DIDZAꞌ BSÖLËꞌË PABLO YÖDZ ROMA
1
Pablo rugapëꞌ Dios bunách queëꞌ Cristo nacuꞌë Roma
Nedaꞌ, Pablo, nacaꞌ bönniꞌ nadaꞌu queëꞌ Jesucristo len gbaz queëꞌ, le bulidzëꞌ nedaꞌ Dios len gröczëꞌ nedaꞌ quië gunaꞌ lban qui didzaꞌ dxiꞌa queëꞌ.
Dza niꞌtë gzxiꞌ lu nëꞌë Dios gsölëꞌë queëruꞌ didzaꞌ dxiꞌa naꞌ. Gnëꞌ cni len rúꞌaquëꞌ bönniꞌ gluꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ, atiꞌ lequëꞌ guluzujëꞌ lei lu guich laꞌy queëꞌ Dios. Guluzujëꞌ lu guich yúguꞌtë le ral‑laꞌ gunëꞌ Zxiꞌnëꞌ Dios, Nu naꞌ nac Xanruꞌ Jesucristo. Lu yöl‑laꞌ bunách queëꞌ naquëꞌ zxiꞌn xsoëꞌ David, san ca nac böꞌ nacczëꞌ, le nac laꞌy, nac bëꞌ naquëꞌ Zxiꞌnëꞌ Dios, len naptsquëꞌ yöl‑laꞌ huac. Nac bëꞌ naquëꞌ cni le bubanëꞌ lu yöl‑laꞌ gut. Niꞌa qui le benëꞌ Jesucristo ruziꞌruꞌ xbey le ruzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ Dios atiꞌ benëꞌ ga nacaꞌ gbaz queëꞌ quië uláz queëꞌ Lëꞌ gunaꞌ ga laꞌyejlëꞌ Lëꞌ len lun ca rna xtidzëꞌë bunách gdutë yödzlyú. Bítsaꞌliꞌ lbiꞌiliꞌ ladjgac bunách yödzlyú naꞌ, san naꞌa nulidzëꞌ lbiꞌiliꞌ Dios quië gáquiliꞌ queëꞌ Jesucristo.
Rugapaꞌ Dios lbiꞌiliꞌ, yúguꞌtëliꞌ zoaliꞌ Roma. Dios nadxiꞌinëꞌ lbiꞌiliꞌ len bulidzëꞌ lbiꞌiliꞌ quië gacliꞌ quizi queëꞌ. Rnabaꞌ lahuëꞌ Xuzruꞌ Dios lencaꞌ lahuëꞌ Xanruꞌ Jesucristo, gunnëꞌ queëliꞌ le ruzáꞌ ladxëꞌë queëruꞌ len le rbequi dxi ládxiꞌruꞌ.
Rëꞌnnëꞌ Pablo tsajyúëꞌ bunách queëꞌ Cristo nacuꞌë Roma
Lë ni rzu lahuaꞌ ruzujaꞌ lu guich: Le náquiruꞌ queëꞌ Jesucristo rëpaꞌ‑nëꞌ Dios: “Xclenuꞌ” ca nac queëliꞌ yúguꞌtëliꞌ, le taꞌguixjöꞌ bunách gdutë yödzlyú ca réjlëꞌliꞌ Jesucristo. Gdu ladxaꞌa runaꞌ xchinëꞌ Dios, runaꞌ lban qui didzaꞌ dxiꞌa ca nac queëꞌ Zxiꞌnëꞌ. Nözcznëꞌ Dios rulídzteczaꞌ‑nëꞌ, rnabdaꞌ‑nëꞌ gac dxiꞌa queëliꞌ. 10 Rnábteczaꞌ lahuëꞌ Dios, chquiꞌ nac le rëꞌnnëꞌ Lëꞌ, gunnëꞌ nedaꞌ latj duyúaꞌ lbiꞌiliꞌ. 11 Cni rnabdaꞌ‑nëꞌ le rac ladxaꞌa gléꞌidaꞌ lbiꞌiliꞌ quië gac gunaꞌ ga gataꞌ queëliꞌ tu le unödzjëꞌ queëliꞌ Dios Böꞌ Laꞌy, le gun ga gal‑liꞌ. 12 Lë naꞌ rëꞌndaꞌ nac utíp ládxiꞌruꞌ turuꞌ yeturuꞌ, le réjlëꞌruꞌ Jesucristo tu turuꞌ.
13 Böchiꞌ lzaꞌadauꞌ, rëꞌndaꞌ gnö́ziliꞌ lë ni. Zian lzu bëꞌ ladxaꞌa guidaꞌ ga zoaliꞌ, san ga rdxintë naꞌa cutu runni quiaꞌ. Rëꞌndaꞌ guidaꞌ ga zoaliꞌ quië gunaꞌ ga uziꞌliꞌ xbey lban naꞌ runaꞌ, ca naꞌ tuꞌzíꞌ xbey yelaꞌgac bunách yödzlyú ni. 14 Dë le ral‑laꞌ gunaꞌ quegac yúguꞌtë bunách, quegac bunách nazëdgac len quegac bunách cunazëdgac, quegac bunách taꞌyejniꞌi len quegac bunách cutaꞌyejniꞌi. 15 Qui lë ni naꞌ, tsca gac gunaꞌ, zoaꞌ rbözaꞌ gunaꞌ caꞌ lban qui didzaꞌ dxiꞌa ga niꞌ zoaliꞌ lbiꞌiliꞌ, zoaliꞌ Roma.
Yöl‑laꞌ huac zxön qui didzaꞌ dxiꞌa
16 Cutu caꞌ rutuiꞌdaꞌ runaꞌ lban qui didzaꞌ dxiꞌa, le nap yöl‑laꞌ huac queëꞌ Dios gun ga lulá yúguꞌtë nup taꞌyejlëꞌ lei. Ga rzu lau, rëꞌnnëꞌ Dios laꞌyönnëꞌ bönniꞌ judío, atiꞌ töd naꞌ laꞌyöni caꞌ bunách gzaꞌa. 17 Didzaꞌ dxiꞌa ni ruluíꞌi rëꞌu gunëꞌ Dios ga huöacruꞌ tsahuiꞌ, chquiꞌ huayéjlëꞌruꞌ Lëꞌ len cugác chop ládxiꞌruꞌ. Ca nac lë ni nayúj caꞌ lu guich laꞌy, rna: “Nu nac tsahuiꞌ le rejlëꞌ Dios, gataꞌ qui nu ni yöl‑laꞌ naꞌbán.”
Zxguiaꞌ nabágaꞌgac bunách
18 Dios, Nu zoa yehuaꞌ yubá, buluꞌë lahui cutu rléꞌinëꞌ dxiꞌa yúguꞌtë le cunác len le cunác tsahuiꞌ tun bunách, atiꞌ gunëꞌ lequëꞌ zxguiaꞌ, bönniꞌ naꞌ, lu yöl‑laꞌ cunác tsahuiꞌ quequëꞌ taꞌdáꞌbaguëꞌë le nac gdutë li. 19 Cni gac quequëꞌ le naláꞌ lahui laugac yúguꞌtë bunách le nac bëꞌ zoaczëꞌ Dios, le buluiꞌczëꞌ lahui Dios lë ni ga naꞌ nacuꞌë. 20 Dza niꞌtë catiꞌ ziꞌa gutaꞌ yödzlyú, ga rdxintë naꞌa dza, yuguꞌ le nunëꞌ Dios nacgac bëꞌ le curléꞌiruꞌ queëꞌ Dios, ca nac yöl‑laꞌ huac gdu queëꞌ len le nacczëꞌ Dios. Qui lë ni naꞌ, cutu gac laꞌnë́ꞌ cutu nabágaꞌquëꞌ zxguiaꞌ. 21 Catiꞌ niꞌ glunbëꞌë Dios, cutu gulayíj ládxiꞌquëꞌ Lëꞌ ca ral‑laꞌ tsej ládxiꞌruꞌ‑nëꞌ Dios, len cutu glëꞌ Lëꞌ: “Xclenuꞌ.” Qui lë ni naꞌ, caꞌz böac le gulazáꞌ ládxiꞌquëꞌ, atiꞌ gulachúl gulanitiëꞌ le nazíd icj ládxiꞌdauꞌquëꞌ. 22 Zal‑laꞌ gláquinëꞌ taꞌyéjniꞌnëꞌ szxöni, bönniꞌ cunözi guluhuöaquëꞌ 23 le gulucaꞌnëꞌ yöl‑laꞌ yeníꞌ queëꞌ Dios Nu zoatecz, atiꞌ gulayíj ládxiꞌquëꞌ bdauꞌ guiöj bdauꞌ yag, bdauꞌ naꞌ nacgac ca bönniꞌ tatczëꞌ, len ca böaꞌdauꞌ zoa xilcbaꞌ, len ca böaꞌ guixiꞌ taꞌdabaꞌ lu yu, len ca böaꞌ bël taꞌyj lëꞌbaꞌ lu yu ni.
24 Qui lë ni naꞌ bubíj ladxëꞌë lequëꞌ Dios quië lunëꞌ yuguꞌ le taꞌzë́ ládxiꞌquëꞌ le cunác, atiꞌ cni guc, gulucáꞌn cuinquëꞌ lu yöl‑laꞌ stuꞌ tuëꞌ len yetúëꞌ. 25 Guc cni le gulucaꞌnëꞌ xtidzëꞌë Dios, le nac gdutë li, atiꞌ gulazíꞌ lu naꞌquëꞌ tu le cunácz. Glunëꞌ ba laꞌn len gulayíj ládxiꞌquëꞌ yuguꞌ le benëꞌ Dios len clëg Lëczëꞌ Dios, Nu naꞌ ral‑laꞌ gactecz queëꞌ yöl‑laꞌ ba. Caꞌ gac.
26 Qui lë ni naꞌ bubíj ladxëꞌë lequëꞌ Dios quië lunëꞌ yuguꞌ le taꞌzë́ ládxiꞌquëꞌ le cunác. Gulucaꞌnnu yöl‑laꞌ rzoalen bönniꞌ ngul, quië lunnu le cunác. 27 Lëzcaꞌ cni glunëꞌ bönniꞌ, gulucaꞌnëꞌ yöl‑laꞌ rzoalen ngul atiꞌ gulazë́ ládxiꞌquëꞌ le cunác túnlenëꞌ tuëꞌ len yetúëꞌ, len glunëꞌ le tun ga nu rutuíꞌi, gulacuaꞌlen laꞌ lzaꞌa bö́nniꞌgaczëꞌ. Gulazacaꞌ gulaguiꞌë lu xpë́laꞌquëꞌ bönniꞌ glunëꞌ cni le bubiꞌë quequëꞌ Dios ca rajlö́z dul‑laꞌ naꞌ glunëꞌ le nucaꞌnquëꞌ Dios.
28 Le cutu glëꞌnnëꞌ lunëꞌ Dios ba laꞌn, qui lë ni naꞌ bubíj ladxëꞌë lequëꞌ Dios quië laꞌzáꞌ ládxiꞌquëꞌ le cunác len lunëꞌ le cuzacaꞌ.
29 Túnteczëꞌ yúguꞌtë le cunác tsahuiꞌ.
Tunëꞌ yuguꞌ le nac stuꞌ.
Tunëꞌ le cunác.
Tuꞌhuídiꞌnëꞌ.
Cutu taꞌléꞌinëꞌ dxiꞌa lzaꞌquëꞌ.
Tuꞌzxéꞌinëꞌ lzaꞌquëꞌ.
Tuꞌdöddëꞌ lzaꞌquëꞌ.
Taꞌdíl‑lenëꞌ lzaꞌquëꞌ.
Taꞌzíꞌ yéꞌinëꞌ bunách.
Ziꞌtë nacquëꞌ xöhuiꞌ.
Taꞌnë́ꞌ qui lzaꞌquëꞌ.
30 Taꞌnë́ꞌ le cunácz qui lzaꞌquëꞌ.
Cutu taꞌléꞌinëꞌ Dios dxiꞌa.
Nacquëꞌ bönniꞌ bizxj.
Tun cuinquëꞌ blau.
Tun ba zxön cuinquëꞌ.
Tuꞌguiljëꞌ le cunác lunëꞌ.
Taꞌdáꞌbaguëꞌë xuz xnaꞌquëꞌ.
31 Nacquëꞌ cutaꞌyejniꞌi.
Tun ditjcnëꞌ xtídzaꞌquëꞌ.
Cutu nacquëꞌ dxiꞌi ladxiꞌ ca ral‑laꞌ lacquëꞌ.
Cutu tuꞌnít lauquëꞌ lzaꞌquëꞌ.
Cutu tuꞌhuechiꞌ ládxiꞌquëꞌ lzaꞌquëꞌ.
32 Nö́zgaccznëꞌ le nuzóëꞌ tsaz Dios ca ral‑laꞌ gac quegac nup tun yuguꞌ le cni, lat tsaz. Zal‑laꞌ nözcnëꞌ lë ni, clëgz cni tunëꞌ, san taꞌdzág ládxiꞌquëꞌ nup tun caꞌ cni.