2
Mäpu cabu Lipu Lenajame Wälu cäco
Timoti, ätrunga cabu lui cäme bägrä gäte, maane kokre äbitepi Acejiyame me baborage miiji cabu ca, lui mime yene, mine liba Keriso Yeesu cabu ninajininuge. Maane lui abiberäja ne ituge ätecija cäme bau ca biname bime irewale, ecäremepi toraca biname bine, lui cina miiji gemi poto bine abiberäjame.
Miijirage cubu biname te mäpu cabu lipu yäämyemutuge, maane cuta miiji mäpu cabu pepu näämyemutepi Keriso Yeesu miji pi. Cubu biname te eei taatu ne jaawenuge, teeme cubu mope biname te lui tääpume jaajuge. Tabe lica cewe kaakesea cabu labrabicuge, ingle tabe singi gyene teeme mope biname ne ngenecu miiji me wawename. Coo piiyepu lui biname te luuwamuge daremu acatame, tabe äblicäco päpäna, liba bääclena me toracarage mule bine lica yääcwetnimuge. Piiyepu lui calwacupi biname te baborage kaakesea birige wawena, tabe miiji niinäce kuu bine ärucna. Maane miiji ngene jotwananepi ai poto cidi me, siige mime Yageyame te page naawenepi maane umle äbitame iyeta gwidape poto cidi me.
Yeesu Keriso, Acejiyame te lui ne erpinantuji budre cabu ca, lui tage Daawida me kaakesaare, cane lipu ituge abiberäja Miiji Mene cabu ca, tabe miiji puma määme ngenecu cabu. Ingle naace popi cane Miiji Mene jaajananemune, peei name pi cane cewe oocanenine, ätäyäneji gäne niiyaniya mule biname bime pana. Yepä Acejiyame me Mene ätäyäneji lica gyene, 10 peei name pi cane nämyemutenige iyeta cewe oocanena cabu je Acejiyame me äjäcräneji biname bime name pi naace tääpume Keriso Yeesu teebibine niiya cabu ca äsecrerame siige iyeteta ireclota ceerame. 11 Ai lui toraca iicana gyene egä,
“Mine liba Keriso cama budre,
mine cuta teta cama ireclota lenaja.
12 Mine liba mäpu cabu ämyemutana,
mine cuta teta cama biname bine waadena.
Mine liba teebine aina,
tabe cuta mibibine aina.
13 Ngänu gyene, mine liba toraca ngenecu cama lica teeme tääpume,
yepä tabe toracarage mime tääpume,
ingle tabe pipuyame gyene.”
Keriso me Toraca Kaakesea Bägrä
14 Määme ätrunga ingle biname bine cääri jejemepi ai poto cidi me. Acejiyame me opo gaabe je jejemepi teepi abmalame äcela mule ne mene poto cidi me. Teepi pui mule cabu ca nuuja miiji ne lica jääpänusi, yepä sabe jaawenimusi, lui biname cina yäätecijemuge. 15 Kokre äbitepi maane Acejiyame me opo gaabe je toracarage kaakesea bägrä lenajame, lui te ajiri lica birige teeme kaakesea tääpume, yepä conocäco yaabiberäjimuge toraca mene Keriso poto cidi me. 16 Gone emä lenaja, luma Acejiyame cäco budubuduma mene jaatranimusi, ingle biname bine cude padare jaawenimusi Acejiyame bau ca pui mene cina. 17 Pepu mene lui babo droobo pana gyene, tääpe ne lui te yaarwenuge. Pipu muleyame biname gegi lui Humenus piiyepu Piletus. 18 Teepi toraca gaabe ne yaabmalepäsi, jiicemenäsi, egä mine uja budre cabu ca ituge arpinera, siige nuuja biname bime ätrunga ne sabe jewenenäsi. 19 Yepä lui caage ingle bine Acejiyame te ituge ätecra, akocneja lica. Pui cabu apu oogäräneji gyene egä, “Yageyame umle gyene, teeme binamewale laati bemi,” cuta apu oogäräneji gyene egä, “Laati te liba jiicuge, egä tabe Yageyame me biname gyene, tabe miiji ätecita niiya mule wawena cabu ca.”
20 Baborage mete cabu silba piiyepu gol disi taatu lica gemi, yepä uli ca piiyepu gawe ca wawenäneji disi cuta piti nemi. Poto lui modamoda mule tääpu memi, poto lui papa mule tääpu memi. 21 Lui biname te luucranuge walya abiberäja cabu ca, cane lui tääpume bii jiicine, tabe ibibi birige toraca mule tääpume epu silba, gol disi liiyepu. Tabe ituge mara me äbita teeme Yageyame tääpume. Tabe miiji birige teeme tääpume, ireire yaanajuge iyeta miijimiji mule bine wawenetnäjame. 22 Jigyemepi mamye biname bime singisingi mule bine, ericnemepi conocäco lenajame, ätrungame, singi lenajame ätrunga biname tääpume piiyepu teta cama lenajame poode cama. Maane ai mule bine gigri jewenemepi biname cama, ätrunga cabu lui toraca gemi. 23 Yepä emä gone, luma biname cina budubuduma piiyepu ngene atwanena cäco mene jaatranimusi. Maane umle gäte, egä teepi mene abaja cabu me latyaruge. 24 Yageyame me kaakesea biname te gone mene abaja, pätä tabe miiji owelaamelame lenaja iyeta biname bime tääpume. Tabe miiji miijirage piiyepu cängena abiberäja biname lenaja, 25 cängena lui te yaablawäjemuge teeme äciseräjayame bine. Acejiyame te pama teebibine pagege atatrongära teepi umle äbitame, ngena gyene toraca. 26 Piba teepi täcnärininusi teeme mopemuli cabu me, luucratnininusi Satani bau ca, lui te teebibine itu jaabaletnecemepi teeme dici ca, siige itu jaawenemepi teeme singi ibi otnime.