DANꞌ BEN BEꞌNN KAꞌ JATIXJWEꞌ XTIꞌLL XANLLONꞌ
1
Bcheb Jesúsenꞌ wseꞌleꞌ Spíritu ke Diosenꞌ
Ke nak yich nellenꞌ bzojaꞌ rweꞌ Teófilo, gannaꞌ nlliaꞌ yeolol da kaꞌ ben Jesúsenꞌ, naꞌ danꞌ broeꞌreꞌ bllinte lla bazeꞌe baziꞌi Diosenꞌ Leꞌe yebá da yobre. Ka za wazaꞌtereꞌ, beꞌreneꞌ postl keꞌe kaꞌ diꞌll binꞌ llayaꞌl gon akeꞌ, beꞌe diꞌll kon kaꞌ bzejnieꞌ Spíritu ke Diosenꞌ Leꞌe. Broeꞌraweꞌ leakeꞌ, naꞌ da zan da beneꞌ nench byejleꞌ akeꞌ, da likzenꞌ babaneꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ. Bdareneꞌ leakeꞌ rao choa (40) lla, naꞌ ye to chiꞌi bzejnieꞌreꞌ leakeꞌ kanꞌ nak yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ.
Nna zorenteꞌ leakeꞌ txhen, golleꞌ leakeꞌ bi llayaꞌl yellach akeꞌ Jerusalén naꞌ, bneꞌe:
—Kwexhre nize llinte kat wseꞌl Xaꞌn danꞌ bchebeꞌ, kanꞌ ba gollkzaꞌ reꞌ. Da li Juan naꞌ bchoeꞌ beꞌnn nis, naꞌ tere wakll wen ke reꞌ, ke nak ba zo rez yedsó Spíritu ke Diosenꞌ yichjraꞌlldaꞌore.
Ka bayep Jesúsenꞌ yebá
Naꞌ gok ka badop akeꞌ rao Jesúsenꞌ, naꞌ goll akeꞌ Leꞌe:
—Xantoꞌ, ¿kere ba bllin lla gonoꞌ nench yelloj beꞌnn Israel kaꞌ rao naꞌa beꞌnn ziꞌt kaꞌ?
Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Bi llayaꞌl nnézere bi llanꞌ gon Xallo Diosenꞌ da llwieꞌ goneꞌ rao rall-llo ni. Zan katenꞌ yed Spíritu keꞌen yedsorenen reꞌ, kanaꞌ gapre yel wak keꞌe, naꞌ chislasre xtiꞌllaꞌn, soraozre Jerusalén naꞌ, naꞌll yell kaꞌ ganꞌ nziꞌi Judea, naꞌ ganꞌ nziꞌi Samaria, naꞌtell doxhen yellrio.
Bayoll bneꞌe kaꞌ, naꞌ llwia akteꞌ Leꞌe naꞌ, kat bayepeꞌ yebánꞌ, le zete to bej bkwaꞌchen Leꞌe rao akeꞌn, naꞌ bill breꞌe akreꞌ Leꞌe. 10 Bixha nna ze akteꞌ llwia akeꞌ yebá ganꞌ bayepeꞌ naꞌ, kat bllinkze chop beꞌnn kwit akeꞌn, naꞌ nak xharaꞌn akeꞌ llich kwis. 11 Naꞌll lle beꞌnn kaꞌ leakeꞌ:
—Reꞌ beꞌnn Galilea, ¿bixchen nna zezre llwiare yebánꞌ? Kanꞌ breꞌkzere zayej Jesúsenꞌ yebánꞌ, baziꞌi Diosenꞌ Leꞌe radjre naꞌ, kaꞌkze gak katenꞌ yedeꞌ da yobre.
Ka gok brej akeꞌ beꞌnnenꞌ re Matías nench bzoeꞌ roraz Judas
12 Naꞌ bazaꞌa akeꞌ rao yaꞌ ganꞌ llaꞌa akeꞌn, yaꞌ ganꞌ nziꞌi Yaꞌ Olivos, zayej akeꞌ Jerusalén naꞌ. Naꞌ naken awlloze, ke to de latj saꞌa akeꞌ rao lla nbaꞌnne ke beꞌnn Israel kaꞌ. 13 Naꞌ ballín akeꞌ latj ganꞌ lljaxhiꞌraꞌll postl kaꞌ, to yoꞌ da zo chkwia. Gannaꞌ ren Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo xhiꞌnn Alfeo, Simón beꞌnn ben txhen beꞌnn kaꞌ nziꞌi Zelote, naꞌ Judas biꞌch Jacobo. 14 Yeolol akeꞌ llaꞌa nak akeꞌ toze, llalwill akeꞌ Diosenꞌ yeo lla. Gannaꞌ ren María xhnaꞌ Jesúsenꞌ ren biꞌcheꞌ kaꞌ, naꞌ ye bal noꞌr non leakeꞌ txhen.
15 Ka bllin to lla, bzollaꞌa Pedronꞌ radj akeꞌn, naꞌ nak to gayoa galj akeꞌ (120), naꞌ bneꞌe:
16 —Reꞌ beꞌnn biꞌche, dekz de gok kanꞌ nyoj xtiꞌll Diosenꞌ. Batnaꞌte Spíritu ke Diosenꞌ bzejnieꞌn rey Davidenꞌ, nench beꞌe diꞌll ke Judas beꞌnnenꞌ bcheꞌe beꞌnn kaꞌ beꞌx akeꞌ Jesúsenꞌ. 17 Judas naꞌ gokeꞌ netoꞌ txhen bentoꞌ xchin Diosenꞌ. 18 Naꞌ ka nak da xhinnjenꞌ beneꞌn, bxhiꞌi raxhjeꞌ, naꞌ bayaꞌweꞌ to yellrio. Naꞌ ka goteꞌn bayexjeꞌ jatin yichjeꞌ, blleꞌzte leꞌen, naꞌ blloj doxhen xhojloeꞌ. 19 Yeolol beꞌnn Jerusalén kaꞌ, bnnez akreꞌ kanꞌ goken, naꞌ bsiꞌi akeꞌ yellrionꞌ Acéldama, naꞌ Acéldama naꞌ lleꞌnen nen Yellrio Llen. 20 Ke nak da ni, ba nyojkzen leꞌ yich ke Salmos ganꞌ nen ki:
Gakchga rilleꞌn to da dach,
naꞌ nono sokze len.
Leskaꞌ nen:
Naꞌ te to beꞌnn yobre wlaneꞌ xchineꞌn.
21 ’Ke nak ganni llaꞌa bal beꞌnn non lliꞌo txhen, chak bda Xanllo Jesucristo radjllo ni, 22 beꞌnn ki llon lliꞌo txhen, bzoraozen kanꞌ bchoa Juan naꞌ Leꞌe nis, bllinte ka baziꞌi Diosenꞌ Leꞌe yebá. Naꞌ llayaꞌl kwejllo toeꞌ, nench goneꞌ netoꞌ txhen, weꞌtoꞌ diꞌll ke Jesucristonꞌ kanꞌ gok babaneꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ.
23 Naꞌ brej akeꞌ chopeꞌ, toeꞌ re José beꞌnn nsiꞌi akeꞌ Barsabás, leskaꞌ re Justo, naꞌ ye toeꞌ re Matías. 24 Naꞌll balwill akeꞌ Diosenꞌ bne akeꞌ:
—Xantoꞌ, rweꞌ nombiaꞌo ke nak yichjraꞌlldaꞌo yeolol beꞌnne, broeꞌ netoꞌ nore beꞌnn ki chop, ba brejoꞌ 25 gakeꞌ netoꞌ txhen gontoꞌ xchinoꞌn. Ke nak Judas naꞌ, bsanraꞌlleꞌ danꞌ benoꞌ rallneꞌe goneꞌn, naꞌ ba zayejeꞌ ganꞌ llayaꞌl wayejkzeꞌ yel beꞌnn wen da xhinnj keꞌe naꞌ.
26 Naꞌll bzaꞌl akeꞌ yej daꞌo ak, nench nore lljataꞌn, naꞌ blloj toeꞌ, naꞌ beꞌnnenꞌ re Matías bdoꞌlen leꞌe, naꞌ gokeꞌ txhen ren postl kaꞌ ye chnej.