JESUCRISTONꞌ BZEJNIEꞌREꞌ SAN JUAN NAꞌ KE DA KAꞌ ZA GAK
1
Diosenꞌ bzejnieꞌreꞌ Jesucristonꞌ diꞌll ki
Diosenꞌ bzejnieꞌreꞌ Jesucristonꞌ diꞌll ki nench wroeꞌreꞌ beꞌnn kaꞌ llonliraꞌll Leꞌen danꞌ ba zo gak. Naꞌll ba bseꞌleꞌ to beꞌnne nak angl keꞌe, nench bzejnieꞌreꞌn nadaꞌ Juan, nakaꞌ beꞌnn llon xchineꞌ. Naꞌ llzojaꞌ diꞌll li keꞌen, naꞌ yeolol da ba breꞌraꞌ, naꞌllenꞌ nnezraꞌ da li bne Diosenꞌ ki gak, le Jesucristo naꞌn bzejnieꞌ nadaꞌ.
Nbaraz ke beꞌnn kaꞌ wrab danꞌ llzojaꞌ ni, naꞌ beꞌnn kaꞌ yene diꞌll kaꞌ da kaꞌ za gak, naꞌ gon akeꞌ kanꞌ nen naꞌ, le ba zo rez gak kanꞌ nen naꞌ.
Juan naꞌ llzojeꞌ beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Jesucristonꞌ rao galle yell kaꞌ
Nadaꞌ Juan llzojaꞌ reꞌ, zjallaꞌa galle yell ganꞌ nbane Asia, lldop ll-llayre llonliraꞌllre Jesucristonꞌ. Diosenꞌ ren Spíritu keꞌen gonlaꞌy akeꞌ reꞌ, naꞌ wzoa akeꞌ reꞌ nbaraz, Diosenꞌ zokzeꞌ, naꞌ ba zokzeꞌ ka za xe yellriote, naꞌ zokzeꞌ ke chnare. Naꞌ Spíritu keꞌen naken ka galle Spíritu zen raweꞌ ganꞌ llieꞌ llnebieꞌ naꞌ. Naꞌ Jesucristonꞌ gonlaꞌyeꞌ reꞌ, nakeꞌ beꞌnn lloeꞌ diꞌll li ke Dios. Nakeꞌ beꞌnn lliarao babane radj beꞌnn wat kaꞌ, naꞌ bill llnebiaꞌ yel gotenꞌ Leꞌe. Naꞌ llnebieꞌ yeolol wnebiaꞌ llaꞌa yellrio ni. Naꞌ nllieꞌreꞌ lliꞌo bzaneꞌ kwineꞌ, bet akeꞌ Leꞌe brarj xcheneꞌn, nench naꞌ basreꞌe lliꞌo ke da xhinnj benllo. Naꞌllenꞌ ba brejeꞌ lliꞌo nnebiaꞌrenlloeꞌ, naꞌ gakllo ka to no bxoz, naꞌ sollo wxenraꞌll-llo Xanllo Diosenꞌ. Leꞌen gonllo xhen ke chnare, le zokzeꞌ llnebieꞌ ke chnare. Kaꞌn gakchga.
Nna wiákere kat yedeꞌ lo bej naꞌ, yeolol beꞌnne reꞌe akreꞌ Leꞌe, rente beꞌnn kaꞌ basoꞌt Leꞌe. Naꞌ beꞌnn zjallaꞌa toto latj yellrio ni, ka reꞌe akreꞌ Leꞌen, naꞌll yesbell akeꞌ. Kanꞌ ba bniaꞌ naꞌn gak. Kaꞌn gakchga.
“Nadaꞌ nakaꞌ ka tiꞌch diꞌll nelle, naꞌ ka tiꞌch diꞌll ga llayollen, ka to beꞌnn bxe bi da bxieꞌ, naꞌ wasyollteꞌn.” Ka ne Xanllo Diosenꞌ beꞌnnenꞌ nap yel wak xhen naꞌ, beꞌnn zokze, naꞌ ba zokzeꞌ kanꞌ bi nna xe yellrionꞌ, naꞌ zokzeꞌ ke chnare.
Juan naꞌ breꞌdaꞌoreꞌ Cristonꞌ nake beꞌnn zaꞌke
Nadaꞌ Juan, ni ke danꞌ nonaꞌ txhen Cristo naꞌ, nakaꞌ reꞌ txhen llonllo kanꞌ ne Jesús naꞌ, naꞌ llnebiaꞌ Diosenꞌ lliꞌo, toze ka llone beꞌnn kaꞌ lliꞌo, llsaꞌkziꞌ akeꞌ lliꞌo ni ke xtiꞌlleꞌ naꞌ, naꞌ llakrén Jesucristonꞌ lliꞌo nench llakllo war bi da llak kello. Naꞌ danꞌ ba biaꞌa xtiꞌll Diosenꞌ ren danꞌ ba biaꞌa da li ke Jesucristonꞌ, ke len naꞌ beꞌx akeꞌ nadaꞌ yoaꞌ rill ya ganꞌ re Patmos, ganꞌ nak to yellrio da lliꞌ lo nisdaꞌo. 10 Naꞌ to lla nak laꞌy ke Xanllonꞌ, ben Spíritu ke Diosenꞌ breꞌdaꞌoraꞌ, naꞌ koꞌllraꞌ benraꞌ ke to chiꞌi beꞌnn bnne zillj kwis. 11 Naꞌ golleꞌ nadaꞌ:
—Nadaꞌ nakaꞌ ka tiꞌch diꞌll nelle, naꞌ nakaꞌ ka tiꞌch diꞌll ganꞌ llayollen, ka to beꞌnn lliarao, naꞌ naktiaꞌ ka beꞌnn za naore. Bzoj to leꞌ yich da ki reꞌroꞌn, naꞌ wseꞌloꞌn rao beꞌnn kaꞌ llaꞌa galle yell kaꞌ zjallaꞌa ganꞌ nbane Asia, ganꞌ lladop ll-llay beꞌnn kaꞌ llonliraꞌll nadaꞌ, yell kaꞌ nziꞌi Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, naꞌ Laodicea.
12 Naꞌ bayechjaꞌ bwiaꞌ noxhanꞌ bnne nadaꞌ, naꞌ breꞌraꞌ gall kandler de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro. 13 Naꞌ kllol kandler gall kaꞌ breꞌraꞌ to beꞌnn nak ka beꞌnnach. Nakeꞌ to raꞌll tonne ballinten xhnieꞌ, naꞌ ngoꞌ lloaꞌ lchoeꞌn to baydon da nak de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro. 14 Naꞌ yich yichjeꞌn naken da lliche ka xhiꞌre ka beye. Naꞌ yejraweꞌn naken llaktit ka yiꞌ da llaꞌlnninne. 15 Naꞌ nieꞌ kaꞌ llaktiten, breꞌraꞌn ka to ya da xhoa rao yiꞌ llarjen. Naꞌ chieꞌn nenen ka ga de to yeo kat yollen da xhen. 16 Naꞌ neꞌe chaꞌwe naꞌ, noꞌxeꞌ gall berj, naꞌ lo lloeꞌ naꞌ, ll-lloj to spad da nla llop laꞌ rawe. Naꞌ lloaꞌraweꞌ naꞌ naken llaktit, ka ga nnaꞌ will kat nnaꞌn znia.
17 Naꞌll ka breꞌreꞌn, byalaꞌ xhnieꞌn bacholraꞌlltiaꞌ. Naꞌll bli neꞌe chaꞌwenꞌ bxoeꞌn yichjaꞌ, naꞌ neꞌe:
—Bi lleboꞌ. Nadaꞌ nakaꞌ ka beꞌnn lliarao, naꞌ naktiaꞌ ka beꞌnn za naore. 18 Nakaꞌ beꞌnn nsaꞌa yel nban. Gotaꞌ kanaꞌ, naꞌ babanaꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ, naꞌ zokzaꞌ ke chnare. Naꞌ noꞌxaꞌ xhiya ke yel gotenꞌ, naꞌ xhiya ke ganꞌ llayej beꞌnn ba got. 19 Naꞌ nnaꞌ bzoj da kaꞌ ba breꞌroꞌn, naꞌ diꞌll ke da kaꞌ llak nnaꞌ, naꞌ ke da kaꞌ za gak. 20 Le nono nna nneze bi zejen ke berj gall ki noꞌxaꞌ naꞌ, naꞌ ke gall kandler de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro, naꞌ kinꞌ zejen: berj gall kaꞌ zeje diꞌll gall beꞌnne lloeꞌrene xtiꞌllaꞌn, gall kwen beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll nadaꞌ ganꞌ nbane Asia. Naꞌ ye galle kandler kaꞌ zejen gall kwen beꞌnn kaꞌ llonliraꞌll nadaꞌ.