15
Jesuhs naa ziga tuhbi yahga uhva
Ya chiꞌchi rahbi Jesuhs: ―Naꞌh naan yahga uhva nin guchii, ya laꞌh Xtaaꞌdahn naa ziga nin ruhnn biñih yahga uhva chi, ya xpwiꞌnnraꞌn naa raꞌ ba ziga lliiꞌdzi yahga chi, ya sidela laꞌh tuhbi lliiꞌdzihn ayi guicah uhva, zuchyuuꞌga Xtaaꞌdañin; per sidela guicah uhvan zusiaa ban tin guicahru ziahan uhva lohon. Ya laꞌh tu banayaa tu pur dxyiꞌdxyi raꞌ nin laꞌnguñiꞌ. Guldxiaꞌhannee naꞌh tuhsi juunta, ziga riaꞌhaneen laꞌh tu tuhsi. Tuhbi lliiꞌdzi yahga ayi nuu gudiꞌhin uhva pur laꞌhgahcan, sino que dxiꞌdxiun tihxi yahga truunga nin naa llaaꞌnan. Pwihsi ziꞌchi za laꞌh tu ayi nuu guunn tu xtsiꞌnaꞌhn sidela ayi nuunee tu naꞌh tuhsi.
Rahbi za Ñiꞌh:
―Naꞌh naan llaaꞌn ziga yahga uhva, ya laꞌh tu naa tu ziga lliiꞌdzi yahga uhva chi. Bwiinn nin dxiaꞌhannee naꞌh tuhsi, dxiaꞌhannee zahn laꞌh bwiinn chi, ya ziꞌchi ruhnn duxa ba xtsiꞌnaꞌhn, laasii sidela guiriaꞌhcaa tu nez loon ayi nuu za xa guunn tu. Bwiinn nin ayi dxiaꞌhannee naꞌh tuhsi, ziriaꞌcaa ba tuhbi lahdu, ya zibihdzi ba ziga rbihdzi tuhbi lliiꞌdzi yahga ya lwehgu rcaꞌdxih raꞌn.
’Ya sidela laꞌh tu dxiaꞌhannee tu naꞌh gaduhbistoꞌ tu, nee sidela chuu paꞌca tu chaꞌzi tu xchiꞌdxyiꞌhn, gulguinaaba nin chiꞌh zi xclaaꞌdzi tu nee zicaꞌha tun. Chin ruhnn paꞌca tu xtsiꞌn Dxiohs, chiꞌchi gwaꞌha raꞌ bwiinn naa tu xpwiiꞌnraꞌn, nee ziñiꞌ zaꞌca raꞌ ba lah Xtaaꞌdahn nin nuu dxibaaꞌ. Naꞌh rucaꞌstoꞌn laꞌh tu ziga rucaꞌstoꞌ Xtaaꞌdahn naꞌh, pwihsi gulchezahnee xcweenta ziga nadziiꞌhihn laꞌh tu. 10 Sidela laꞌh tu ruzoꞌbadxiahga tu xchiꞌdxyiꞌhn, ziazah gucaꞌstoꞌn laꞌh tu zigaza ruzoꞌbadxiaagahn xchiꞌdxyi Xtaaꞌdahn, nee cun zigaza zeezah rucaꞌstoꞌ Ñiꞌh naꞌh.
11 ’Rñiꞌn squiiꞌ loh tu tin dxiahxinee tu naꞌh, tin ziꞌchi ayi xi dxiaꞌdxi loh guelriahxi nin gaapa tu. 12 Nin rñiꞌn loh tu guunn tu: Gantsiiꞌhi lasaaꞌ tu ziga tuhbi tu cun ziga stuhbi tu; ziga nadziiꞌhizahn laꞌh tu. 13 Guelnadziiꞌhi nin mahzi lasahca naa gudiꞌhi bwiinn xquelnabahan ba pur nin naa raꞌ xamihgu ba. 14 Laꞌh tu naa tu xamihgu raꞌn sidela guunn tu nin rnabwaꞌn guunn tu. 15 Ayiru guiñiꞌn loh tu mooza raꞌ, laasii mooza nin ayi gaann xi ruhnn xballwaꞌn ba. Niꞌchin mahs guiñiꞌn loh tu mihgu raꞌ, laasii baluꞌyiꞌhn laꞌh tu garaa nin guñiꞌ Xtaaꞌdahn loon. 16 Ayi laꞌh dxiꞌh tu gulii tu naꞌh sino que naꞌh guliin laꞌh tu nee rñiꞌn loh tu nahpa chee tu tin guunn duxa tu xtsiꞌn Xtaaꞌdahn, nee ayi ñichiloh dziꞌn chi, ya ziꞌchi zuniꞌhi Xtaaꞌdahn garaa nin guinaaba tu pur laan. 17 Pwihsi dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ nin rñiꞌn loh tu guunn tun: Gantsiiꞌhi lasaaꞌ tu ziga tuhbi, ziga stuhbi tu.
18 ’Sidela laꞌh raꞌ bwiinn guidxyiyuh guidxyiꞌchinee laꞌh tu, gulgacabwaꞌ galoh naꞌh bidxyiꞌchinee raꞌ ba. 19 Sidela laꞌh tu ñahca tu tuhsi cun bwiinn guidxyiyuh, ñantsiiꞌhi raꞌ ba laꞌh tu ziga nadziiꞌhi raꞌ ba nin naa raꞌ xpwiinn raꞌ ba, per nnah naꞌh guliin laꞌh tu loh raꞌ bwiinn raꞌ nin naa raꞌ bwiinn guidxyiyuh. 20 Gulgasannah stoꞌ tu dxyiꞌdxyi raꞌ nin guñiꞌn loh tu: “Nin tuhbi mooza ayi lasahca ru ba loh xballwaꞌn ba.” Sidela naꞌh caꞌhnaꞌhla raꞌ ba tin chiinn raꞌ ba naꞌh, neezaa laꞌh tu guicaꞌhnaꞌhla raꞌ ba; ya sidela laꞌh raꞌ ba bazoꞌbadxiahga raꞌ ba xchiꞌdxyiꞌhn, neezaa xchiꞌdxyi tu zuzoꞌbadxiahga raꞌ ba. 21 Garaa raꞌ deeꞌ zuhnnee raꞌ ban laꞌh tu pur xcweeꞌntahn, laasii ayi nuꞌnbwaꞌ raꞌ ba nin guluꞌnehza naꞌh.
22 ’Ayi ñahpa raꞌ ba nin tuhbi duhlda sidela naꞌh ayi ñieꞌldagañiꞌn loh raꞌ ba, per nnah ayi nuu guiñiꞌ raꞌ ba ayi guhcabwaꞌ raꞌ ba nuu xtuhlda raꞌ ba; 23 pwihsi garaa raꞌ bwiinn raꞌ nin rdxyiꞌchinee naꞌh, rdxyiꞌchinee za raꞌ ba laꞌh Xtaaꞌdahn. 24 Ayi xi duhlda ñahpa raꞌ ba sidela naꞌh ayi ñuꞌnnahn dziꞌn raꞌ nin ayi nin tuhbi bwiinn nin gaca guunn raꞌ dziꞌn raꞌ chi. Per laꞌh raꞌ ba bwaꞌha raꞌ ba dziꞌn raꞌ riiꞌ, ya pur dziꞌn raꞌ riiꞌ rdxyiꞌchinee raꞌ ba naꞌh nee rdxyiꞌchinee za raꞌ ba laꞌh Xtaaꞌdahn. 25 Cayahca raꞌ deeꞌ tin soobaa dxyiꞌdxyi nin caa loh xlehyi raꞌ ba: “Bidxyiꞌchinee raꞌ ba naꞌh nicala ayi xi xtuꞌldahn.” 26 Per chin dxiꞌ Spíritu Saantu nin gacanee laꞌh tu, laꞌh Ñiꞌh ziñiꞌ pur xcweeꞌntahn chyu naan. Laꞌh Ñiꞌh naa nin nuu loh Xtaaꞌdahn, nee ziñiꞌ Ñiꞌh dxyiꞌdxyi nanchii, nee naꞌh zuxeꞌhlaꞌhn Ñiꞌh loh tu ya loh Xtaaꞌdahn guiriaꞌha Ñiꞌh dxiꞌ Ñiꞌh loh tu. 27 Ya neezaa laꞌh tu ziñiꞌ tu dxyiꞌdxyi xcweeꞌntahn laasii nee tu caywaꞌha tu nee nuunee tu naꞌh desde chin guzoꞌbalohyin cagaluꞌyiꞌhn dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ.
Rahbi za Ñiꞌh: