DIDZAꞌ BSÖLËꞌË PABLO YÖDZ COLOSAS
1
Pablo rugapëꞌ Dios bunách queëꞌ Cristo nacuꞌë Colosas
Nedaꞌ, Pablo, nacaꞌ gbaz queëꞌ Jesucristo le rëꞌnnëꞌ cni Dios, dzagbiꞌ nedaꞌ biꞌi bö́chiꞌruꞌ Timoteo. Rugapaꞌ Dios lbiꞌiliꞌ, nacliꞌ quizi queëꞌ Dios, len nacliꞌ bö́chiꞌtuꞌ réjlëꞌliꞌ Cristo zoaliꞌ Colosas. Rnabdaꞌ‑nëꞌ Xuzruꞌ Dios uzáꞌ ladxëꞌë queëliꞌ, len gunëꞌ ga soa dxi icj ládxiꞌdauꞌliꞌ.
Pablo rulidzëꞌ Dios, rëꞌ Lëꞌ: “Xclenuꞌ”
Rë́tecztuꞌ‑nëꞌ Dios, Xuzëꞌ Xanruꞌ Jesucristo: Xclenuꞌ, catiꞌ rulidztuꞌ‑nëꞌ Dios, rnábituꞌ‑nëꞌ bi gunëꞌ queëliꞌ le byö́nituꞌ didzaꞌ ca réjlëꞌliꞌ Jesucristo, len ca nadxiꞌiliꞌ yúguꞌtë nup náquigac quizi queëꞌ Dios. Cni runliꞌ le runliꞌ löz le nuzóëꞌ queëliꞌ Xanruꞌ niꞌ yehuaꞌ yubá, lë naꞌ byö́niliꞌ qui catiꞌ bë́ꞌlentuꞌ lbiꞌiliꞌ didzaꞌ le nac gdutë li qui didzaꞌ dxiꞌa. Didzaꞌ dxiꞌa naꞌ bdxin queëliꞌ ca rdxin caꞌ gdutë yödzlyú. Run dxin len rac lban qui, gdutë yödzlyú, laꞌ tuz ca rac ga zoaliꞌ, dza niꞌtë ga rdxintë naꞌa dza, catiꞌ niꞌ byö́niliꞌ len le nactë bénbëꞌliꞌ le ruzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ Dios. Busëdnëꞌ lbiꞌiliꞌ lë ni Epafras, bönniꞌ nadxiꞌiruꞌ‑nëꞌ, rúnlenëꞌ netuꞌ tsazxö́n dxin len naquëꞌ caꞌ huen dxin gdu queëꞌ Cristo, ráclenëꞌ lbiꞌiliꞌ. Bönniꞌ ni gdíxjöiꞌnëꞌ netuꞌ ca nadxiꞌiliꞌ lzaꞌliꞌ, le runëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy ga gac gunliꞌ cni.
Qui lë ni naꞌ netuꞌ caꞌ, dza niꞌtë ga rdxintë naꞌa dza catiꞌ gúquibeꞌituꞌ lë ni, cutu caꞌ rzoa dxituꞌ rulidztuꞌ‑nëꞌ Dios, rnábituꞌ‑nëꞌ gáclenëꞌ lbiꞌiliꞌ, len rnabtuꞌ lahuëꞌ gunëꞌ ga gúnbëꞌliꞌ gdu le rëꞌncznëꞌ Lëꞌ, len gunnëꞌ queëliꞌ yúguꞌtë yöl‑laꞌ rac szxöni len yöl‑laꞌ rejniꞌi le rguꞌë rëꞌu Dios Böꞌ Laꞌy. 10 Cni rnábituꞌ‑nëꞌ quië gac gunliꞌ ca ral‑laꞌ lun nup náquigac queëꞌ Xanruꞌ, gunliꞌ yúguꞌtë le rdzag ladxëꞌë Lëꞌ, len sáquiꞌliꞌ gunliꞌ yúguꞌtë le nac dxiꞌa, len gacr gdu ca núnbëꞌliꞌ‑nëꞌ Dios. 11 Rnábituꞌ‑nëꞌ utipëꞌ ládxiꞌliꞌ, gunnëꞌ queëliꞌ yöl‑laꞌ huac gdu queëꞌ, quië gac guaꞌ glenliꞌ yúguꞌtë, len cözliꞌ zxön ladxiꞌ len udziji ládxiꞌliꞌ. 12 Lu yöl‑laꞌ rudziji queëliꞌ gul‑guië́ꞌ Dios Xuz: “Xclenuꞌ”, le budödëꞌ lu naꞌruꞌ gataꞌ queëruꞌ latj lu yeníꞌ queëꞌ, gunruꞌ tsazxö́n nup náquigac quizi queëꞌ. 13 Dios Xuz naꞌ buslë́ꞌ rëꞌu lu naꞌ nu rna bëꞌ latj chul, len budödëꞌ rëꞌu ga naꞌ rna bëꞌë Zxiꞌnczëꞌ, Nu nadxiꞌinëꞌ. 14 Zxiꞌnëꞌ naꞌ böaꞌuëꞌ rëꞌu, gutiëꞌ uláz queëruꞌ, len bunít lahuëꞌ rëꞌu ca nac dul‑laꞌ gbágaꞌruꞌ.
Nuhuöacruꞌ tuz len Dios le gutiëꞌ uláz queëruꞌ Cristo
15 Cristo naquëꞌ tuz ca naquëꞌ Dioscz, Nu curléꞌiruꞌ. Zoaczëꞌ Lëꞌ zíꞌatël ca yúguꞌtë le benëꞌ Dios. 16 Lu nëꞌë Cristo benëꞌ Dios yúguꞌtë le dë, le nacuáꞌ luzxbá, len le nacuáꞌ luyú, yuguꞌ le rléꞌiruꞌ len yuguꞌ le curléꞌiruꞌ, lë naꞌ nacgac latj blau, len yuguꞌ yöl‑laꞌ uná bëꞌ, len le nadél‑liꞌgac yöl‑laꞌ zxön, len yuguꞌ yöl‑laꞌ huac qui yehuaꞌ yubá len qui luyú ni. Yúguꞌtë benëꞌ Dios lu nëꞌë Cristo quië uziꞌë xbey Lëꞌ. 17 Cristo zoaczëꞌ ziꞌal ca yúguꞌtë le dë, atiꞌ yúguꞌtë nacuaꞌtecz niꞌa queëꞌ Lëꞌ. 18 Cristo naquëꞌ Xangac bunách queëꞌ, len runödzjëꞌ quequëꞌ yöl‑laꞌ naꞌbán. Naquëꞌ caꞌ Nu gzu lau bubán tsaz lu yöl‑laꞌ gut. Ziꞌal Lëꞌ bubanëꞌ tsaz lu yöl‑laꞌ gut quië gáctërëꞌ blau ca yúguꞌtë le dë. 19 Cni guc, le bdzag ladxëꞌë Dios Xuz soalen Cristo gdu le nacczëꞌ Lëꞌ. 20 Niꞌa qui le benëꞌ Cristo, Dios benëꞌ ga gac luhuöác tuz len Lëꞌ yúguꞌtë le dë, le nacuáꞌ luyú, len le nacuáꞌ luzxbá. Bunëꞌ leygac tuz len Lëꞌ le bulaljëꞌ xchönëꞌ Cristo, gutiëꞌ lëꞌi yag cruz.
21 Lbiꞌiliꞌ, zíꞌatël nuláꞌalenliꞌ‑nëꞌ Dios len gucliꞌ ca bönniꞌ cutaꞌleꞌi Dios dxiꞌa lu icj ládxiꞌdauꞌliꞌ niꞌa qui döꞌ biaꞌliꞌ, san naꞌa chbunëꞌ lbiꞌiliꞌ tuz len Lëꞌ. 22 Cni guc, le budö́d cuinëꞌ Cristo, gutiëꞌ uláz queëliꞌ quië gac uschinëꞌ lbiꞌiliꞌ lahuëꞌ Dios, nacliꞌ quizi queëꞌ len gacliꞌ gdu dxiꞌa, nutu nu bi gac gnë queëliꞌ. 23 Cni gac chquiꞌ ugaꞌnliꞌ tsutsu ca réjlëꞌliꞌ Cristo, gacliꞌ ca tu yuꞌu zxoa ga rëꞌ xlibi zöꞌö qui, len cutu tseaj böꞌ ládxiꞌdauꞌliꞌ ca runliꞌ löz didzaꞌ dxiꞌa byö́niliꞌ, lë naꞌ rac lban qui gdutë yödzlyú le benëꞌ Dios zxan luzxbá. Dios buzóëꞌ nedaꞌ, Pablo, quië gacaꞌ huen dxin qui didzaꞌ dxiꞌa naꞌ.
Dxin budödëꞌ Dios lu nëꞌë Pablo
24 Rudzijdaꞌ naꞌa ca nac le rzacaꞌ rguiꞌa quië gáclenaꞌ lbiꞌiliꞌ, len ruúdx rzaꞌa lu gdu ca nayáꞌ nabanaꞌ le rzacaꞌ rguíꞌlenaꞌ tsazxö́n Cristo uláz qui gdu ca nayáꞌ nabanëꞌ Lëꞌ le nac bunách queëꞌ. 25 Dios benëꞌ ga nacaꞌ huen dxin quegac bunách queëꞌ Cristo, runaꞌ xchinëꞌ Dios, le budödëꞌ lu naꞌa gunaꞌ quië gáclenaꞌ lbiꞌiliꞌ, quíxjöꞌa gdu ca nac xtidzëꞌë Dios. 26 Ruzéjniꞌdaꞌ bunách le nagachiꞌ, lë naꞌ bgachiꞌ dza niꞌtë, nutu nu benbëꞌ lei, san naꞌa Dios chbuluiꞌinëꞌ bunách náquigac quizi queëꞌ ca nac qui. 27 Dios guꞌncznëꞌ gunëꞌ ga lunbëꞌ yuguꞌ yöl‑laꞌ tsahuiꞌ gdu qui le nagachiꞌ ni, lë naꞌ taꞌyöni bunách gzaꞌa. Cni rna lë naꞌ bgachiꞌ: “Cristo naquëꞌ tuz len lbiꞌiliꞌ, len naquëꞌ le nac löz gdél‑liꞌliꞌ tsazliꞌ lu yeníꞌ queëꞌ.”
28 Runtuꞌ lban queëꞌ Cristo, rusaꞌtuꞌ ládxiꞌgac yúguꞌtë bunách, len gazxj ga rëꞌ rusë́dituꞌ lequëꞌ yöl‑laꞌ rejniꞌi, quië gac uschintuꞌ lahuëꞌ Dios yúguꞌtë bunách, nacquëꞌ gdu ladxiꞌ le nacquëꞌ tuz len Jesucristo. 29 Quië gac cni runaꞌ dxin, len ruiꞌ ladxaꞌa udx gunaꞌ lë ni, rugunaꞌ dxin yöl‑laꞌ huac gdu naꞌ runnëꞌ quiaꞌ Cristo.