YICH DANꞌ BZOJ POSTL SAN PABLONꞌ KE TITO
1
Pablonꞌ llwapeꞌ lliox beꞌnnenꞌ nziꞌi Tito
Nadaꞌ Pablo llonaꞌ xchin Diosenꞌ, naꞌ nakaꞌ postl ke Jesucristo, nench gakrenaꞌ beꞌnn kaꞌ brej Diosenꞌ wxenraꞌll Leꞌe, nench nnez akreꞌ kanꞌ ne diꞌll li ke Diosenꞌ. Naꞌ len llzejnieꞌn lliꞌo kanꞌ gonllo, naꞌ danꞌ llazraꞌlleꞌn, naꞌ llzejnieꞌn zollo llonllo rez yellinllo ganꞌ llia Diosenꞌ ke chnare. Ka za xe yellrio naꞌte, bcheb Diosenꞌ weꞌe yel nban zejlikane ke noteze beꞌnn wxenraꞌll Leꞌe, naꞌ Diosenꞌ bi siyeꞌe biteze da neꞌe. Naꞌ nnaꞌ ba llak danꞌ bllieꞌ biaꞌa gak, danꞌ ba llzejnieꞌraꞌ beꞌnne xtiꞌlleꞌn, le Dios beꞌnnenꞌ llonn yel nban kello zejlikane broeꞌ lo naꞌ, chixjweꞌraꞌ xtiꞌlleꞌn rao beꞌnn ak. Llzojaꞌ rweꞌ Tito nakoꞌ ka dogarje xhiꞌnnaꞌn, ba bzejnieꞌraꞌ rweꞌ, naꞌ nakllo txhen nxenraꞌll-llo Jesucristonꞌ. Xallo Dios naꞌ, naꞌ Xanllo Jesucristo beꞌnn nak wasrá kello, gakrén akchgueꞌ rweꞌ, naꞌ yeyaꞌchraꞌll akeꞌ rweꞌ, wzoa akeꞌ lo yichjraꞌlldaꞌon so kwezoꞌ nbaraz.
Danꞌ llon Titonꞌ ganꞌ nziꞌi Creta
Ke len naꞌ bkwaꞌnnaꞌ rweꞌ yellrio danꞌ nziꞌi Creta, danꞌ lliꞌ lo nisdaꞌo, nench naꞌ kaꞌ wasyolloꞌ koꞌ xhnnezenꞌ ka nak danꞌ nna llyalljen, naꞌ toto yell kwejoꞌ beꞌnn gor brao, kon kanꞌ gollaꞌ rweꞌ naꞌ, beꞌnn wzejnieꞌ, naꞌ wia wyi akeꞌ yezikre beꞌnne nxenraꞌll Jesucristonꞌ. Naꞌ beꞌnn gorenꞌ kwejoꞌn, llayaꞌl goneꞌ da wen, naꞌ bibi de wdeꞌ akreꞌ yesné akeꞌ da xhinnje lloneꞌ, naꞌ llayaꞌl gakeꞌ beꞌnn zo toze noꞌr keꞌe, naꞌ chaꞌ llaꞌa xhiꞌnneꞌ, llayaꞌl wxenraꞌll akbeꞌ Cristo, naꞌ bi llasdá akbeꞌ llon akbeꞌ da xhinnje. Le llonen bien naꞌ, beꞌnnenꞌ llwia llyi beꞌnn kaꞌ llonliraꞌll Cristonꞌ, gak akeꞌ beꞌnn wen. Bi kwejoꞌ beꞌnn yaꞌraꞌlle, naꞌ beꞌnn nake beꞌnn rok, naꞌ beꞌnn wazó. Bi kwejoꞌ beꞌnne llawé kwek yel wdile, ni beꞌnn zeraꞌll goneꞌ da xhinnje, nench goneꞌ ganꞌ mell xhen. Beꞌnnenꞌ kwejoꞌn, llayaꞌl gakeꞌ beꞌnn llawé wrebeꞌ beꞌnn ziꞌt rilleꞌ. Llayaꞌl gakeꞌ beꞌnn zoteze zoeꞌ llawereꞌ goneꞌ da wen, naꞌ beꞌnn yoꞌ xhbab, beꞌnn llon da zeje lixheje, beꞌnn gon ka chazraꞌll Dios, naꞌ beꞌnn llon kon ga zerao saꞌkre lloneꞌ bi da nne Dios. Llayaꞌl gakeꞌ beꞌnn ze do raꞌlleꞌ, llzenayeꞌ diꞌll li ke Dios danꞌ bzejnieꞌreꞌn, nench naꞌ wzejnieꞌreꞌ beꞌnn yobre Diꞌll Wen naꞌ, naꞌ wtipraꞌlleꞌ leakeꞌ nench nniꞌt akeꞌ chejleꞌ akeꞌ danꞌ nak da li, naꞌ gak wroeꞌ akreꞌ beꞌnn kaꞌ nne chach ke diꞌll li ke Diosenꞌ, nench naꞌ nnez akreꞌ krerenꞌ llon akeꞌ.
10 Da naꞌn niaꞌ gonoꞌ, le zjaniꞌt zan beꞌnn Israel kaꞌ, naꞌ ye bale beꞌnn yobre llasné akeꞌ llon akeꞌ lliꞌo txhen, naꞌ bi llzenay akeꞌ ke Diosenꞌ. Bibi zaꞌk xtiꞌll akeꞌn ka danꞌ llzejnieꞌ akreꞌn, kon ziyeꞌe akeꞌ beꞌnne. 11 Danꞌ llon akeꞌn, lleꞌn akreꞌ gon akeꞌ gan mellre, ke len naꞌ llzejnieꞌ akreꞌ da zej krere. Llayaꞌl gon akroeꞌ znia, nench waniꞌt akeꞌ llize bill wzejnieꞌ akreꞌ diꞌll wenraꞌllenꞌ, le krerenꞌ llon akeꞌ kaꞌ. Naꞌ beꞌnn zan, ren beꞌnn lo yoꞌ ke akeꞌ, llak chop akreꞌ ke xtiꞌll Diosenꞌ ni ke leakeꞌ.
12 Kanaꞌ bzo to beꞌnn bayixjweꞌreꞌ ke Dios, gokeꞌ beꞌnn Creta, naꞌ bneꞌe ke beꞌnn wrall keꞌe kaꞌ: “Beꞌnn Creta kaꞌ nakteze nak akeꞌ beꞌnn wenraꞌlle, nak akeꞌ ka bell znia yel wen da xhinnj ke akeꞌ kaꞌ. Nak akeꞌ beꞌnn waoxen, naꞌ nak akeꞌ beꞌnn ria.” 13 Da likze kanꞌ bneꞌen. Ke len naꞌ til akoeꞌ ka da xhinnjenꞌ llon akeꞌ naꞌ, nench naꞌ sechich akeꞌ chejleꞌ akeꞌ xtiꞌll Cristonꞌ. 14 Kaꞌ gonoꞌ nench bill wzenay akeꞌ ke diꞌll wenraꞌllenꞌ llarjlaꞌll beꞌnn Israel kaꞌ, naꞌ bill wzenay akeꞌ ke nollre beꞌnn ba brej yichj diꞌll li ke Diosenꞌ.
15 Diosenꞌ ba beneꞌ yichjraꞌlldaꞌollonꞌ yalle, naꞌ bibi ll-llonen gak yichjraꞌlldaꞌollonꞌ yalle. Zan ka nak beꞌnn yichjraꞌlldaꞌo wen da xhinnj kaꞌ, beꞌnn kaꞌ bi nxenraꞌll Cristonꞌ, bibi de da nak xhiraꞌll ke beꞌnn kaꞌ. Le llon akeꞌ xhbab da nak da xhinnj, naꞌ bibi lljadinraꞌll akeꞌ kat llon akeꞌ da xhinnjenꞌ. 16 Ne akeꞌ nombiaꞌ akeꞌ Dios, zan kon ka ne akzeꞌn, le ne llon aktezeꞌ da xhinnje. Llon akeꞌ da bi llazraꞌll Dios, nak akeꞌ beꞌnn llwie xtiꞌlleꞌn, naꞌ bi llak gon akeꞌ da wen.