12
Da breꞌdaꞌwe Pablonꞌ
Bibi lliaraꞌllaꞌ chaꞌ wne wen ke kwinaꞌ, zan waꞌa diꞌll ke danꞌ ba breꞌdaꞌoraꞌn, naꞌ da kaꞌ ba bzejnieꞌ Xanllo Cristonꞌ nadaꞌ. Ba nombiaꞌ to beꞌnn nao nxenraꞌll Cristonꞌ, ba gok chdaꞌ (14) iz byejeꞌ yebá. Bi nnezraꞌ chaꞌ byejeꞌ ren kwerp keꞌe naꞌ, o chaꞌ kere ren len naꞌ, Dios naꞌ nnezreꞌ. Naꞌ nombiaꞌ beꞌnnenꞌ byej yebá naꞌ. Bi nnezraꞌ chaꞌ ren kwerp keꞌen o chaꞌ kere ren len naꞌ, Dios naꞌ nneze. Naꞌ bllineꞌ ganꞌ llia Diosenꞌ, naꞌ benreꞌ lloeꞌ beꞌnn kaꞌ diꞌll da zaꞌke da nono beꞌnnach nna gak weꞌe ka diꞌll ki. Ka nak beꞌnn ni wayoeꞌrawaꞌ, zan ka nak nadaꞌ bibi de da wayoeꞌrawaꞌ kwinaꞌ. Kon waꞌa diꞌll ke da kaꞌ ba gok kiaꞌ, danꞌ llroeꞌn bi llak bi gonaꞌ to wrazzaꞌ. Naꞌ chenak lleꞌnraꞌ wayoeꞌrao kwinaꞌ, da zan da wen ba benaꞌ da nak zi waꞌa diꞌll chenak, da nak diꞌll li, kere diꞌll wenraꞌlle. Zan bi waꞌa diꞌll ke da wen kaꞌ ba benaꞌn, le bi lleꞌnraꞌ no yeyoeꞌrao nadaꞌ. Wenre gon akeꞌ xhbab chaꞌ zaꞌk danꞌ llreꞌe akreꞌ llonaꞌ naꞌ, naꞌ ka danꞌ llen akreꞌ lloaꞌa xtiꞌll Dios naꞌ.
Nench bi gonaꞌ xhbab zaꞌkllaꞌ nadaꞌ danꞌ breꞌdaꞌoraꞌn, naꞌ danꞌ bzejnieꞌ Xanllo Cristonꞌ nadaꞌ, Dios naꞌ beꞌe latj ll-llayrawaꞌ zo to da zo llaꞌd kwerp kiaꞌn, ke ga llaꞌde yeꞌch, le kaꞌn lleꞌne daxiꞌon gak nench wsaꞌkziꞌn nadaꞌ. Chonn ras ba bnnabraꞌ Xanllo Cristonꞌ yekeꞌe danꞌ ll-llayraorenaꞌ kwerp kiaꞌn. Naꞌll goll Xanllonꞌ nadaꞌ: “Yel nllieꞌ kiaꞌn zerenen rweꞌ. Lezen naꞌ yalljroꞌ. Le kat bi zaꞌkroꞌ bi gonoꞌ, kanaꞌllenꞌ gakbeꞌroꞌ llakrenaꞌ rweꞌ nench gonoꞌ bi da llayaꞌl gonoꞌ.” Ke len naꞌ llaweraꞌ weꞌllaꞌ diꞌll, ke danꞌ llroeꞌn bibi llak gonaꞌ, le lleꞌnkazraꞌ yel wak ke Cristonꞌ sorenen nadaꞌ. 10 Ke len naꞌ llaweraꞌ biteze da llak kiaꞌ nench naꞌ gak Cristonꞌ xhen, naꞌ llroeꞌn yalljraꞌ gakreneꞌ nadaꞌ. Naꞌ llaweraꞌ kate lltitje beꞌnne nadaꞌ, kat bi da yalljraꞌ, kate llraydo beꞌnne nadaꞌ, naꞌ kate billre da llayrawaꞌ. Naꞌ kat llak kiaꞌ kaꞌ, kanaꞌn llakrenll Cristonꞌ nadaꞌ kone yel wak keꞌe naꞌ.
Pablonꞌ blleꞌ yichjeꞌ ke beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Cristonꞌ
11 Ba biaꞌa diꞌll bayoeꞌrao kwinaꞌ ka llon beꞌnn bi llejnieꞌ. Reꞌn llayaꞌl weꞌre xtiꞌllaꞌn nakaꞌ beꞌnn zaꞌke, naꞌ bi llonre kaꞌ. Ke len naꞌ benkzaꞌ bien biaꞌa diꞌllenꞌ kaꞌ. Le nxenraꞌllre beꞌnn kaꞌ ba nonre ka postl keré. Naꞌ nadaꞌ llakraꞌ toz ka zaꞌkaꞌ kon kanꞌ zaꞌk leakeꞌ, laꞌkze llakbeꞌraꞌ bibi zaꞌktekaꞌ chaꞌ bi zorén Diosenꞌ nadaꞌ. 12 Ba breꞌkzere nakaꞌ dogarje postl, le kanꞌ badsorenaꞌ reꞌ, broeꞌ Diosenꞌ zorén yel wak keꞌen nadaꞌ, naꞌ beneꞌ nench gok billre da zaꞌk yebane beꞌnne, naꞌ gokreneꞌ nadaꞌ nench bdaoraꞌllaꞌ yeolol da gok kiaꞌ chak benaꞌ xchineꞌn ganꞌ zore naꞌ. 13 Lesiꞌxhen chaꞌ brekyiꞌllaꞌ reꞌ, danꞌ bi bennaꞌ latj gakrenre nadaꞌ, kanꞌ ben beꞌnn kaꞌ yelaꞌ beꞌnn kaꞌ ba llonliraꞌll Cristonꞌ.
Pablonꞌ llyixjweꞌreꞌ leakeꞌ lljaraꞌnneꞌ leakeꞌ da wayonne ras
14 Lleꞌnraꞌ wayónn ras yedaꞌ yedwiaꞌ reꞌ, naꞌ bi gonraꞌ reꞌ zed kat yedaꞌ naꞌ. Le bi lleꞌnraꞌ gonnre nadaꞌ bi da de keré, kon lleꞌnraꞌ wzenayre, naꞌ gon kwinre rallnaꞌa Cristonꞌ. Ka llon to bidaꞌo, bi llayaꞌl weꞌbeꞌ da yallje xaxhnaꞌbeꞌ, xaxhnaꞌbeꞌ naꞌlenꞌ weꞌe lebeꞌ chaꞌ bi da yálljebeꞌ. 15 Le nadaꞌ do raꞌllaꞌ llzanraꞌ bi da de kiaꞌ, naꞌ rente kwinaꞌ llzanraꞌ nench naꞌ gakrenaꞌ reꞌ. Naꞌ laꞌkze chaꞌ nllieꞌraꞌ reꞌ, llakbeꞌraꞌ bi nllieꞌtekere nadaꞌ.
16 Naꞌ balre laꞌkze llakbeꞌre bibi zed benraꞌ reꞌ bi da byalljraꞌ, nere bxhiyaꞌ reꞌn. 17 ¿Bixha llákere bxhiyaꞌ reꞌn kanꞌ bseꞌlaꞌ beꞌnn lwelljllo kaꞌ ganꞌ zore naꞌ? 18 Goꞌtyoeraꞌ Titonꞌ badwieꞌ reꞌ, naꞌ bseꞌlreneꞌ ye to beꞌnn lwelljllo. ¿Bxhiyeꞌe Titonꞌ reꞌ? Leꞌe ren nadaꞌ toz ka llonkztoꞌ, naꞌ toz kanꞌ lleꞌnetoꞌ gakrentoꞌ reꞌ.
19 ¿Llákere llayoeꞌxhentoꞌ reꞌn kanꞌ ba golltoꞌ reꞌ naꞌ? Rao Diosenꞌ naꞌ rao Cristo naꞌ, lloeꞌtoꞌ diꞌll li nench naꞌ wxenraꞌllre Diosenꞌ, lloeꞌrentoꞌ reꞌ diꞌll ki le nllieꞌtoꞌ reꞌ. 20 Naꞌ to ba lleb xhizaꞌ kate yedraꞌnnaꞌ reꞌ, chaꞌ wroeꞌn bi llonre wen kanꞌ lleꞌnraꞌ gonre naꞌ. Naꞌ chaꞌ ba llonre da xhinnj, bi chazraꞌllre kanꞌ gonaꞌn. Lleb xhizaꞌ nxholl llaꞌre dilre, naꞌ llaxhéꞌ lwelljre, llrok lwelljre, naꞌ lleꞌnere reꞌze gak wen keré. Naꞌ bi ne bi zill ke lwelljre, naꞌ lltitjre de diꞌlle, naꞌ nakre beꞌnn yaꞌraꞌlle, naꞌ bibi xhnneze yoꞌ kerénꞌ. 21 Leskaꞌ lleb xhizaꞌ katenꞌ yedraꞌnnaꞌ reꞌn da yobre, Diosenꞌ goneꞌ gakraꞌ zdoꞌ kanꞌ llonre. Naꞌ kwellaꞌ kanꞌ llonre, ka nak nna llonre da xhinnj, kanꞌ llonre kanꞌ batnaꞌte, naꞌ bi nna yeyátere da yel zdoꞌn llonre, nzoa no xtore, naꞌ zorenre beꞌnn bi nak beꞌnn keré, naꞌ noꞌr bi nak noꞌr keré.