DIDZAꞌ BUZUJËꞌ LU GUICH SAN JUDAS
1
Judas rugapëꞌ Dios nup nulidzëꞌ Dios
Nedaꞌ, Judas, tsaz nacaꞌ huen dxin queëꞌ Jesucristo, len nacaꞌ caꞌ böchëꞌë Jacobo. Rugapaꞌ Dios lbiꞌiliꞌ, nulidzëꞌ lbiꞌiliꞌ Dios Xuz, len nadxiꞌinëꞌ lbiꞌiliꞌ, len run chiꞌë lbiꞌiliꞌ le nacliꞌ tuz len Jesucristo. Rëꞌndaꞌ gnö́ziliꞌ ca ruhuéchiꞌtsca ladxëꞌë lbiꞌiliꞌ Dios, len nadxíꞌitsquinëꞌ lbiꞌiliꞌ, lencaꞌ quië soatsca dxi icj ládxiꞌdauꞌliꞌ.
Nup tuꞌsëdi le cunácz
Böchiꞌ lzaꞌadauꞌ, guctsca ladxaꞌa uzujaꞌ queëliꞌ lu guich ca nac yöl‑laꞌ ruslá nadél‑liꞌruꞌ, san run bayúdx uchiziaꞌ icj nagliꞌ quië gdu ládxiꞌliꞌ tíl‑lenliꞌ nup taꞌdáꞌbagaꞌ le réjlëꞌruꞌ‑nëꞌ Dios, lë naꞌ budödëꞌ Dios tsaz lu naꞌgac nup náquigac quizi queëꞌ quië luzë́ didzaꞌ qui laugac yúguꞌtë bunách. Cni run bayúdx gunaꞌ le chgulayázlenëꞌ rëꞌu bagachiꞌz laꞌquëꞌ bönniꞌ, Dios buzóëꞌ quequëꞌ dza niꞌtë gchuguëꞌ quequëꞌ tsaz. Bönniꞌ ni cutu taꞌyíj ládxiꞌquëꞌ Dios. Le zoa le ruzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ Dios, táquinëꞌ huac lunëꞌ le cunác. Taꞌdáꞌbaguëꞌë Xanruꞌ Jesucristo. Tuzëꞌ Lëꞌ rna béꞌinëꞌ rëꞌu.
Chnö́ziczliꞌ lë ni, san rëꞌndaꞌ usáꞌa ládxiꞌliꞌ ca benëꞌ Xanruꞌ Dios. Zal‑laꞌ buslë́ꞌ bunách Israel catiꞌ bubijëꞌ lequëꞌ luyú Egipto, gdöd niꞌ busnitiëꞌ nup bítsaꞌgac ladjquëꞌ san cutu gulayejlëꞌ Lëꞌ. Lëzcaꞌ cni, Dios buseyjëꞌ tu latj chul yuguꞌ gbaz laꞌy queëꞌ, nup niꞌ cutu glun xchinquëꞌ, san gulucaꞌnëꞌ xlatjquëꞌ. Tsaz nágaꞌquëꞌ niꞌ ga gdxinr dza usyudxëꞌ yödzlyú ni Dios. Lëzcaꞌ cni guc quegac yödz Sodoma len Gomorra len yödz dzaggac leygac. Ca naꞌ glunëꞌ gbaz laꞌy naꞌ, guladáꞌbaguëꞌë Dios, lëzcaꞌ cni glunëꞌ bönniꞌ yuguꞌ lu yödz naꞌ. Guludö́d cuinquëꞌ quië glunëꞌ le cunác len le gulazë́z ládxiꞌquëꞌ le tun ga nu rutuíꞌi. Naꞌa, le busacaꞌ ziꞌë lequëꞌ Dios lu guiꞌ le cutu ul, lë naꞌ guc quequëꞌ nac tu le run gadxi yúguꞌtëruꞌ, cui gunruꞌ laꞌ leyz.
Zal‑laꞌ glac lë ni, laꞌ cniz tunëꞌ bönniꞌ ni, bönniꞌ rjáclenëꞌ yël yudxi. Tun ditjnëꞌ gdu ca nayáꞌ nabinquëꞌ. Taꞌdáꞌbaguëꞌë le rna béꞌinëꞌ rëꞌu Dios, len taꞌnë́ ziꞌë quegac nup taꞌná bëꞌ yehuaꞌ yubá. Miguelcz, gbaz laꞌy blau, catiꞌ gdíl‑lenëꞌ tuꞌ xöhuiꞌ quië gac uꞌë gdu ca gyëꞌë Moisés, cutu burúguinëꞌ udxíëꞌ döꞌ tuꞌ xöhuiꞌ naꞌ, san gudxëꞌ lei: “Xanruꞌ uzeynëꞌ ba nadx liꞌ.” 10 San taꞌnë́ ziꞌë bönniꞌ ni quegac le runëꞌ Dios, yuguꞌ le cutaꞌyéjniꞌnëꞌ, atiꞌ yuguꞌ le taꞌyéjniꞌnëꞌ racz quequëꞌ ca naꞌ tunbaꞌ böaꞌ guixiꞌ cutaꞌyéjniꞌibaꞌ, lë ni tuꞌgunëꞌ dxin len cni tuꞌdxía döꞌ cuinquëꞌ.
11 Bicaꞌ bayechiꞌ lequëꞌ le chglunëꞌ dul‑laꞌ ca naꞌ benëꞌ Caín, atiꞌ lu yöl‑laꞌ ruhuidiꞌ quequëꞌ chgulachixi gulanignëꞌ ca naꞌ bchixi bnignëꞌ Balaam quië siꞌë dumí, atiꞌ chnarugu quequëꞌ latiëꞌ ca naꞌ gutiëꞌ Coré catiꞌ gdáꞌbaguëꞌë Moisés. 12 Yuguꞌ bönniꞌ ni tágulenëꞌ tsazxö́n lbiꞌiliꞌ catiꞌ ráguliꞌ yuguꞌ güiꞌi huagu lu yöl‑laꞌ nadxíꞌi queëliꞌ. Tunëꞌ ga taꞌchixi taꞌnigui nup dzaggac lbiꞌiliꞌ, le tiꞌj tauzëꞌ. Nacquëꞌ ca bönniꞌ ral‑laꞌ lugáguquëꞌ‑baꞌ böꞌcuꞌ zxilaꞌ, san laꞌ cuínczëꞌ tuꞌgahuëꞌ. Nacquëꞌ ca böaj luzxbá cunachëꞌgac nis, atiꞌ ruaꞌ leygac böꞌ naꞌl niꞌl. Nacquëꞌ caꞌ ca yag chbdxin dza bi laꞌbía san cutu bi taꞌbía, atiꞌ nacquëꞌ caꞌ ca yag chgulabídx gdu luí len chnaládzuꞌgac. 13 Nacquëꞌ caꞌ ca nis zxön catiꞌ ryas rdxia len rböꞌ bdxinaꞌ qui, lë naꞌ ruluíꞌ ca nac yöl‑laꞌ stuꞌ tunëꞌ. Nacquëꞌ ca bölj luzxbá nucaꞌncbaꞌ xnözcbaꞌ. Dios chnunëꞌ quequëꞌ laꞌyaziëꞌ tsaz latj chul.
14 Ca nac quequëꞌ bëꞌë caꞌ didzaꞌ uláz queëꞌ Dios Enoc, bönniꞌ niꞌ gbáblenëꞌ bugádx cöꞌ zxiꞌn xsoëꞌ Adán, gnëꞌ: “Gul‑yutscaꞌ, zëꞌë Xanruꞌ, dzaggac Lëꞌ zian gayuáꞌ bunách náquigac quizi queëꞌ. 15 Zëꞌë gunëꞌ zxguiaꞌ yúguꞌtë bunách len gchuguëꞌ quegac yúguꞌtë nup tuaꞌ döꞌ.” Cni gunëꞌ niꞌa qui yúguꞌtë didzaꞌ ziꞌ gulanë́ꞌ queëꞌ Lëꞌ bönniꞌ dul‑laꞌ naꞌ. 16 Bönniꞌ ni taꞌnë́ꞌ queëꞌ, len taꞌzíꞌ quidzëꞌë, len tunëꞌ ca nac le taꞌzë́z ládxiꞌquëꞌ. Tuꞌë didzaꞌ lu yöl‑laꞌ run ba zxön cuinquëꞌ, len quië luziꞌë xbeygac, tuꞌë didzaꞌ taꞌgúꞌu bunách yöl‑laꞌ zxön.
Judas rusë́ꞌë ládxiꞌgac nup taꞌyejlëꞌ Cristo
17 Naꞌa, böchiꞌ lzaꞌadauꞌ, gul‑tsajnéy yuguꞌ didzaꞌ gluꞌë dza niꞌtë bönniꞌ gbaz queëꞌ Xanruꞌ Jesucristo. 18 Bönniꞌ naꞌ glëꞌ lbiꞌiliꞌ: “Dza tsajséytëgac luluíꞌ lauquëꞌ bönniꞌ lutitjëꞌ le nac laꞌy, len lunëꞌ ca nac le taꞌzë́z ládxiꞌquëꞌ le cunác.” 19 Bönniꞌ ni tunëꞌ ga grujliꞌ chopl. Tuꞌë didzaꞌ lu yöl‑laꞌ bunáchz quequëꞌ len cutu zóalenëꞌ lequëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy.
20 Naꞌa, böchiꞌ lzaꞌadauꞌ, gul‑zóa tsutsu ca nac yöl‑laꞌ rejlëꞌ queëliꞌ Dios le nac gdu laꞌy. Gul‑lidzëꞌ Dios, ugunliꞌ dxin yöl‑laꞌ huac queëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy. 21 Gul‑gáꞌnlenëꞌ Dios, Nu nadxíꞌi rëꞌu, len gul‑cö́z dza niꞌ uluíꞌ lahuëꞌ Xanruꞌ Jesucristo, Nu huechiꞌ ladxëꞌë rëꞌu quië gataꞌ queëruꞌ yöl‑laꞌ naꞌbán gdu.
22 Gul‑gún ga laꞌdíp ládxiꞌgac nup rac chop ládxiꞌgac. 23 Gul‑gún ga lulë́ꞌ, gac tsca ubijliꞌ lequëꞌ lu guiꞌ. Lu yöl‑laꞌ radxi queëliꞌ gul‑huechiꞌ ládxiꞌliꞌ yezicaꞌ bunách. Gul‑gún chiꞌi cuinliꞌ, cui gunliꞌ tsazxö́n lequëꞌ, cugútsaꞌliꞌ le cunác tunëꞌ.
Le rguꞌu Dios yöl‑laꞌ zxön
24-25 Dios laꞌz dui, Nu nözicz yúguꞌtë, len Nu buslá rëꞌu niꞌa qui le benëꞌ Xanruꞌ Jesucristo, napëꞌ yöl‑laꞌ huac gun chiꞌë lbiꞌiliꞌ, cui gchixi gníguiliꞌ, len uschinëꞌ lbiꞌiliꞌ lahuëꞌ Lëꞌ ga zoëꞌ lu yeníꞌ gdu. Gunëꞌ ga gacliꞌ gdu dxiꞌa len ga udzíjitsquiliꞌ. Gaccz queëꞌ Dios yöl‑laꞌ ba, len yöl‑laꞌ zxön, len yöl‑laꞌ blau, len yöl‑laꞌ uná bëꞌ, naꞌa dza len yúguꞌtë dza ziꞌa zaꞌc. Caꞌ gac.