16
―Rñiꞌxgaꞌhn dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ loh tu tin luꞌh ayi guñihchi tu ziga riachiistoꞌ tu naꞌh, laasii zadzihn dxyih nin zibweꞌhedxiaꞌhla raꞌ ba laꞌh tu laꞌn guidoꞌrooꞌ guihdxyi Jerusalehn nee zadzihn za hohra chin luꞌh, chyuchiꞌzi bwiinn nin chiinn laꞌh tu, zuhnn raꞌ ba lligaaba nalluꞌyi ziga guunn raꞌ ba chi nez loh Dxiohs. Ziꞌchi guunnee raꞌ ba laꞌh tu laasii ayi nuꞌnbwaꞌ raꞌ ba laꞌh Xtaaꞌdahn nee nin naꞌh za ayi nuꞌnbwaꞌ raꞌ ba. Rñiꞌn dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ loh tu tin luꞌh chin gadzihn hohra chi dxiagannastoꞌ tu laꞌn guñiꞌla dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ loh tu.
Xcweenta ziga dziꞌn raꞌ nin luꞌh ruhnn Spíritu Saantu
Rahbi za Ñiꞌh:
―Ayi guñiꞌn dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ loh tu desde galoh laasii naꞌh nuuneen laꞌh tu, per nnah ziaaꞌhahn dxibaaꞌ tin chuneen laꞌh Xtaaꞌdahn nin guluꞌnehza naꞌh loh guidxyiyuh riiꞌ, ya nin tuhbi tu ayi guinaabadxyiꞌdxyi ca nehza guzaaꞌhahn, laasii nuu guelnalaasa stoꞌ tu nee laasii guñiꞌn dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ loh tu, per guchii dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ nin cañiꞌn loh tu naa bwen para laꞌh tu guzaaꞌhahn, laasii sidela naꞌh ayi guzaaꞌhahn, ayi dxiꞌ Spíritu Saantu para laꞌh tu, per sidela naꞌh guzaaꞌhahn ziguꞌneehzahn Spíritu Saantu para laꞌh tu. Chin dxiꞌ Spíritu Saantu, zuluuꞌyi Ñiꞌh laꞌh raꞌ bwiinn guidxyiyuh cuun nin naa duhlda, nee cuun nin naa guelnabahan nayaa, nee neezaa cuun xa naa xquelguxchisi Dxiohs. Ya ziga xcweenta duhlda chi guluuꞌyi Ñiꞌh ayi riachiistoꞌ raꞌ ba naꞌh; 10 ya ziga xcweenta guelnabahan nayaa guluuꞌyi Ñiꞌh ayi xi xtuꞌldahn niꞌchin nin guzaaꞌhahn nez nuu Xtaada Dxiohsaꞌhn ya ayi gwaꞌha tu naꞌh; 11 ya ziga xcweenta guelguxchisi guluuꞌyi Spíritu Saantu laꞌXtaaꞌdahn bwiꞌhnn guelguxchisi laꞌh bwiinndxaaba nin rnabwaꞌ loh guidxyiyuh riiꞌ.
12 Rahbi za Ñiꞌh:
―Ziahanru dxyiꞌdxyi raꞌ nin naꞌpa guiñiꞌn loh tu per ayi gacabwaꞌ tun, 13 per chin dxiꞌ Spíritu Saantu, zuluuꞌyi Ñiꞌh laꞌh tu garaa raꞌ nin naa ganaalla dxyiꞌdxyi guchii, laasii ayi guiñiꞌ Spíritu Saantu pur xcwenta gahca Ñiꞌh, sino que ziñiꞌ Ñiꞌh nin dxihn Ñiꞌh nee zusadxihn za Ñiꞌh laꞌh tu, tin gacabwaꞌ tu cohsa raꞌ nin gueꞌdu gaca. 14 Laꞌh Spíritu Saantu chi guunn lasahca naꞌh, laasii zicaꞌha Ñiꞌh nin naa xteꞌnnahn tin guluuꞌyi Ñiꞌh cweenta raꞌ chi laꞌh tu. 15 Garaa raꞌ nin nahpa Xtaaꞌdahn naa xteꞌnnahn; pwihsi niꞌchin nin guñiꞌn loh tu laꞌh Spíritu Saantu guicaꞌha nin naa xteꞌnnahn tin guluuꞌyi Ñiꞌh xa naa cweenta raꞌ chi laꞌh tu. 16 Ya za balaquiꞌhn dxiꞌh riaꞌdxi ayi gwaꞌharu tu naꞌh, per mas chiꞌchi zwaꞌha ru tu naꞌh stuhbi.
Xcweenta guelnalaasa ziahcan guelnasaa
17 Ya chiꞌchi gunaabadxyiꞌdxyi loh lasaaꞌ raꞌ paaldaa nin naa raꞌ xpwiinn Ñiꞌh rahbi raꞌ ba:
―¿Xi zee loh dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ? Nnah Jesuhs loh nuꞌh zalliaaꞌyiꞌhn riaꞌdxyi ayiru chyu gwaꞌha loh Ñiꞌh, ya mahs chiꞌchi zachidiaꞌha raꞌ nuꞌh loh Ñiꞌh stuhbi, ¿xi naa chiꞌh guzee Ñiꞌh nez nuu Daada Dxiohs?, 18 ya ¿xi zee loh dxyiꞌdxyi nin naa zalliaaꞌyiꞌhn riaꞌdxyi? Ayi chyu rahcabwaꞌ nin rñiꞌ Jesuhs loh dxyiꞌdxyi raꞌ chi.
19 Ya guhcabwaꞌ Jesuhs ñinaabadxyiꞌdxyi raꞌ ba loh Ñiꞌh, niꞌchin rahbi Ñiꞌh loh raꞌ ba:
―Naꞌh rñiꞌn loh tu zalliaaꞌyiꞌhn riaꞌdxyi ayiru gwaꞌha tu loon, ya mahs chiꞌchiyi zwaꞌha tu loon stuhbi; ¿ta deeꞌ raꞌ nin canaabadxyiꞌdxyi loh lasaaꞌ tu? 20 Naꞌpahn siguhra laꞌh tu zuꞌn tu, nee ziuuꞌ nalaasa stoꞌ tu gaduhbi nin cwih yahxi raꞌ bwiinn guidxyiyuh, ya nicala chuu nalaasa stoꞌ tu, ya xquelnalaasa tu chi ziahcan guelnasaa. 21 Laasii tuhbi gunnaꞌh chin raalaa lliiꞌn ba riuuꞌ ba guelnazihdzi, laasii bigaꞌha xohra ba; per chin riaꞌloh raalaa lliiꞌn ba, riaꞌldastoꞌ ba guelnayaan chi pur xcweenta nin riahxi ba rwaꞌha ba loh lliiꞌn ba nin guulaa loh guidxyiyuh. 22 Ziꞌchilla laꞌh tu nnah nuu guelnalaasa stoꞌ tu, per zabiaꞌgarii dxieꞌldaguiaꞌhahn cuun tu ya chiꞌchi ziahxi tu chin gwaꞌha tu naꞌh ya guelriahxi chi ayi chuu nin tuhbi chyu guziaꞌtiiꞌhin loh tu, 23 ya laꞌn dxyih raꞌ chi ayiru xi guinaabadxyiꞌdxyi tu loon. Rñiꞌn loh tu laꞌh Daada Dxiohs guniꞌhi garaa raꞌ cohsa raꞌ nin guinaaba tu pur laan, 24 yannah nagahdxi xi guinaaba tu pur laan; guinaaba tu nee zicaꞌha tu, tin ziꞌchi dxiahxi tu.
Jesucristu naa nin laꞌbwiꞌhnn gahn loh guidxyiyuh riiꞌ
25 Rahbi za Jesuhs:
―Laꞌnguñiꞌ dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ loh tu ziga dxyiꞌdxyi ralaꞌn, per zadzihn dxih nin ayiru guiñiꞌn loh dxyiꞌdxyi ralaꞌn raꞌ, sino que guiñiꞌn loh tu nayaa-nayaa xcweenta Xtaaꞌdahn. 26 Laꞌn dxyih raꞌ chi zinaaba tu pur laan, nee ayi rñiꞌn loh tu naꞌh guiñiꞌn loh Xtaaꞌdahn pur xcweenta tu, 27 laasii laꞌhgahca Daada Dxiohs rucaꞌh stoꞌ Ñiꞌh laꞌh tu laasii rucaꞌh stoꞌ za tu naꞌh, nee laasii za gwachiistoꞌ tu naꞌh zeꞌldahn pur xcweenta Dxiohs. 28 Zeꞌldahn nez loh Dxiohs tin guluꞌnehza Ñiꞌh naꞌh loh guidxyiyuh riiꞌ yannah laꞌn gabiiꞌhi loh guidxyiyuh riiꞌ tin gabiaꞌgariin nez nuu Xtaaꞌdahn.
29 Ya chiꞌchi rahbi raꞌ xpwiinn Ñiꞌh loh Ñiꞌh:
―Nnahsihn cañiꞌ luꞌh nayaa-nayaa nin tuhbi dxyiꞌdxyi ralaꞌn ayi cañiꞌ luꞌh, 30 yannah ridiaꞌha loh nu naann luꞌh garaa raꞌ cohsa nee nin ayi xchiꞌhnru chyu guinaabadxyiꞌdxyi xica loh Yuꞌbiluꞌh, ya pur deeꞌ raꞌ riachiistoꞌ nu zeꞌ luꞌh pur xcweenta Dxiohs.
31 Chiꞌchi rahbi Jesuhs:
―¿Ta nnayi riachiistoꞌ tu? 32 Pwihsi laꞌh hohra bigaꞌha nee nnah gahcan chin cada tuhbigah tu ganaꞌzu nezii-neziꞌchi ya zusaaꞌn tu tuhbidxiꞌh naꞌh, per ayi dxiaꞌhanahn tuhsi laasii laꞌh Xtaaꞌdahn zuunee naꞌh. 33 Laꞌn guñiꞌ dee raꞌ loh tu tin cwidxyii stoꞌ tu pur nuunee tu naꞌh tuhsi. Loh guidxyiyuh nahpa zizahcazii tu, per guldxiahxi laasii naꞌh laꞌn bwiꞌhnn gahn loh guidxyiyuh riiꞌ.