YICH DANꞌ BZOJ SAN JUDAS
1
Judasenꞌ llwapeꞌ lliox
Nadaꞌ nakaꞌ beꞌnn wen llin ke Jesucristo, naꞌ nakaꞌ beꞌnn biꞌch Jacobo. Llzojaꞌ reꞌ ba brej Xallo Diosenꞌ nench nakre beꞌnn keꞌe, reꞌ nkweꞌj Xanllo Jesucristonꞌ rao da xhinnjenꞌ danꞌ nakreꞌ txhen naꞌ. Llnnabaꞌ rao Xallo Diosenꞌ wayaꞌchraꞌlleꞌ reꞌ, naꞌ wzoeꞌ yichjraꞌlldaꞌorenꞌ so kwezre nbaraz, naꞌ gakbeꞌre nllieꞌreꞌ reꞌ.
Beꞌnn kaꞌ llroeꞌ llsede diꞌll wenraꞌlle
(2 Pedro 2:1‑17)
Beꞌnn biꞌche nllieꞌraꞌ, gokraꞌllaꞌ kwis wzojaꞌ reꞌ, naꞌ wzejnieꞌraꞌ reꞌ kanꞌ ben Xanllo Jesucristonꞌ nench basreꞌe lliꞌo. Ba benen bien llzojaꞌn, naꞌll llnneyoeraꞌ reꞌ gondipraꞌllre, naꞌ chejleꞌre diꞌll li ke Diosenꞌ da bzejnieꞌreꞌ lliꞌo to chiꞌze, lliꞌo nakllo rallneꞌe. Niꞌt bal beꞌnne ziyeꞌe akeꞌ nench llákere llon akeꞌ reꞌ txhen. Bi llzenay akeꞌ ke Diosenꞌ, ne akeꞌ nllieꞌkze Diosenꞌ lliꞌo, naꞌ wakse gonllo danꞌ nen kello, llaziꞌxhenkzeꞌ kello. Naꞌ llkwas akeꞌ ke Diosenꞌ kaꞌle, beꞌnnenꞌ llayaꞌl wzenay yeolol beꞌnnach keꞌe, naꞌ ren Xanllo Jesucristonꞌ. Kanaꞌte byoj xtiꞌll Diosenꞌ nen, beꞌnn kaꞌ llon kaꞌ yellayrao akeꞌ kwis, ni ke da xhinnj ke akeꞌ kaꞌ.
Laꞌkze ba bnnézere yeolol kanꞌ goken, lleꞌnkzeraꞌ lljadinraꞌllre Xanllo Diosenꞌ beꞌnnenꞌ basrá da xozxtaꞌo beꞌnn Israel kaꞌ rao naꞌa beꞌnn Egipto kaꞌ, bde naꞌ blleyieꞌ yeolol beꞌnn bi byejleꞌ keꞌe. Naꞌ zan angl kaꞌ bi gokraꞌll akeꞌ gon akeꞌ danꞌ bllia Diosenꞌ biaꞌa gon akeꞌ, naꞌ gokraꞌll akeꞌ gak akeꞌ beꞌnn braoll. Naꞌll bllach akeꞌ ganꞌ bllia Diosenꞌ biaꞌa so akeꞌn. Naꞌll bseꞌl Diosenꞌ leakeꞌ ganꞌ nak xchole, naꞌ zjadé akeꞌ nllej akeꞌ gden ke chnare, nench saꞌkziꞌ akeꞌ kat llin lla wchoybiaꞌ Diosenꞌ ke akeꞌ. Ka nakse beꞌnn kaꞌ bllaꞌa yell ganꞌ bxhiꞌi Sodoma ren yell ganꞌ bxhiꞌi Gomorra, naꞌ yezikre yell nechj to kwite, leakeꞌn ben akeꞌ kon da nen ke xpeꞌr akeꞌn, bzorén akeꞌ beꞌnn bxhej, ben akeꞌ leakeꞌ ka no xhoꞌr akeꞌ. Len naꞌ nak da xhinnj, naꞌllenꞌ bseꞌl Diosenꞌ yiꞌ da jazey yell kaꞌ, naꞌ blleyiꞌ akeꞌn. Naꞌ kaꞌn beneꞌ naꞌ, llasnisreꞌ lliꞌo beꞌnnach gaꞌt yel llzaꞌkziꞌ ke chnare lo yiꞌ gabil ke beꞌnn kaꞌ bi llzenay keꞌen.
Leskaꞌkze beꞌnn kaꞌ llroeꞌ llsede reꞌ diꞌll wenraꞌllenꞌ, llebiaꞌkze zjaniꞌte llon akeꞌ da xhinnj ne akeꞌ ba breꞌdaꞌo akreꞌ, naꞌ ne akeꞌ nakse wen danꞌ llon akeꞌn: llon akeꞌ da nen ke xpeꞌr akeꞌ, bi lleꞌn akreꞌ wzenay akeꞌ ke Xanllo Diosenꞌ, naꞌ llasnnechach akeꞌ ke angl kaꞌ, beꞌnn kaꞌ nak beꞌnn zaꞌke. Naꞌ nllaꞌre ben angl ke Diosenꞌ, le kanaꞌ gok chnia ka angl braonꞌ reꞌe Miguel gokyollreneꞌ daxiꞌon, le gokraꞌll daxiꞌon yeyoaꞌn da Moisésenꞌ kanꞌ goteꞌn. Naꞌ laꞌkze Miguelenꞌ nakeꞌ angl brao ke Diosenꞌ, bi bayaxhjreꞌ wchachreneꞌ daxiꞌon, to gollzeꞌn: “Xantoꞌ Diosenꞌ tilreneꞌ rweꞌ.” 10 Naꞌ ka nak beꞌnn ki nnechach akeꞌ ke biteze da bi llejnieꞌ akreꞌ, naꞌ nao akseꞌ llon akeꞌ kon da nen ke xpeꞌr akeꞌn, ka llon bayiꞌx ba bi llejnieꞌ, naꞌ da kaꞌ llon akeꞌn ll-lleyiꞌn leakeꞌ.
11 Nyaꞌchraz gak ke akeꞌ danꞌ zo akeꞌ llwie lwellj akeꞌ kanꞌ ben da Caín, naꞌ lloeꞌlaꞌll akeꞌ llon akeꞌ da xhinnj, nench gon akeꞌ gan mell kanꞌ ben da Balaam. Yichj akeꞌ xtiꞌll beꞌnn kaꞌ brej Diosenꞌ nnebieꞌ leakeꞌ, kaꞌkze bi bzenay beꞌnnenꞌ golle da Coré kanaꞌ. Kanꞌ blleyiꞌ da Corénꞌ yel bi bzenay keꞌe, kaꞌkzenꞌ kweyiꞌ beꞌnn ki. 12 Naꞌ kate reꞌ lleꞌj llaore txhen, nakbieꞌkze nllieꞌ lwelljre, leakeꞌ naꞌ llaoxen akeꞌ ka nen ke akeꞌ, latj gon akeꞌ wen ke beꞌnn lwellj akeꞌ. Bibi zaꞌk danꞌ llon akeꞌn, danꞌ llon akeꞌ naꞌ, naken ka bziꞌo da dop leꞌ raꞌll lliche, nak akeꞌ ka to beꞌnn gop xhiꞌre, naꞌ bi lloeꞌlaꞌll akeꞌ gap akeꞌ xhiꞌr kaꞌ. Leskaꞌ nak akeꞌ ka to bej da nray beꞌ danꞌ bi nsaꞌa yej, naꞌ ka to yay xhix da bibi llbia kat ll-llin lla kwian, naꞌ latj kwian naꞌ, llyechen, naꞌ llachjen lljeꞌten rao yo. 13 Nak akeꞌ ka nisdaꞌo da llas lletj, naꞌ llalloꞌnnen blliꞌn ga nak rao yo lloaꞌ nisdaꞌon. Naꞌ nak akeꞌ ka berj da bill llia ga llayaꞌl kwian, le Dios naꞌ ba nyixjeꞌ ke akeꞌ, saꞌkziꞌ akeꞌ ke chnare ganꞌ nak xchole kwis.
14 Naꞌ Enoc beꞌnnenꞌ gok beꞌnn galle rao dialla Adán naꞌ, leskaꞌ beꞌe diꞌll da bzejnieꞌ Diosenꞌ leꞌe ke beꞌnn kaꞌ llroeꞌ llsede diꞌll wenraꞌlle, kanꞌ bneꞌe: “Breꞌraꞌ zaꞌrén Xanllo Diosenꞌ angl zan kwis keꞌen, 15 nench choybieꞌ saꞌkziꞌ yeolol beꞌnn nap doꞌle. Yeolol beꞌnn kaꞌ bi bzenay keꞌen, saꞌkziꞌ akeꞌ ke chnare danꞌ ben akeꞌ da xhinnj kwis bi bzenay akeꞌ, naꞌ danꞌ bnnechach akeꞌ keꞌe.” 16 Naꞌ ka nak beꞌnn kaꞌ llroeꞌ llsede reꞌ diꞌll wenraꞌllenꞌ, zoteze zo akeꞌ llakbeꞌy akreꞌ ke Diosenꞌ, bibi llazraꞌll akeꞌ. Llon aktezeꞌ kon bi nen ke akeꞌ. Ren xtiꞌll akeꞌn llayoeꞌrao kwin akeꞌ, naꞌ llpe aktereꞌ beꞌnn yobre nench llon akeꞌ gan mell.
Judas naꞌ lleꞌe beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Jesucristonꞌ kanꞌ llayaꞌl gon akeꞌ
17 Zan reꞌ beꞌnn biꞌchaꞌ nllieꞌraꞌ, llayaꞌl yesaꞌraꞌllre diꞌll kaꞌ beꞌe postl kaꞌ brej Xanllo Jesucristonꞌ. 18 Bne akeꞌ: “Katenꞌ ba zo rez yed Xanllo Jesucristonꞌ, nniꞌt beꞌnn bi chejleꞌ ke Diosenꞌ, naꞌ wtitj akreꞌ Leꞌe, naꞌ gon akeꞌ kon da nen ke akeꞌ da nak zdoꞌ.” 19 Naꞌ beꞌnn ki llon akeꞌ nench reꞌ bi llak reꞌ toze. Llon akeꞌ xhbab da zeraꞌll xpeꞌr akeꞌ, le bi yoꞌ Spíritu ke Diosenꞌ lo yichjraꞌlldaꞌo akeꞌ.
20 Zan reꞌ beꞌnn biꞌchaꞌ nllieꞌraꞌ, llnneyoeraꞌ reꞌ gondipraꞌllre sere war, chejleꞌre diꞌll li ke Diosenꞌ danꞌ zaꞌk naꞌ. Naꞌ leyelwill Diosenꞌ kon kanꞌ wzejnieꞌ Spíritu keꞌen reꞌ. 21 Naꞌ lesó legakbeꞌe nllieꞌ Diosenꞌ reꞌ. Naꞌ danꞌ llayaꞌchraꞌll Xanllo Jesucristonꞌ lliꞌo, gonneꞌ yel nban zejlikane kello. Ke len naꞌ lesó lekweze batenꞌ gak kanꞌ goneꞌn.
22 Bal beꞌnne llakgan akreꞌ akrenꞌ gon akeꞌ kanꞌ ne Dios naꞌ, naꞌ lewzejnieꞌ akreꞌ. 23 Legón ga zerao saꞌkere nench yelloj akeꞌ rao nez xhinnjenꞌ, naꞌ bi kweyiꞌ akeꞌ. Naꞌ beꞌnn kaꞌ llon da xhinnjenꞌ, leskaꞌ llayaꞌl yeyaꞌchraꞌll aklloeꞌ, do llebllo do llwiello danꞌ llon akeꞌn, naꞌ wiallo nench bi gonrén aklloeꞌ txhen.
Judas naꞌ nxenraꞌlleꞌ Dios
24 Naꞌ Dios beꞌnnenꞌ zerao nap yel wak, llkweꞌjeꞌ lliꞌo nench ke bixllo, naꞌ llwieꞌ bibi doꞌl kello gaꞌt kat yellinllo raweꞌ ganꞌ yoꞌ beniꞌ keꞌe naꞌ. Kanaꞌ yewello. 25 Le toze Dios naꞌn, Leꞌen nakeꞌ beꞌnn siꞌn, naꞌ nakeꞌ beꞌnn wasrá kello. Nakeꞌ xan yeolol beꞌnnach, naꞌ billre da zjadé. Llayaꞌl gonxhenlloeꞌ ke chnare. Kaꞌn gakchga.