21
Jesúsenꞌ broeꞌraweꞌ gall beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen
Bde ye to lla yobre, broeꞌrao Jesúsenꞌ beꞌnn keꞌe kaꞌ non Leꞌe txhen, lloaꞌ nisdaꞌo danꞌ nziꞌi Nisdaꞌo Tiberias, ki gok: Ze akeꞌ txhen Simón Pedronꞌ ren Tomás beꞌnnenꞌ nsiꞌi akeꞌ Dídimo, naꞌ ren Natanael beꞌnn yell Caná ganꞌ nbane Galilea, naꞌ llop xhiꞌnn Zebedeonꞌ, naꞌ ye chop beꞌnn kaꞌ non Jesúsenꞌ txhen. Naꞌ lle Simón Pedronꞌ leakeꞌ:
—Chaꞌa wxhen bel.
Naꞌll lle akeꞌ leꞌe:
—Leskaꞌ wzaꞌrén netoꞌ.
Naꞌll bzaꞌa akeꞌ jakeꞌ lloaꞌ nisdaꞌon, naꞌ byoꞌ akeꞌ to lo barco. Naꞌt nokze no bel bllel akreꞌ lleꞌ naꞌ. Naꞌ kanꞌ ba zaꞌa lleniꞌ naꞌn, breꞌe akreꞌ ze Jesúsenꞌ lloaꞌ nisdaꞌon, naꞌ bi gok akreꞌ chaꞌ Leꞌen. Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Xhiꞌnnaꞌ daꞌo ak, ¿de bel gaollo?
Naꞌll lle akeꞌ Leꞌe:
—Kaꞌa, nokz no lldoꞌletoꞌ.
Naꞌll lleꞌe leakeꞌ:
—Lewzaꞌl yixj bel kerénꞌ kwit barconꞌ chaꞌore, naꞌll doꞌl akbaꞌ.
Naꞌll bzaꞌl yixj bel ke akeꞌn. Naꞌ bel zan kwis bdoꞌl akreꞌ, to bi zoe akreꞌ yegoꞌ akeꞌn lo barconꞌ. Naꞌ to beꞌnnenꞌ nllieꞌ Jesúsenꞌ, lleꞌe Pedronꞌ:
—Xanllo naꞌn.
Naꞌ kate golleꞌ Simón Pedronꞌ, Xanllo naꞌn, le bayakdote Pedro xharaꞌneꞌn, le kere bi nakeꞌn lloneꞌ llin naꞌ, naꞌ le bxhiꞌtteꞌ lo nisenꞌ, nench byob bllineꞌ ganꞌ ze Jesúsenꞌ. Naꞌ zjakdo ren beꞌnn kaꞌ yelaꞌ ren barconꞌ, nxhob akeꞌ yixj ganꞌ llaꞌa belyaꞌ kaꞌ, le ka do ye chop gayoa (200) wakaꞌa niaꞌ, lloaꞌ nisdaꞌo naꞌn ze akeꞌ. Ka bayetj akeꞌ lloaꞌ nisdaꞌon, jadiꞌ akreꞌ ga lliꞌ yiꞌ barje, naꞌ xhoa to belyaꞌ rawenꞌ, naꞌ ye to yet xtir. 10 Naꞌ lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Leyeyoꞌx to chop belyaꞌ kaꞌ nile, ba kaꞌ za bxhenre naꞌ.
11 Naꞌll byej Simón Pedronꞌ, jaxhieꞌ yixj belenꞌ ganꞌ lliꞌ barconꞌ, naꞌ baxhobeꞌn ganꞌ nak yo bill. Llaꞌn to gayoa chiꞌnnayon (153) bel xhen kaꞌ, naꞌ laꞌkze llaꞌa bel zan loe naꞌ, bi blleꞌzen. 12 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leakeꞌ:
—Ledá gaore.
Naꞌ ni toeꞌ bi bayaxhje, ye akeꞌ Leꞌe: “¿Noxha rweꞌ?”, le ba gokbeꞌe aksreꞌ Xanllo naꞌn. 13 Naꞌll jabiꞌy Jesúsenꞌ, naꞌ bxhieꞌ yet xtirenꞌ, naꞌll beꞌe ke ke beꞌnn kaꞌ, naꞌ leskaꞌ beneꞌ belyaꞌ kaꞌ. 14 Kanꞌ gok da wyonn rase, broeꞌraweꞌ beꞌnn kaꞌ non Leꞌe txhen naꞌ, bde ka nak babaneꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ.
Jesúsenꞌ beꞌreneꞌ Simón Pedronꞌ diꞌll
15 Naꞌ ka bayoll badao akeꞌn, naꞌ lle Jesúsenꞌ Simón Pedronꞌ:
—Simón xhiꞌnn Jonás, ¿nllieꞌllroꞌ rweꞌ nadaꞌ, kerke kanꞌ nllieꞌ beꞌnn ki nadaꞌ?
Naꞌ balliꞌi Pedronꞌ xtiꞌlleꞌn, lleꞌe Leꞌe:
—Awaꞌ Xanaꞌ, nnezkzroꞌ nllieꞌraꞌ rweꞌ.
Naꞌll lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—Bdap bwia beꞌnn kaꞌ nak ka xhiꞌr daꞌo kiaꞌ.
16 Naꞌ golleꞌ leꞌe da wllop ras:
—Simón xhiꞌnn Jonás, ¿nllieꞌroꞌ nadaꞌ?
Naꞌll da yobre bne Pedronꞌ:
—Xanaꞌ, rweꞌkzoꞌ nnezroꞌ nllieꞌraꞌ rweꞌ.
Jesúsenꞌ golleꞌ leꞌe:
—Bwia beꞌnn kaꞌ nak ka xhiꞌr daꞌo kiaꞌn.
17 Naꞌ da wyonn ras goll Jesúsenꞌ Leꞌe:
—Simón xhiꞌnn Jonás, ¿nllieꞌroꞌ nadaꞌ?
Naꞌ gokyaꞌche Pedronꞌ danꞌ goll Jesúsenꞌ leꞌe kaꞌ da wyonne ras, naꞌll lleꞌe Leꞌe:
—Xanaꞌ, rweꞌkzoꞌ nnezroꞌ yeololten, naꞌ rweꞌ nnézkzeroꞌ nllieꞌraꞌ rweꞌ.
Naꞌll lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—Bdap bwia beꞌnn kaꞌ nak ka xhiꞌr kiaꞌn. 18 Diꞌll li, diꞌll li llepaꞌ rweꞌ: Ka gokoꞌ bi weꞌo, kwinoꞌ gokoꞌ xharaꞌnoꞌn, naꞌ byejoꞌ kon ga nen koꞌo. Naꞌ kat gakoꞌ beꞌnn gore, wli naꞌon, naꞌ beꞌnn yobre wakweꞌ xharaꞌnoꞌn, naꞌ yecheꞌe rweꞌ ga bi llazraꞌlloꞌ.
19 Golleꞌ leꞌe kaꞌ nench broeꞌreꞌ Pedronꞌ, kanꞌ gak keꞌe kat llin lla gateꞌ, naꞌ kone len weꞌraweꞌ Diosenꞌ. Naꞌll goll Jesúsenꞌ leꞌe:
—Kon benliraꞌll, naꞌ bnao nadaꞌ.
Kanꞌ bne Jesúsenꞌ ke beꞌnnenꞌ nllieꞌreꞌ
20 Naꞌ ye to beꞌnn non Jesúsenꞌ txhen naweꞌ leakeꞌ. Naꞌ bayechj Pedronꞌ breꞌreꞌ leꞌe. Naꞌ nakeꞌ beꞌnnenꞌ nllieꞌ Jesúsenꞌ, beꞌnnenꞌ blleꞌ kwiteꞌ, kanꞌ bdao akeꞌ xcheꞌ, ka za gak Jesúsenꞌ rallnaꞌa beꞌnn kaꞌ llwietate Leꞌen, beꞌnnenꞌ bnnabeꞌ Leꞌe: “Xanaꞌ, ¿noxhanꞌ wde rweꞌ rao naꞌa beꞌnn kaꞌ?” 21 Ka breꞌe Pedronꞌ leꞌen, lleꞌe Jesúsenꞌ:
—Xanaꞌ, ¿akxha gak ke beꞌnn ni?
22 Naꞌll lle Jesúsenꞌ leꞌe:
—Chaꞌ lleꞌnraꞌ nna zokzeꞌ kat yedaꞌ da yobre, ¿bi zed llakroꞌ? Rweꞌn bzoteze benliraꞌll nadaꞌ, naꞌ bzenay kiaꞌ.
23 Naꞌll biteze bne beꞌnn kaꞌ llonliraꞌll Cristonꞌ, ne akeꞌ bi gat beꞌnnenꞌ. Zan kere bne Jesúsenꞌ bi gateꞌn, bneꞌe: “Chaꞌ lleꞌnraꞌ nna zokzeꞌ kat yedaꞌ da yobre, ¿bi zed llakroꞌ?”
24 Beꞌnn ninꞌ nnezreꞌ kanꞌ gok yeolol da ki, ke len naꞌ ba beꞌe diꞌll ki, naꞌ ba bzojeꞌn. Naꞌ nnézkzello lloeꞌ diꞌll li. 25 Naꞌ da zanll da ben Jesúsenꞌ da bi nyoj, le chenak nyoj yeololen, ni rao yellrio ni, bi gaken chaꞌn, le yich zan kwis gaken chenake. Kaꞌn gakchga.