3
Ka gok bayak to beꞌnn bi llak saꞌa
Gok to lla zej Pedronꞌ ren Juan naꞌ yodaꞌo braonꞌ, ka do lladá chonne, hor naꞌ llalwill beꞌnn Israel kaꞌ Diosenꞌ yeo lla. Naꞌ to beꞌnn bi llak saꞌa ka gorjteꞌ, yeo lla lljalek akeꞌ leꞌe lloaꞌ yodaꞌon, puert danꞌ nziꞌi Da Nbaraz. Naꞌ llbieꞌ llnnabeꞌ lmoxh rao beꞌnn kaꞌ lloꞌ yodaꞌon. Bixha kate breꞌreꞌ Pedronꞌ ren Juan naꞌ, ka za choꞌ akeꞌ yodaꞌon, le bzete taꞌkeꞌ llnnabeꞌ lmoxh. Naꞌll bwiachich akeꞌ leꞌe, naꞌ lle Pedronꞌ leꞌe:
—Bwiake netoꞌ.
Naꞌll bwieꞌ leakeꞌ, llakreꞌ chaꞌ weꞌe akeꞌ leꞌe mellenꞌ. Bixha Pedronꞌ lleꞌe leꞌe:
—Bibi mell kiaꞌ de, ni plat ni oro, zan ka da napaꞌ gonnaꞌ rweꞌ, kone yel wak ke Jesucristo beꞌnn Nazaretenꞌ, bayas naꞌ badá.
Le beꞌxte Pedronꞌ taꞌkeꞌ chaꞌwe, le gokte bazelleꞌe, balí nieꞌ kaꞌ. Naꞌll bxhiꞌteꞌ naꞌ bzorao deꞌe, naꞌ byoꞌreneꞌ leakeꞌ yodaꞌon, xhiꞌteꞌ llawereꞌ lloeꞌraweꞌ Dios. Yeolol beꞌnn yell breꞌe akreꞌ kanꞌ deꞌen, naꞌ kanꞌ lloneꞌ lloeꞌraweꞌ Diosenꞌ. 10 Naꞌ bayombiaꞌ akreꞌ leꞌe, nakeꞌ beꞌnnenꞌ llbeꞌ llnnab lmoxh lloaꞌ puertenꞌ nziꞌi Da Nbaraz. Naꞌll llabán akreꞌ, nnaꞌl-llej akteꞌ danꞌ breꞌe akreꞌ bayak beꞌnnenꞌ.
Pedronꞌ beꞌe xtiꞌll Dios lo lchir yodaꞌon
11 Naꞌ beꞌnnenꞌ bayakenꞌ, noꞌxeꞌ Pedronꞌ ren Juan naꞌ, bi llsankzeꞌ leakeꞌ. Naꞌll yeolol beꞌnn kaꞌ llaꞌa yodaꞌon, llabán akreꞌ kwis zjakdo akeꞌ ganꞌ ze Pedronꞌ ren Juan naꞌ, ren beꞌnn xhinnjenꞌ bayak naꞌ, ze akeꞌ ganꞌ ze to lchir kwit yodaꞌon da nziꞌi Lchir ke Salomón. 12 Ka breꞌe Pedronꞌ beꞌnn zan kaꞌ, naꞌ lleꞌe leakeꞌ:
—Reꞌ beꞌnn Israel, ¿bixchen llabánzere, naꞌ llwiachichre netoꞌ? ¿Llákere kone yel wak ke netoꞌn bayak beꞌnnenꞌ? 13 Dios ke xozxtaꞌollo Abraham naꞌ, naꞌ Isaac naꞌ Jacob, ba beꞌe Xhiꞌnneꞌ Jesúsenꞌ doxhen yel baraꞌnnenꞌ, beꞌnnenꞌ benre rallnaꞌa koxchis, laꞌkze Pilatonꞌ gokraꞌlleꞌ yesaneꞌ Leꞌe, naꞌ reꞌ bi beꞌre latje. 14 Latje da bnnabre yesán Pilatonꞌ beꞌnnenꞌ nak raꞌlldaꞌo yall beꞌnnenꞌ llon da li naꞌ, bnnabzre yesaneꞌ to beꞌnn wen xhiare. 15 Naꞌ betre beꞌnnenꞌ nak xan yel nban naꞌ. Bixha Diosenꞌ baliseꞌ Leꞌe radj beꞌnn wat kaꞌ, naꞌ netoꞌ breꞌtoꞌ da likzenꞌ babaneꞌ. 16 Naꞌ llreꞌre beꞌnn ni, bi gok seꞌe, naꞌ nombiaꞌreꞌ, naꞌ nnaꞌ ba bayak nieꞌn kone yel wak ke Jesúsenꞌ, beꞌnnenꞌ nxenraꞌlltoꞌ naꞌ. Le danꞌ llonliraꞌlltoꞌ Jesúsenꞌ, ke len naꞌ bayoneꞌ niaꞌ beꞌnn ni, naꞌ ba llreꞌre kanꞌ bayakeꞌn.
17 ’Naꞌ nnaꞌ biꞌchaꞌ, nnézkzeraꞌ, reꞌ ren beꞌnn gor brao keré kaꞌ, betre Jesúsenꞌ le bi nnezyaꞌnnere bixhanꞌ benre. 18 Naꞌ danꞌ benre kaꞌ, gok kanꞌ bne Diosenꞌ gak, kanꞌ bdixjweꞌ beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌlleꞌn kanaꞌ, bzoj akeꞌ ke Cristonꞌ yellayraweꞌ. 19 Naꞌ nnaꞌ lewayate ke da xhinnjenꞌ nonrenꞌ, nench yeziꞌxhen Diosenꞌ keré, naꞌllenꞌ wzoeꞌ reꞌ nbaraz. 20 Wseꞌl Xanllo Diosenꞌ Jesúsenꞌ da yobre rao yellrionꞌ, beꞌnnenꞌ brejeꞌ kanaꞌte, nench naꞌ yednnebieꞌ lliꞌo. 21 Naꞌ dekz de yegaꞌnn Jesúsenꞌ yebánꞌ, llinte kat Diosenꞌ yeweꞌ xhnneze doxhen kanꞌ llak rao yellrionꞌ. Kanaꞌllenꞌ yedeꞌ, le kaꞌn bne beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ. 22 Da Moisésenꞌ golleꞌ xozxtaꞌollo kaꞌ: “Wllin lla kat Xanllo Diosenꞌ kwejeꞌ to beꞌnn radjrenꞌ, naꞌ weꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanꞌ beneꞌ brejeꞌ nadaꞌ, naꞌ llayaꞌl wzenayre keꞌe. 23 Naꞌ noteze beꞌnn chaꞌ bi wzenayeꞌ keꞌe, llayaꞌl biꞌy beꞌnnenꞌ kaꞌle, naꞌ kweyieꞌ.”
24 ’Yeolol beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ, bzoraozen beꞌnnenꞌ re Samuel, bdixjweꞌ akreꞌ gak danꞌ llreꞌllo llak nnaꞌ. 25 Reꞌ nakre xhiꞌnn dialla ke beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ, naꞌ danꞌ goll Diosenꞌ xozxtaꞌollo kaꞌ goneꞌ, lekze naken ke reꞌ. Ka diꞌllenꞌ beꞌrenkzeꞌ xozxtaꞌollo Abraham naꞌ, kanꞌ golleꞌ leꞌe: “To xhiꞌnn dialla koꞌon zazaꞌa, goneꞌ gak laꞌy beꞌnn llaꞌa rao yellrio.” 26 Ke nak Diosenꞌ ba baliseꞌ Xhiꞌnneꞌn, zgaꞌtek bseꞌleꞌ Leꞌe radj lliꞌo beꞌnn Israelenꞌ, badyenlaꞌyeꞌ lliꞌo, nench wayakbeꞌllo da xhinnj kellonꞌ, naꞌ wayátello.