2
Ka gok betj Spíritu ke Diosenꞌ
Ka bllin lla lnni danꞌ ne Pentecostés, yeolol beꞌnn kaꞌ llonliraꞌll Jesucristonꞌ, nak akeꞌ toze ganꞌ llaꞌa akeꞌn. Kat gokse llakia yebánꞌ ke ga zaꞌa to beꞌ xhen, bllinte lo yoꞌ ganꞌ llaꞌa akeꞌn. Naꞌ breꞌe akreꞌ da nak ka bel yiꞌ, llalnninnen jasó raꞌt wejen yichj toto akeꞌ. Yeolol akeꞌ byoꞌ Spíritu ke Diosenꞌ yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ, naꞌ bzorao llnne akeꞌ wde wdere diꞌll, kon ka llzejnieꞌ Spíritunꞌ leakeꞌ.
Naꞌ beꞌnn zan beꞌnn Israel kaꞌ lloeꞌrao Diosenꞌ ba ndop akeꞌ Jerusalén naꞌ, naꞌ gateze yell zaꞌk toto akeꞌ. Ka ben akreꞌ gok llakianꞌ, beꞌnn zan bdop ganꞌ llaꞌa postl kaꞌ, naꞌll to nnaꞌl-llej akzeꞌ, ka nak llen akreꞌ llnne beꞌnn kaꞌ xtiꞌll toto akeꞌ. Naꞌ llaꞌa akeꞌ llabán akreꞌ, ne akeꞌ:
—¿Kere beꞌnn Galilea beꞌnn ki? ¿Akre llakze llnne akeꞌ xtiꞌll-llo da gorjrén totollo? Ganni llaꞌa bal-llo nakllo beꞌnn Partia, naꞌ beꞌnn Media, naꞌ beꞌnn Elam. Naꞌ bal-llo nakllo beꞌnn Mesopotamia, naꞌ beꞌnn Judea, naꞌ beꞌnn Capadocia, naꞌll beꞌnn Ponto, naꞌ Asia. 10 Naꞌ beꞌnn Frigia, naꞌ beꞌnn Panfilia, naꞌ beꞌnn Egipto, naꞌ rente beꞌnn zaꞌa yell kaꞌ zjalliꞌ África, ziꞌtre ka ganꞌ nziꞌi Cirene, bixha ren beꞌnn Roma zo ganni, beꞌnn nakse beꞌnn Israel, naꞌ beꞌnn za bayak txhen beꞌnn Israel. 11 Naꞌtell beꞌnn Creta, naꞌ beꞌnn Arabia. ¡Naꞌ ka nak beꞌnn Galilea ki, lloeꞌrén akeꞌ lliꞌo diꞌll ren xtiꞌll totollo, kanꞌ nak yel wak ke Diosenꞌ!
12 Yeolol akeꞌ llaꞌa llakgan akreꞌ, naꞌ llabán akreꞌ lle lwellj akeꞌ:
—¿Akre ka chejnieꞌre kanꞌ llaken?
13 Naꞌ ye bal akeꞌ lltitj akreꞌ, ne akeꞌ:
—Zoll akreꞌn.
Diꞌll da beꞌrén Pedronꞌ beꞌnn kaꞌ bdop ganꞌ llaꞌa akeꞌn
14 Naꞌ bzollaꞌa Pedronꞌ ren beꞌnn chnej kaꞌ, naꞌ bnneꞌe zillj, lleꞌe leakeꞌ:
—Reꞌ beꞌnn Israel, naꞌ yeolol reꞌ llaꞌa Jerusalén ni nnaꞌ lla, lewzenay, llonen bien nnézere diꞌllenꞌ weꞌrenaꞌ reꞌ ni. 15 Kere zolle beꞌnn ki kanꞌ nere naꞌ, le nna nak tzire. 16 Ganni llak kanꞌ bzoj da Joel, beꞌnnenꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ, bzojeꞌ kanꞌ bne Diosenꞌ ki:
17 Kate ba zo rez wayoll yellrio,
nadaꞌ Dios wseꞌlaꞌ Spíritu kiaꞌn, naꞌ sorenen yeolol beꞌnne,
naꞌ gonaꞌ nench xhiꞌnnre byio, naꞌ xhiꞌnnre noꞌr,
weꞌe akbeꞌ xtiꞌllaꞌn.
Naꞌ bi weꞌo kaꞌ, reꞌdaꞌo akebeꞌ,
naꞌ beꞌnn gor kaꞌ, nne akreꞌ yere.
18 Beꞌnn kaꞌ llon xchinaꞌn beꞌnn byio ren noꞌre,
sorén Spíritu kiaꞌn leakeꞌ,
nench weꞌe akeꞌ xtiꞌllaꞌn.
19 Gonaꞌ leꞌ yebánꞌ da yebane beꞌnne,
naꞌ rao yellrio wroeꞌraꞌ yel wak kiaꞌn, naꞌ larj llen, naꞌ xhen yiꞌ, naꞌ kweꞌ llén da nak ka bej.
20 Willenꞌ wayaken da xchole,
naꞌ beꞌon wayaken xhna ka llen,
katenꞌ ba zon llin lla yedaꞌ da yobre, nadaꞌ nakaꞌ Xanre.
Kanaꞌ gaken to lla lliarao xhen, naꞌ wroeꞌraꞌ yel wak kiaꞌn.
21 Ka nak nadaꞌ nakaꞌ Xanre, noteze beꞌnn yelwille nadaꞌ,
nadaꞌ yesreꞌe rao da xhinnjenꞌ.
22 ’Naꞌ reꞌ beꞌnn Israel, lewzenay xtiꞌllaꞌn. Ke nak Jesús beꞌnn Nazaretenꞌ, Diosenꞌ broeꞌreꞌ nakeꞌ beꞌnn zaꞌke. Diosenꞌ beneꞌ nench Jesúsenꞌ beneꞌ yel wak, naꞌ billre da yebánello kanꞌ ba nnézkzere naꞌ. 23 Bixha gok Jesúsenꞌ rallnaꞌre kanꞌ ba nwiakze Diosenꞌ, naꞌll benreꞌ rao naꞌa beꞌnn wen da xhinnj kaꞌ, naꞌ bet akeꞌ Leꞌe bdaꞌa akeꞌ Leꞌe leꞌ yay cruzenꞌ. 24 Bixha nnaꞌ Diosenꞌ basbaneꞌ Leꞌe radj beꞌnn wat kaꞌ, yel gotenꞌ bi bzoen wzaꞌyen Leꞌe. 25 Le kaꞌkzenꞌ bne rey Davidenꞌ batnaꞌ, beꞌe xtiꞌll Jesúsenꞌ bneꞌe:
Llreꞌteze llreꞌraꞌ Xanllonꞌ, zeꞌe kwitaꞌ,
ke len naꞌ notno soe wta wnne nadaꞌ.
26 Naꞌll llawé raꞌlldaꞌwaꞌ,
naꞌ llolaꞌ nench lloeꞌraweꞌ.
Naꞌ leskaꞌ nnezraꞌ katenꞌ gataꞌ, kere ke chnarenꞌ gataꞌ.
27 Le nnézkzeraꞌ bi wsanraꞌlloꞌ nadaꞌ ganꞌ llaꞌa beꞌnn wat kaꞌ.
Bi weꞌo latj goꞌll xpeꞌraꞌn, nadaꞌ nakaꞌ rallnaꞌo.
28 Broeꞌroꞌ nadaꞌ ka nak nez danꞌ zej rao yel nban naꞌ,
naꞌ yeweraꞌ kwis ke naken zerenoꞌ nadaꞌ.
29 ’Reꞌ beꞌnn biꞌche, nnézello xozxtaꞌollo Davidenꞌ goteꞌ, naꞌ bkwaꞌch akeꞌ leꞌe, naꞌ llreꞌtello ba keꞌen nnaꞌ lla. 30 Naꞌ rey Davidenꞌ gokeꞌ to beꞌnn beꞌe xtiꞌll Dios, beꞌe diꞌll kanꞌ bzejnieꞌ Diosenꞌ leꞌe, naꞌllenꞌ bnnezreꞌ kwasro kanꞌ gaken, le kwin Diosenꞌ bchebeꞌ bneꞌe, Cristonꞌ garjeꞌ rao xhiꞌnn dialla keꞌe, naꞌ nnebieꞌ rorazeꞌ. 31 Ke len naꞌ gokbeꞌe Davidenꞌ kanꞌ yebán Cristonꞌ, bneꞌe bi gaꞌyeꞌ ganꞌ llaꞌa beꞌnn wat kaꞌ, naꞌ bi goꞌll xpeꞌreꞌn. 32 Naꞌ ba gok kanꞌ bneꞌen, ke nak Diosenꞌ basbaneꞌ Jesúsenꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ, naꞌ netoꞌ lloeꞌtoꞌ xtiꞌlleꞌn, breꞌtoꞌ kwasro kanꞌ babaneꞌn. 33 Naꞌ nnaꞌ Diosenꞌ ba baliseꞌ Leꞌe, bazieꞌ Leꞌe kwiteꞌ, naꞌ ba llnebiaꞌreneꞌ Leꞌe txhen. Naꞌ Diosenꞌ beneꞌ rallneꞌe Spíritu keꞌen, kanꞌ ba bchebeꞌ naꞌ. Jesús naꞌn ba beneꞌ yel wak ni, kanꞌ ba bénere, naꞌ kanꞌ ba breꞌre. 34 Ka nak rey Davidenꞌ kere bayepeꞌ yebánꞌ, le kwineꞌn bneꞌe ki:
Xanllo Dios naꞌ, lleꞌe Xanaꞌn:
“Blleꞌkeroꞌ kwitaꞌ ni,
35 llinte lla kat gonaꞌ nniꞌt beꞌnn kaꞌ xhniaꞌo, beꞌnn kaꞌ llwie rweꞌ naꞌ.”
36 ’Naꞌ nnaꞌ llayaꞌl nneze yeolol beꞌnn Israel kaꞌ, Jesús beꞌnnenꞌ betre bdaꞌre leꞌ yay cruzenꞌ, Leꞌen ba brej Diosenꞌ nakeꞌ Xanllo, naꞌ leskaꞌ Leꞌen Cristo beꞌnn brej Dios nnebieꞌ.
37 Ka bayoll ben akreꞌ diꞌll ki, da xhen gok akreꞌ, naꞌll lle akeꞌ Pedronꞌ ren beꞌnn kaꞌ non leꞌe txhen naꞌ:
—¿Akxha gontoꞌ nnaꞌ chaꞌ, biꞌchaꞌ?
38 Naꞌll lle Pedronꞌ leakeꞌ:
—Lewayate ke da xhinnjenꞌ nonre naꞌ, naꞌ choare nis, nench wroeꞌn llonliraꞌllre Jesucristonꞌ. Naꞌllenꞌ yeziꞌxhen Diosenꞌ keré, naꞌll gonneꞌ reꞌ Spíritu keꞌen son yichjraꞌlldaꞌore. 39 Le ke reꞌn ba bchebeꞌ gonneꞌn, ke xhiꞌnnre, ke beꞌnn llaꞌa ziꞌte, naꞌ ke yeolol beꞌnn gaxh Xanllo Diosenꞌ.
40 Naꞌ kaꞌ diꞌll zan da lloeꞌrén Pedronꞌ leakeꞌ, llaweꞌ leakeꞌ nez, lleꞌe leakeꞌ:
—Bi gonre beꞌnn wen da xhinnj ki txhen, nench ke gak keré kanꞌ gak ke akeꞌ naꞌ.
41 Naꞌ ka nak beꞌnn kaꞌ bxhiꞌi xtiꞌlleꞌn, blloa akeꞌ nis. Naꞌ byan akeꞌ, ke lla naꞌ badil akeꞌ ka do chonn mireꞌ. 42 Naꞌ bniꞌtteze bniꞌt akeꞌ, bzenay akeꞌ danꞌ llroeꞌ llsede postl kaꞌ. Naꞌ toze ka llon yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ, naꞌ llao akeꞌ txhen, naꞌ llalwill akeꞌ Diosenꞌ.
Ka ben beꞌnn kaꞌ bxenraꞌll Jesucristonꞌ da nelle
43 Yeolol beꞌnne llon akeꞌ yel wan kwis kanꞌ llon postl kaꞌ, da zan da yebánello llon akeꞌ, da llroeꞌ yel wak ke Diosenꞌ. 44 Yeolol beꞌnn kaꞌ, ba byejleꞌ ke Jesucristonꞌ, llaꞌa akeꞌ toze, naꞌ toze non bi da de ke akeꞌ. 45 Bayoꞌt akeꞌ no yellrio, naꞌ bi da de ke akeꞌ, naꞌ mellenꞌ bdaꞌon naꞌ, llyis akeꞌn kon ka yallje totoeꞌ. 46 Naꞌ yeo lla lldop akeꞌ yodaꞌo braonꞌ, naꞌ weꞌj bdao akeꞌ txhen rill toto akeꞌ, naꞌ nbaraz kwis bllaꞌa akeꞌ txhen bawé akreꞌ. 47 Lloeꞌrao akeꞌ Diosenꞌ, naꞌ yeolol beꞌnn yell llayoꞌraꞌll kanꞌ llon akeꞌn. Naꞌ Xanllo Diosenꞌ lloneꞌ tlla tlla llren yezikre beꞌnn llonliraꞌll Jesucristonꞌ.