4
Xanllo Jesucristonꞌ yedeꞌ da yobre nench yedyeneꞌ yel koxchis ke yeolol beꞌnnach, ke beꞌnn ban, rente ke beꞌnn ba got. Kat yedeꞌ naꞌ, naꞌ sorao nnebieꞌ. Ke len naꞌ llasnisraꞌ rweꞌ rao Xanllo Jesucristonꞌ, naꞌ rao Dios nench gonoꞌ da ki. Soteze soꞌo chixjweꞌroꞌ xtiꞌll Diosenꞌ. Naꞌ beꞌrén beꞌnn kaꞌ diꞌll nench gakbeꞌe akreꞌ llon akeꞌ da xhinnje, bdil akeꞌ ka da xhinnjenꞌ llon akeꞌn, nench naꞌ yeyat akreꞌn, naꞌ bdap yel llxhenraꞌll katenꞌ wzejnieꞌ akroeꞌ danꞌ llayaꞌl gon akeꞌn. Wllin lla kat bill yeꞌn akreꞌ wzenay akeꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, danꞌ llzejnieꞌ lliꞌo danꞌ nak da li, naꞌ wtop akeꞌ beꞌnne wzejnieꞌ leakeꞌ ye to diꞌll yobre da chazraꞌll leakzeꞌ. Kwej yichj akeꞌ bill wzenay akeꞌ ke diꞌll linꞌ, naꞌ wzenay akeꞌ ke diꞌll da llayirjlaꞌll beꞌnne. Zan ka nakoꞌ rweꞌ, llayaꞌl gakoꞌ beꞌnn yoꞌ xhbab, naꞌ bdap yel llxhenraꞌll ke yeololte da zaꞌkziꞌo, naꞌ soteze soꞌo weꞌo Diꞌll Wen ke Xanllo Jesucristonꞌ do yichj do raꞌlloꞌ. Ben yeololte danꞌ broꞌ Diosenꞌ rao naꞌo gonoꞌ. Naꞌ ka nak nadaꞌ, ba rez got akeꞌ nadaꞌ, ni ke danꞌ benaꞌ xchin Dios naꞌ, da li ba ll-llin lla lljazorenaꞌ Diosenꞌ. Naꞌ llaweraꞌ wak nniaꞌ do yichj do raꞌllaꞌ, ba bdilrenaꞌ danꞌ bi llazraꞌll Dios naꞌ. Ba benaꞌ yeolol da broꞌ Diosenꞌ rallnaꞌ gonaꞌ, ba bzechichaꞌ bxenraꞌllaꞌ Jesucristonꞌ. Naꞌ kat lljazoaꞌ ganꞌ zo Diosenꞌ, naꞌ wzoeꞌ nadaꞌ nbaraz danꞌ benaꞌ da wen chak wbanaꞌ. Naꞌ Xanllo Jesucristonꞌ zejeꞌ lixheje, le wllin lla wchoybieꞌ, kon kanꞌ nak da li keꞌe naꞌ, akre gak ke yeolol beꞌnne, kere nadzaꞌn wzoeꞌ nbaraz, renkze nollre beꞌnne llawé zo akeꞌ bexh akeꞌ batenꞌ yedeꞌ da yobre.
Danꞌ lleꞌne Pablonꞌ gon Timoteonꞌ
Ben to bien le yedtegazoꞌ yedwiaꞌo nadaꞌ. 10 Le beꞌnnenꞌ nziꞌi Demas naꞌ ba bsanraꞌlleꞌ nadaꞌ, naꞌ ba zejeꞌ zjateꞌe yellenꞌ nziꞌi Tesalónica, deꞌe llirjeꞌ bi da gaꞌt keꞌe yellrio ni. Naꞌ beꞌnnenꞌ nziꞌi Crescente naꞌ, ba zejeꞌ ganꞌ nziꞌi Galacia, naꞌ Tito naꞌ ba zejeꞌ yellenꞌ nziꞌi Dalmacia. 11 Ye toga Lucas naꞌ nna ngaꞌnnrén nadaꞌ. Naꞌ teꞌo wcheꞌo Marcosenꞌ katenꞌ yedoꞌ naꞌ, nench gakreneꞌ nadaꞌ ke xchin Dios danꞌ llonaꞌ ni. 12 Ka nak Tíquiconꞌ, ba bseꞌleꞌ Éfeso. 13 Naꞌ lleꞌnraꞌ goꞌxoꞌ xhadon kiaꞌ, danꞌ bkwaꞌnnaꞌ yellenꞌ nziꞌi Troas rill beꞌnnenꞌ nziꞌi Carpo, katenꞌ zaꞌo naꞌ, naꞌ leskaꞌ goꞌxoꞌ yich kaꞌ nyoj, da lliaraolle goꞌxoꞌ yich kaꞌ nak de yid da kaꞌ ba nyoje.
14 Alejandro beꞌnn wachekw ya naꞌ, le ba bkwaꞌnntonteꞌ nadaꞌ. Xanllo Dios naꞌ weꞌe leꞌe da saꞌkzieꞌ kanꞌ beneꞌn. 15 Naꞌ bi gatraꞌlltekoꞌ kat lljatiloeꞌ, le zejteze zejeꞌ lloneꞌ krere ke xtiꞌll Diosenꞌ kanꞌ lloeꞌllon naꞌ.
16 Kanꞌ bde akeꞌ nadaꞌ rao koxchis kaꞌ da nelle, nokz no llraꞌ gakrén nadaꞌ, yeololte beꞌnn kaꞌ llakraꞌ gakrén nadaꞌ, to bsanraꞌll akzeꞌ nadaꞌ. Dios naꞌ yeziꞌxhenchazeꞌ ke akeꞌ danꞌ bi gokrén akeꞌ nadaꞌn. 17 Zan Xanllo Jesucristonꞌ bzereneꞌ nadaꞌ gokreneꞌ nadaꞌ, nench biaꞌa xtiꞌlleꞌn rao yeolol beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa naꞌ, beꞌnn kaꞌ bi nak beꞌnn Israel. Naꞌ basreꞌe nadaꞌ rao yel got, kaꞌkze beꞌnn bará lloaꞌ bell yiꞌxe, gok kiaꞌ. 18 Naꞌ wasrakze Xanllo Jesucristonꞌ nadaꞌ rao yeolol bi da gak kiaꞌ, naꞌ wakrenkzeꞌ nadaꞌ chak nna zoaꞌ llinte lla lljazoreneꞌ ganꞌ llieꞌ llnebieꞌ naꞌ. Naꞌ llayaꞌl wxenraꞌll-lloeꞌ ke chnare. Kaꞌn gakchga.
Pablonꞌ llwapeꞌ ye to chopeꞌ lliox naꞌ llnnabeꞌ gakrén Diosenꞌ leakeꞌ
19 Wapgoꞌ Priscanꞌ lliox ren Aquilanꞌ, leskaꞌ beꞌnn kaꞌ llaꞌa lo yoꞌ ke Onesíforo. 20 Erastonꞌ bagaꞌnneꞌ yellenꞌ nziꞌi Corinto, naꞌ bkwaꞌnnaꞌ beꞌnnenꞌ nziꞌi Trófimonꞌ ganꞌ nziꞌi Mileto, ni ke danꞌ gokeꞌ yillweꞌ. 21 Naꞌ ben bien yedoꞌ kat za llin lla llak zay. Naꞌ beꞌnn kaꞌ nziꞌi Eubulo, Pudente, Lino, Claudia naꞌ yezikre beꞌnn nxenraꞌll Jesucristonꞌ ganni, llwap akeꞌ rweꞌ lliox.
22 Llnnabaꞌ sorenchga Xanllo Jesucristonꞌ rweꞌ, naꞌ gakrenchga Diosenꞌ yeololre. Kaꞌn gakchga.