Xkitsy pchop San Juan
1
Tiitsli ni kyalwkëstyoo
Xaa koolaa. Lëën xal kitsy re lo kwnaa nii kwle Dios ni lo xiñ me nii xkëstyoon tyub styoon, ni lëdy kaa nonsyaa, sink wi kchë xaa nii xniladzy xtiitsli Dios. Xkëstyoon lëë do por xtiitsli Dios nii no leñ styoo no ni tugak kaa tsow leñ styoo no. Lëë lëësy Tat Tios dyon ni lëë lëësy xiñ xaa Jesucrist kakni lëë do ni knee tiits nii mbëë kpañ do ni lëë lëësy xaa kchoobladzy styoo do con xtiitsli xaa ni con xkyalwkëstyoo xaa.
Blen konaa bla xiñoo nii mbañ sinak xñabey xtiits Tat Tios. Lëë nana xñabaa nii jkëstyoo lsa no lëë no. Ngubty nii xñabeyaa. Biñle tow destye worñee bniladzy to xtiits Jesucrist. Deelñee xkëstyoo no, no nii kpañ no sinak xñabey Dios. Ni nanle gaa to nii lëë Dios xñabey nii jkëstyoo lsa do lëë do.
Xaa nii xkëëti
No ndaly xaa wnee xuuy nii xñee nii biijty Jesús lo kislyu sinak chiid tu mguiy. Wnee xuuy ni xaa nii xlëë lo Crist nak xaa go. Kol kap cuent tsiin kyëtañdy lo xtsiiñ do parñee jkaa do kchë nii chakladzy Dios kneetsy xaa lo do.
Kchë xaa nii kchoxso lo xtiits Crist nody Dios leñ styoo xaa. Per lëë xaa nii xsal xtiits Crist no Dios ni no Xiñ Dios leñ styoo xaa. 10 Deelñee kiid tedy tu xaa nii xluuydy xtiits Crist lo do, klaady to sëëb xaa leñ lidzy to ni jkëëptyuxty to xaa. 11 Porque deelñee jkëëptyux to xaa, ksa do xaa nak.
12 Ndaly nii no kniyaa lo do, per chaklastyaa kniyno lo kitsy re, por xkokyeeñaa kyely teedyaa lo do, tsiin yuubaa kñe lo do parñee lox kle no.
13 Lëë meñ nii xniladzy xtiits Dios nii no nu xkëëptyux lëë do. Lëë Dios kwle meñ re sinak kwle Dios to.