DIDZAꞌ BURÓP BUZUJËꞌ LU GUICH PEDRO
1
Pedro rugapëꞌ Dios nup taꞌdáꞌ Cristo
Nedaꞌ, Simón Pedro, nacaꞌ huen dxin queëꞌ Jesucristo, len gbaz nasölëꞌë Lëꞌ. Rugapaꞌ Dios lbiꞌiliꞌ, réjlëꞌliꞌ Jesús. Tuz ca zácaꞌgac yöl‑laꞌ rejlëꞌ queëliꞌ Lëꞌ len yöl‑laꞌ rejlëꞌ queëtuꞌ Lëꞌ. Dios benëꞌ ga réjlëꞌliꞌ Lëꞌ le nacczëꞌ tsahuiꞌ, len le naquëꞌ tsahuiꞌ caꞌ Xanruꞌ Jesucristo, Nu naꞌ ruslá rëꞌu. Rnabdaꞌ‑nëꞌ Dios gunëꞌ ga gataꞌ gdu queëliꞌ le ruzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ, len gunëꞌ ga soa dxi icj ládxiꞌdauꞌliꞌ le núnbëꞌliꞌ‑nëꞌ Dios lencaꞌ Xanruꞌ Jesús.
Le nacgac nup taꞌyejlëꞌ Cristo
Lu yöl‑laꞌ huac zxön queëꞌ, Dios chbennëꞌ queëruꞌ yúguꞌtë le rquíniruꞌ quië gataꞌ queëruꞌ yöl‑laꞌ naꞌbán gdu, len quië gacruꞌ baꞌa ladxiꞌ, le núnbëꞌruꞌ Nu naꞌ bulídz rëꞌu quië gataꞌ queëruꞌ yöl‑laꞌ yeníꞌ queëꞌ len le nac dxiꞌa queëꞌ. Le runëꞌ cni, benëꞌ ga gac uziꞌruꞌ xbey yuguꞌ le zxön len le nac dxiꞌa gzxiꞌ lu nëꞌë gunnëꞌ queëruꞌ, atiꞌ le nac cni nularuꞌ lu le cunác dzöꞌ yödzlyú ni le taꞌzë́ ládxiꞌgac le cunác bunách, quië gacruꞌ ca naquëꞌ Lëczëꞌ Dios. Qui lë ni naꞌ, chquiꞌ réjlëꞌliꞌ Cristo, gul‑güíꞌ ládxiꞌliꞌ gacliꞌ dxiꞌi ladxiꞌ. Chquiꞌ chnacliꞌ dxiꞌi ladxiꞌ, gul‑güíꞌ ládxiꞌliꞌ gataꞌ caꞌ queëliꞌ yöl‑laꞌ rac szxöni. Chquiꞌ napliꞌ yöl‑laꞌ rac szxöni, gul‑güíꞌ ládxiꞌliꞌ gna beꞌi cuinliꞌ, len chquiꞌ rna beꞌi cuinliꞌ, gul‑cö́z zxön ladxiꞌ, len chquiꞌ rbözliꞌ zxön ladxiꞌ, gul‑zóa baꞌa ladxiꞌ. Chquiꞌ zoaliꞌ baꞌa ladxiꞌ, gul‑dxíꞌi lzaꞌliꞌ, len chquiꞌ nadxiꞌiliꞌ lzaꞌliꞌ, gul‑dxíꞌi caꞌ yúguꞌtë bunách.
Chquiꞌ cni runliꞌ, len zeaj racr gdu ca runliꞌ cni, lë ni gun ga cugác daduz yöl‑laꞌ rejlëꞌ queëliꞌ Lëꞌ, atiꞌ tseaj gacr gdu ca núnbëꞌliꞌ‑nëꞌ Xanruꞌ Jesucristo. Nu bönniꞌ cutu ruiꞌ ladxëꞌë gunëꞌ cni, naquëꞌ ca bönniꞌ nachúl nanitiëꞌ, le chgul ladxëꞌë bunëꞌ lëꞌ dxiꞌa Cristo, bugǘëꞌ yuguꞌ dul‑laꞌ gbaguëꞌë zíꞌatël. 10 Qui lë ni naꞌ, böchiꞌ lzaꞌadauꞌ, ral‑laꞌ güiꞌtër ládxiꞌliꞌ gáquibeꞌiliꞌ bulidzëꞌ lbiꞌiliꞌ Dios len gröczëꞌ lbiꞌiliꞌ. Chquiꞌ gunliꞌ cni, cutu caꞌ gchixi gníguiliꞌ. 11 Cni gac, gdu ladxëꞌë Dios gunnzëꞌ lbiꞌiliꞌ latj tsazliꞌ ga rna bë́ꞌteczëꞌ Xanruꞌ Jesucristo, Nu ruslá rëꞌu.
12 Qui lë ni naꞌ gúnteczaꞌ ga tsajneyliꞌ yuguꞌ lë ni zal‑laꞌ chnö́ziczliꞌ lei len rugunliꞌ dxin le nac gdutë li naꞌ chgzxiꞌ lu naꞌliꞌ. 13 Runi nedaꞌ ral‑laꞌ uspanaꞌ ládxiꞌliꞌ ca nacgac lë ni tsal ni zoaꞌ nabanaꞌ. 14 Ral‑laꞌ gunaꞌ cni le nözdaꞌ ziꞌa gatiaꞌ. Xanruꞌ Jesucristo chgudxczëꞌ nedaꞌ gac cni quiaꞌ. 15 Qui lë ni naꞌ güiꞌtsca ladxaꞌa gunaꞌ ga tsajnéyteczliꞌ yuguꞌ lë ni töd gatiaꞌ.
Nup gulaleꞌi yöl‑laꞌ zxön queëꞌ Cristo
16 Cutu bë́ꞌlentuꞌ lbiꞌiliꞌ didzaꞌ rdaz lu yöl‑laꞌ sinaꞌ queëtuꞌ, catiꞌ buzéjniꞌtuꞌ lbiꞌiliꞌ ca ral‑laꞌ gdxin dza huödëꞌ Xanruꞌ Jesucristo, napëꞌ yöl‑laꞌ uná bëꞌ zxön. Netuꞌ bléꞌicztuꞌ yöl‑laꞌ zxön queëꞌ. 17 Bléꞌituꞌ Lëꞌ catiꞌ benëꞌ Lëꞌ ba laꞌn Xuzruꞌ Dios len gluꞌë Lëꞌ yöl‑laꞌ zxön, atiꞌ byön chiꞌë Dios, bruj latj yeníꞌ queëꞌ, gnëꞌ: “Nu ni nac Zxiꞌnaꞌ. Nadxiꞌidaꞌ Lëꞌ len rdzag ladxaꞌa Lëꞌ.” 18 Netuꞌ byö́nicztuꞌ chiꞌë naꞌ bruj yehuaꞌ yubá catiꞌ niꞌ gzóalentuꞌ‑nëꞌ Xanruꞌ lu guiꞌa laꞌy.
19 Lë naꞌ guc, nac bëꞌtsca nactë didzaꞌ gluꞌë bönniꞌ uláz queëꞌ Dios, atiꞌ ral‑laꞌ güiꞌ ládxiꞌliꞌ didzaꞌ naꞌ, le nac ca tu guiꞌ ruzeníꞌ tu ga nac chul ga gdxintë dza uzeníꞌ lu icj ládxiꞌdauꞌliꞌ Nu naꞌ nac ca bölj usíl queëruꞌ. 20 Lë ni runtsca bayúdx tséjniꞌliꞌ: “Nutu nu bönniꞌ, racz queëꞌ cutu gac usedxëꞌ didzaꞌ bëꞌë bönniꞌ uláz queëꞌ Dios.” 21 Yuguꞌ didzaꞌ gluꞌë bönniꞌ uláz queëꞌ Dios cutu caꞌ gluꞌë le glëꞌncznëꞌ, san gluꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ Dios le buchiziëꞌ lei icj ládxiꞌdauꞌquëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy.