11
Pablonꞌ llzejnieꞌreꞌ akre nak beꞌnn kaꞌ ziyeꞌe ne akeꞌ nak akeꞌ postl ke Cristo
Lleꞌnraꞌ wzenayre ye to chop diꞌll wen da waꞌa kiaꞌkzaꞌ, laꞌkze chaꞌ llákere diꞌll da bibi zaꞌken. Lewzenay kiaꞌ. Nadaꞌ bzejnieꞌraꞌ reꞌ xtiꞌll Cristonꞌ da nelle nench naꞌ benliraꞌllre, ni ke Dios naꞌn nllieꞌraꞌ reꞌ do yichj do raꞌllaꞌ. Naꞌ lleꞌnraꞌ llieꞌre toze Cristo naꞌ, nench saꞌke gonaꞌ reꞌ rallneꞌe, gakre ka to noꞌr weꞌo, noꞌr nna napchiꞌi kwineꞌ. Llak nxhollraꞌ siyeꞌe beꞌnne reꞌ, naꞌ bill gonliraꞌllre Cristonꞌ do raꞌllre, naꞌ bill llieꞌre toze Leꞌe. Kaꞌn ben bel banꞌ nak ba xiꞌo, bxhiyeꞌbaꞌ noꞌr nellenꞌ golle Eva. Kate llraꞌ beꞌnne ganꞌ zore naꞌ, nllaꞌre llzejnieꞌ akreꞌ reꞌ ke Jesúsenꞌ kanꞌ ba bzejnieꞌ netoꞌ reꞌ, naꞌ llzejnieꞌ akreꞌ reꞌ nllaꞌre ke Spíritu ke Diosenꞌ, naꞌ ren Diꞌll Wen keꞌe naꞌ, naꞌ le llzenayteren do raꞌllre. Ba non akreꞌ ka postl keré, naꞌ llonre leakeꞌ xhen, renchaꞌ nadaꞌ zaꞌkllaꞌ ka leakeꞌ. Laꞌkze bi zaꞌkraꞌ weꞌrenaꞌ reꞌ diꞌll kwasro, ba breꞌkzere da kaꞌ ba bentoꞌn, naꞌ nnézkzere llejnieꞌtoꞌ xtiꞌll Diosenꞌ kwasro.
¿Llákere bi benaꞌ wen danꞌ bi bxhiꞌi raxhjaꞌ kanꞌ beꞌrenaꞌ reꞌ xtiꞌll Diosenꞌ? Benaꞌ kwinaꞌ ka to beꞌnn bibi zaꞌk, danꞌ bi bxhiꞌi raxhjaꞌ nench benaꞌ ka sore nbaraz. Bxhiaꞌ mell da benn beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll Cristonꞌ llaꞌa do ga yobre nench beꞌrenaꞌ reꞌ xtiꞌll Diosenꞌ. Naꞌ kanꞌ bzorenaꞌ reꞌ, laꞌkze byalljraꞌ bi da byalljraꞌ, bi bnnabraꞌn reꞌ. Beꞌnn kaꞌ zayaꞌk Macedonia naꞌ, benn akeꞌ da byalljraꞌ nench bi benraꞌ reꞌ zede, naꞌ bexhaꞌ bi gonraꞌ reꞌ zed gonnre da yalljraꞌ. 10 Llaweraꞌ llak llepaꞌ reꞌ kaꞌ, le nnezraꞌ llakrén Cristonꞌ nadaꞌ lloaꞌa diꞌll li, naꞌ nono beꞌnn kaꞌ llaꞌa doxhen ganꞌ nbane Acayanꞌ, gak yekaꞌa akeꞌ yel llawé kiaꞌn. 11 ¿Bixchen llepaꞌ reꞌ kaꞌ? ¿Llákere bi nllieꞌraꞌ reꞌn? Nnezkze Diosenꞌ nllieꞌraꞌ reꞌ.
12 Naꞌ kaꞌkze gonaꞌ bibi wchixhjaꞌ, nench naꞌ bibi de wdeꞌ beꞌnn kaꞌ nne akeꞌ, kanꞌ llon leakeꞌn kaꞌkzenꞌ llon netoꞌ. 13 Leakeꞌn bi nak akeꞌ dogarje postl. Kon diꞌll wenraꞌllzenꞌ llzejnieꞌ akreꞌ, naꞌ llonreꞌ akreꞌ reꞌ, nench gákere Cristonꞌ bseꞌl leakeꞌ. 14 Bi yebánere kanꞌ llon akeꞌn, le kaꞌkzenꞌ llroeꞌrao daxiꞌon lliꞌo, llayón kwinen ka to angl llseniꞌ, nench gákello naken to angl zaꞌa yebá ganꞌ llia Diosenꞌ. 15 Ke len naꞌ bitbi llak akreꞌ dá akeꞌ ziyeꞌe akeꞌ, llon akeꞌ ka beꞌnn dá lloeꞌ diꞌll li, zan wllin lla, saꞌkziꞌ akeꞌ ke chnare yel wen da xhinnj ke akeꞌ naꞌ.
Kanꞌ bxhaꞌkziꞌ Pablonꞌ danꞌ nakeꞌ postl naꞌ
16 Ni niaꞌ reꞌ da yobre, bi gákere nadaꞌ ka to beꞌnn bi llejnieꞌ. Naꞌ chaꞌ llákere llonaꞌ xhbab da bi zaꞌke, lewzenay ke waꞌa to chop diꞌll wen kiaꞌkzaꞌ. 17 Waꞌa diꞌll wen ke kwinaꞌ, laꞌkze chaꞌ nnezraꞌ bi benn Xanllo Cristonꞌ rallnaꞌ gonaꞌn. Weꞌkeraꞌn ka ke to beꞌnn llon xhbab da bibi zaꞌke, beꞌnn bi llejnieꞌ. 18 Beꞌnn zan lloeꞌ xtiꞌll kwin akeꞌ chaꞌ bi da ba ben akeꞌ, kaꞌkzenꞌ gonaꞌ nadaꞌ. 19 Ba non kwinre ka to beꞌnn siꞌn, ke len naꞌ llawere llzenayre ke beꞌnn llasoꞌn xhbab da bibi zaꞌkeꞌ. 20 Llzenayre ke beꞌnn kaꞌ ba ben akeꞌ reꞌ ka to beꞌnn wen llin ke akeꞌ. Lloeꞌre latj ziyeꞌe akeꞌ reꞌ, nench lloeꞌ akreꞌ bi da de keré, naꞌ llontezre kon bi ne akeꞌ, naꞌ llbiachaꞌ akeꞌ reꞌ. Naꞌ lloeꞌre latj llgoꞌ akeꞌ ke xaꞌyre, llsaꞌkziꞌ akeꞌ reꞌ. 21 Balátere lla beꞌre latj ben akreꞌ reꞌ kaꞌ, renchaꞌ netoꞌ bi bayáxhjetoꞌ gónetoꞌ reꞌ kaꞌ.
Le chet kaꞌ noteze beꞌnne llayaxhjreꞌ lloeꞌ diꞌll wen ke kwineꞌ, leskaꞌ wayaxhjraꞌ nadaꞌ waꞌa diꞌll wen ke kwinaꞌ, laꞌkze gonaꞌ ka to beꞌnn bi llejnieꞌ. 22 Leakeꞌ ne akeꞌ nak akeꞌ beꞌnn Hebreo, leskaꞌ beꞌnn zaꞌa rao dialla beꞌnn Hebreo kaꞌkze nadaꞌ. Leakeꞌ ne akeꞌ nak akeꞌ beꞌnn Israel, leskaꞌ beꞌnn gannaꞌkze nadaꞌ. Naꞌ leakeꞌ ne akeꞌ nak akeꞌ xhiꞌnn dialla da Abraham, leskaꞌ xhiꞌnn dialla da Abraham nadaꞌ. 23 Llasné akeꞌ bseꞌl Cristonꞌ leakeꞌ nench gon akeꞌ xchineꞌn. Lekze Leꞌen bseꞌl nadaꞌ, naꞌ ba benllaꞌ xchineꞌn ker ka leakeꞌ. Siꞌxhenre danꞌ lloaꞌa diꞌll ka llon to beꞌnn bi llejnieꞌ. Ba benllaꞌ llin war ker ka leakeꞌ, da zan ras bdin koxchis nadaꞌ danꞌ lloaꞌa xtiꞌll Dios naꞌ. Naꞌ zan ras ba bwie beꞌnne nadaꞌ broꞌ akteꞌ nadaꞌ rill ya, ker ka leakeꞌ. Naꞌ zan ras ba beꞌx akeꞌ nadaꞌ, naꞌ gokraꞌll akeꞌ got akeꞌ nadaꞌ. 24 Gaꞌy kwen twaljalloa (39) ras weje bdin beꞌnn Israel kaꞌ nadaꞌ kone sot de yid. 25 Chonn ras bdin koxchis kaꞌ nadaꞌ xhis. Naꞌ to bchekw akeꞌ nadaꞌ yej. Naꞌ ka zyaꞌ to lo barco, chonn ras bxhinnj barconꞌ lo nisdaꞌon, naꞌ ganne baraꞌa. Naꞌ chnia blliaꞌ tlla chyere lo nisdaꞌon. 26 Zan ras ba byaꞌa yell ziꞌte jatixjweꞌraꞌ xtiꞌll Cristonꞌ. Zan ras ganne gok bdiaꞌ yeo kaꞌ, naꞌ zo ka bdiaꞌ ga zjallaꞌa beꞌnn wan ake, naꞌ zo kat beꞌnn wraꞌll kiaꞌ kaꞌ gokraꞌll akeꞌ got akeꞌ nadaꞌ, naꞌ zo kat beꞌnn bi nake beꞌnn Israel, leskaꞌ gokraꞌll akeꞌ got akeꞌ nadaꞌ. Naꞌ bzoaꞌ nxholl do yell kaꞌ, naꞌ do ga nono beꞌnn llraꞌ, naꞌ do lo nisdaꞌo ye raꞌtze ke gotaꞌ. Naꞌ bllach beꞌnn bxhiyeꞌe akeꞌ ne akeꞌ: “Nakllo txhen,” naꞌ gokraꞌll akeꞌ got akeꞌ nadaꞌ. 27 Zan ras benaꞌ xchin Diosenꞌ to baxaꞌkraꞌ, naꞌ zan ras bi goꞌt latj tasaꞌ. Nombiaꞌ yel llbil lldon, le zan ras bi goꞌt da yeꞌj gawaꞌ. Naꞌ zan ras bayayaꞌ bi goꞌt xharaꞌnaꞌ.
28 Da zanllre da bxhaꞌkziaꞌ da bi lloaꞌa diꞌlle, naꞌ leskaꞌ yeo lla llakzedraꞌ, akre llak ke beꞌnn lwelljllo kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll Cristonꞌ toto yell kaꞌ. 29 Naꞌ chaꞌ llakre yillweꞌ, wa llakyaꞌchraꞌ kwis, llaktekzeraꞌ nadaꞌn llakaꞌ yillweꞌn. Naꞌ leskaꞌ kat no beꞌnn llkoꞌyelreꞌ reꞌ gonre da xhinnj, llake lo raꞌlldaꞌwaꞌ, llakllaꞌa chaꞌ ba llonre kanꞌ ne akeꞌ naꞌ. 30 Naꞌ chaꞌ llonen bien weꞌllaꞌ diꞌll ke kwinaꞌ, llayaꞌl waꞌa diꞌll ke danꞌ llroeꞌn bibi de gonaꞌ to wrazaꞌ. 31 Naꞌ Dios beꞌnnenꞌ lloeꞌraollo ke chnare, nnezreꞌ lloaꞌa diꞌll li. Leꞌen nakeꞌ Xa Xanllo Jesucristo naꞌ. 32 Naꞌ ye to da gok kiaꞌ, kanꞌ bzoaꞌ yell ganꞌ re Damasco, beꞌnnenꞌ gokrén beꞌnn wnebiaꞌn nziꞌi Aretas, bzoeꞌ beꞌnn ak bdap akeꞌ ganꞌ llde beꞌnn kaꞌ ganꞌ zo zeꞌe danꞌ nechj yell naꞌ, nench goꞌx akeꞌ nadaꞌ kate yellojaꞌ naꞌ. 33 Naꞌ beꞌnn lwelljllo kaꞌ broꞌ akeꞌ nadaꞌ to lo wit, naꞌ baletj akeꞌ nadaꞌ koꞌllre zeꞌe danꞌ nechj yell naꞌ, naꞌ baraꞌa lo naꞌa beꞌnn kaꞌ gokraꞌll goꞌx nadaꞌ.