LE BULUꞌË LAHUI DIOS ATIꞌ NUZUJËꞌ LU GUICH SAN JUAN
1
Le buluꞌë lahui Dios ca nac queëꞌ Jesucristo
Lë ni nac tu le buluꞌë lahui Jesucristo, le bëꞌë Lëꞌ latj Dios uluiꞌinëꞌ yuguꞌ huen dxin queëꞌ ca nac le run bayúdx lactë. Jesucristo bsölëꞌë tuëꞌ gbaz laꞌy queëꞌ, nu naꞌ buzejniꞌi nedaꞌ, Juan, huen dxin queëꞌ Cristo. Gbaz laꞌy naꞌ buluiꞌinëꞌ nedaꞌ ca nac lë ni. Nedaꞌ, Juan, ruzujaꞌ lu guich ni le nac gdutë li ca nac yúguꞌtë le bléꞌidaꞌ, len runaꞌ lnaꞌ lau qui xtidzëꞌë Dios len qui le benëꞌ lnaꞌ lau Jesucristo.
Bicaꞌ ba nu uláb didzaꞌ ni, len bicaꞌ bagac nup luzë́ naggac nu naꞌ uláb xtidzëꞌë Dios ni, len lun ca rna lë ni nayúj lu guich, le chzoa lac.
Juan ruzujëꞌ lu guich le uzejniꞌi gadx cöꞌ bunách queëꞌ Cristo
Nedaꞌ, Juan, ruzujaꞌ lu guich didzaꞌ uzejniꞌi gadx cöꞌ bunách queëꞌ Cristo, nacuáꞌ luyú Asia. Dios, Nu zoacz, len gzoatecz, len ral‑laꞌ guid, rnabdaꞌ‑nëꞌ uzáꞌ ladxëꞌë queëliꞌ, len gunëꞌ ga soa dxi icj ládxiꞌdauꞌliꞌ, dzaggac Lëꞌ gadx böꞌ nacuáꞌ lahuëꞌ Lëꞌ ga niꞌ röꞌë rna bëꞌë. Dzaguëꞌ caꞌ Lëꞌ Jesucristo, runëꞌ ca rnëꞌ len runëꞌ lnaꞌ lau queëꞌ Dios. Ziꞌal Lëꞌ bubanëꞌ tsaz lu yöl‑laꞌ gut, len rna béꞌinëꞌ bönniꞌ taꞌná bëꞌë yödzlyú ni. Lëꞌ nadxiꞌinëꞌ rëꞌu len gdibëꞌ rëꞌu, bugǘëꞌ dul‑laꞌ nabágaꞌruꞌ len xchönëꞌ bulaljëꞌ lëꞌi yag cruz, le gutiëꞌ uláz queëruꞌ. Jesucristo benëꞌ ga rna bëꞌruꞌ len ga nacruꞌ bxuz, quië cuꞌruꞌ‑nëꞌ yöl‑laꞌ ba Dios, Xuzëꞌ Jesús. Yöl‑laꞌ ba Lëꞌ len gactecz queëꞌ yöl‑laꞌ uná bëꞌ. Caꞌ gac.
Gul‑yutscaꞌ. Zëꞌë Cristo lu böaj luzxbá. Laꞌleꞌi Lëꞌ yúguꞌtë bunách lencaꞌ nup niꞌ glun Lëꞌ huëꞌ, guludöddëꞌ Lëꞌ. Laꞌbö́dx yechiꞌ yúguꞌtë bunách yödzlyú ni catiꞌ laꞌleꞌi Lëꞌ. Laꞌnaruꞌ gactë cni. Caꞌ gac.
Cni rnëꞌ Lëꞌ: “Nedaꞌ nacaꞌ Nu zoa ziꞌal lencaꞌ Nu rajseytë ca nac le rzu lau len le ruúdxtë.” Cni rnëꞌ Xanruꞌ, napczëꞌ yöl‑laꞌ huac. Zoaczëꞌ Lëꞌ, len gzóateczëꞌ, len ziꞌa guidëꞌ.
Rléꞌinëꞌ Juan yöl‑laꞌ yeníꞌ queëꞌ Jesucristo
Nedaꞌ, Juan, nacaꞌ böchiꞌ lzaꞌliꞌ len tsazxö́n rzacaꞌ rguíꞌlenaꞌ lbiꞌiliꞌ, len tsazxö́n len lbiꞌiliꞌ ruziꞌa xbey le rna bëꞌë Dios, len nadél‑liꞌdaꞌ yöl‑laꞌ rböz zxön ladxiꞌ naꞌ runnëꞌ queëruꞌ Jesucristo. Gatsj lahuiꞌl nis zxön nadzunaꞌ tu luyú bidx ni, nazíꞌ lei Patmos. Nadzunaꞌ le benaꞌ lban qui xtidzëꞌë Dios len le benaꞌ lnaꞌ lau queëꞌ Jesucristo. 10 Lu dza laꞌy queëꞌ Xanruꞌ, gdu gzóalenëꞌ nedaꞌ Dios Böꞌ Laꞌy, atiꞌ byöndaꞌ cúdzuꞌlaꞌ chiꞌë bönniꞌ rulidzëꞌ zidzj. Byön chiꞌë ca rbödx trompeta. 11 Bönniꞌ ni gudxëꞌ nedaꞌ: “Nedaꞌ nacaꞌ Nu zoa ziꞌal len Nu rajseytë ca nac le rzu lau len le ruúdxtë. Bzuj lu guich le rléꞌinuꞌ len bsölaꞌ lei quegac gadx cöꞌ bunách quiaꞌ, nacuáꞌ luyú Asia, nup nacuáꞌ
lu yödz Éfeso,
len lu yödz Esmirna,
len lu yödz Pérgamo,
len lu yödz Tiatira,
len lu yödz Sardis,
len lu yödz Filadelfia,
len lu yödz Laodicea.”
12 Bueycjaꞌ quië gléꞌidaꞌ nuzxa naꞌ rulídz nedaꞌ. Catiꞌ bueycjaꞌ, bléꞌidaꞌ gadx le nuaꞌgac guiꞌ náquicni oro. 13 Ladj gadx le nuaꞌgac guiꞌ naꞌ bléꞌidaꞌ tu Nu naláꞌ ca rnëꞌë bönniꞌ. Nacuëꞌ tu lariꞌ tunn le rdxin xniꞌë, len lchuꞌë nasíëꞌ tu pan náquini oro. 14 Chguichdauꞌz nac guitsaꞌ icjëꞌ ca nac zxilaꞌ o ca rnaꞌ böguiꞌ, atiꞌ ryëp yös yeníꞌ yöj lahuëꞌ ca guiꞌ. 15 Ryëp yös yeníꞌ niꞌë ca guia bronce dxildauꞌ, le nudzéꞌitsca lu guiꞌ ca bauꞌ yal. Zidzj byön chiꞌë ca ryön tu yegu zxön. 16 Lu nëꞌë yubél zxoacbaꞌ gadx bölj yeníꞌ, atiꞌ ruꞌë r‑ruj didzaꞌ le nac ca tu guia tuchiꞌ natuchiꞌ grop ruiꞌi. Ryëp yös yeníꞌ lahuëꞌ ca gbidz catiꞌ rudzáꞌa.
17 Catiꞌ bléꞌidaꞌ Lëꞌ gdzöꞌa xniꞌë ca bönniꞌ nat. Niꞌr Lëꞌ bxoa nëꞌë nedaꞌ len nëꞌë yubél len gudxëꞌ nedaꞌ: “Cutu gádxinuꞌ. Nedaꞌ nacaꞌ Nu zoa ziꞌal len Nu rajseytë. 18 Nacaꞌ Nu nabáncz. Gutiaꞌ, atiꞌ naꞌa zóateczaꞌ nabanaꞌ. Dë lu naꞌa gna béꞌidaꞌ yöl‑laꞌ gut len latj quegac nup natgac. 19 Bzuj lu guich lë naꞌ chbléꞌinuꞌ, len le rac naꞌa, lencaꞌ le ral‑laꞌ gac töd naꞌa. 20 Lë ni nac le nagachiꞌ ca nac quecbaꞌ gadx bölj yeníꞌ naꞌ bléꞌinuꞌ zxoacbaꞌ lu naꞌa yubél, len ca nac gadx le nuaꞌgac guiꞌ náquicni oro. Gadx bölj yeníꞌ naꞌ naccbaꞌ le run lsaquiꞌ qui gadx gbaz quegac gadx cöꞌ bunách quiaꞌ, atiꞌ gadx le nuaꞌgac guiꞌ naꞌ nacgac le run lsaquiꞌ quegac gadx cöꞌ bunách quiaꞌ naꞌ.”