13
Pablonꞌ neꞌe llayaꞌl saꞌkziꞌ chaꞌ no llon da xhinnj
Nnaꞌ gak chonn ras yedwiaꞌ reꞌ. Katenꞌ gaollo xhia ke noteze beꞌnne, wroeꞌn napeꞌ doꞌle chaꞌ yetilen kanꞌ llasné chop chonn beꞌnne lloeꞌ ak diꞌll kanꞌ goken. Ka diꞌll kaꞌ beꞌrenaꞌ reꞌ kanꞌ bzorenaꞌ reꞌ, naꞌ nnaꞌ niaꞌ reꞌ da wllope, llontezaꞌ ka beꞌnn zerén reꞌ. Laꞌkze bi ziaꞌ ganꞌ zerenꞌ, llzojaꞌ reꞌ da yobre, bi yeyaꞌchraꞌllaꞌ beꞌnn kaꞌ ben da xhinnjenꞌ chaꞌ bi yeyat akreꞌ. Llwiare gonaꞌ to da reꞌtere da wroeꞌn, Cristo naꞌ nneꞌe nadaꞌ. Naꞌ kere nnello nakeꞌ ka to beꞌnn bibi llak llon naꞌ. Za wroeꞌreꞌ yel wak xhen keꞌen, naꞌ goneꞌ nench saꞌkziꞌre ka da xhinnjenꞌ nonre naꞌ. Naꞌ laꞌkze ben Cristonꞌ ka beꞌnn bibi llak gon kanꞌ bet akeꞌ Leꞌe leꞌ yay cruzenꞌ, zoeꞌ nnaꞌ danꞌ napeꞌ yel wak xhen ke Diosenꞌ. Leskaꞌ netoꞌ naktoꞌ Cristonꞌ txhen, ben kwintoꞌ ka beꞌnn bibi llak gon, naꞌ wroeꞌtoꞌ reꞌ zorén yel wak ke Diosenꞌ netoꞌ nench zaꞌke wzeniaꞌnaꞌtoꞌ reꞌ.
Lewiayaꞌnn chaꞌ li nxenraꞌllre Jesucristonꞌ. ¿Bi llakbeꞌre Xanllo Jesucristonꞌ zerenkzeꞌ reꞌ? Lete chaꞌ ba gonraꞌllre bi da gok keré kanaꞌn, naꞌllenꞌ bill llakbeꞌre chaꞌ zereneꞌ reꞌ. Naꞌ zoaꞌ rez gakbeꞌre, netoꞌ bi nna wsanraꞌlltoꞌ yel wxenraꞌll Leꞌen laꞌkze ll-llayraotoꞌ. Naꞌ llalwilltoꞌ Diosenꞌ nench gakreneꞌ reꞌ, naꞌ llnnabtoꞌ billbi da xhinnj gonre, kere nench gakbeꞌre netoꞌ zaꞌklltoꞌ, zan nench naꞌ sore gonre da wen naꞌ. Le toz ka llonen ke netoꞌ, chaꞌ llayakbeꞌe beꞌnne naotoꞌ nxenraꞌlltoeꞌ o chaꞌ ni ke llakbeꞌe akzreꞌ. Bitbi gak nnello ke da linꞌ, lete da llayaꞌl gonllo serenllo da linꞌ txhen. Llawetoꞌ gontoꞌ ka beꞌnn bibi llak gon, nench naꞌ reꞌ wxenraꞌllre do yichj do raꞌllre. Naꞌ zokztoꞌ llalwilltoꞌ Dios, llnnabtoꞌ gakreneꞌ reꞌ wxenraꞌllre do yichj do raꞌllre. 10 Da kinꞌ ba bzojaꞌ reꞌ ka za yedraꞌ yedwiaꞌ reꞌ, nench yeyátere da xhinnj kerénꞌ, nench bi gonraꞌ reꞌ znia. Le Cristo naꞌn bseꞌl nadaꞌ nakaꞌ postl keꞌe, naꞌ benneꞌ nadaꞌ yel llnebiaꞌ da gakrenaꞌ reꞌ, kere da wlleyiaꞌ reꞌ.
Pablo llwapeꞌ lliox beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Cristonꞌ
11 Beꞌnn biꞌche, llnnabaꞌ gakchga wen keré. Lekwek yichjre gonyaꞌnnre yeolol danꞌ lleꞌne Diosenꞌ gonre. Legakxhenchaze chaꞌ bi da llak keré. Legak toze ren lwelljre nxenraꞌllre Cristonꞌ, naꞌ lesó kwasro ren beꞌnn lwelljre. Le Dios naꞌn nllieꞌreꞌ lliꞌo, naꞌ nzoeꞌ lliꞌo zo bezllo nbaraz ren da yoꞌ lo raꞌlldaꞌollo, naꞌllenꞌ llnnabaꞌ sorenchgueꞌ reꞌ. 12 Naꞌ kat yellayre lewnoꞌp naꞌa lwelljre. 13 Yeolol beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Cristonꞌ do ni, llwap akeꞌ reꞌ lliox.
14 Naꞌ llnnabaꞌ rao Xanllo Jesucristonꞌ gakrenchgueꞌ reꞌ. Naꞌ yel nllieꞌ keꞌe, sorenchgan reꞌ, naꞌ gonchga Spíritu ke Diosenꞌ nench xhbab kerénꞌ gaken toze ren keꞌe naꞌ. Kaꞌn gakchga.