5
Xaa nii chuñ gan lo tol
Kchësy xaa nii xniladzy nii lëë Jesús nak Crist nii pxaal Dios nak xiñ Dios, aan deelñee xkëstyoo no Tat Tios, no nii jkëstyoo no xiñ xaa. Tsiñee xkëstyoo no Dios ni chuuñtsyeey no nii xñabey xaa, ndon no nii xkëstyoo no kchë xiñ xaa. Deelñee xkëstyoo no Dios, no nii kuuñtsyeey no nii xñabey xaa ni ngandy kaa nii xñabey xaa. Por kchë xaa nii nak xiñ Dios chuñ gan lo tol nii no lo kislyu re, aan porñee xniladzy kaa no Dios ngo nii chuuñ no gan lo kchë tol nii no lo kislyu. Nonstyee xaa nii xniladzy nii lëë Jesús nak Xiñ Dios chuñ gan lo tol nii no lo kislyu.
Tiits nii xñee cho nak Xiñ Dios
Biid Jesucrist lo kislyu re, kwchobnis xaa ni pxee xaa xcheñ xaa lo crusy, ni lëjty kaa xaktyee kwchobnis xaa, sink pxee xaa cheñ lo crusy. Ni lëë gaa Kyalbini Ntson xñee nii nliw, por lëë Kyalbini xñee tiitsli. 7-8 Tson nak testigw nii xñee cho nak Jesucrist: Kyalbini na, nis na ni cheñ nii pxee xaa lo crusy, ni tugak kaa nak ksa tson testigw ko. Xniladzy no xtiits meñ, per mastre non xtiits Dios, porque lëë xaa xñee cho nak xiñ xaa. 10 Kchë xaa nii xniladzy xtiits Xiñ Dios no Kyalbini Ntson leñ styoo xaa, per lëë xaa nii xnilasty xtiits Dios xsyak xaa nii wnee xuuy Dios, porñee xnilasty xaa xtiits Dios nii xñee cho nak Xiñ Dios. 11 Lëë tiits ko xñee nii lëë Dios bneetsy tu kyalmbañ nii nitylody lo no, aan lëë xiñ xaa biidni kyalmbañ go. 12 Kchë xaa nii xniladzy Xiñ Dios kwaa kyalmbañ go, per lëë xaa nii xnilasty Xiñ Dios karty jkaa xaa kyalmbañ go.
Kyalmbañ nii nitylody
13 Kchësy lo do nii xniladzy to xtiits Xiñ Dios xalaa kitsy re parñee kaknan do nii lëë do kwaa tu kyalmbañ nii nitylody.
14 Ndon no nii deelñee kñab no tu cos nii xyo styoo Dios, chon xaa xtiits no. 15 Aan deelñee ndon no nii chon Dios xtiits no, ndonak no nii lëë xaa kneetsy nii kñab no lo xaa.
16 Deelñee kan do nii lëë tu xcombañer do noyuñ tu tol nii ntseebty, no nii kñab to lo Dios por lëë xaa tsiin ktsily Dios xtol xaa. No tu tol nii chilody kpily aan kniydyaa nii kñab to lo Dios por tol go. 17 Kchësy cos mal tolo, per no tol nii xnitylody meñ kaazhkaa.
18 Ndon no nii xkody kchë xaa nii nak xiñ Dios tol, por lëë Jesús chap cuidad xaa, aan xkaaldy xaatox xaa.
19 Ndon no nii lo Dios ngab no, ni ndon gaa no nii kchësy meñ lo kislyu ngab lo xaatox.
20 Ni ndon no nii lëë Xiñ Dios biid ksaani lo no parñee kyuumbey no xaa nii nli nak Dios. Ksa no Jesús nii nli nak Dios nak. Lëë Dios re xneetsy kyalmbañ nii nitylody. 21 Beetsy, kol kap cuent, ksoxibty to lo mdyo.