3
Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ aꞌtɨ́j tɨ cɨyáaxaraꞌ ɨ jumuácaꞌ jitze
(Mt. 12:9-14; Lc. 6:6-11)
Aj puꞌij ɨ Jesús ajtáhuaꞌaj aꞌúun joꞌtyájrupij ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, sɨ́ɨj pu tyáatɨꞌ aꞌúun joꞌtyávaacaꞌaj tɨ cɨyáaxaraꞌcaꞌaj ɨ jumuácaꞌ jitze. Aꞌɨ́ɨ mu mij ɨ fariseos jaꞌeevaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús mej mij jaaséj tɨpuaꞌaj tyáahuaatyeꞌen aꞌɨ́jcɨ xɨcáaraꞌ jitze ɨ maj jitzán jusoꞌpii, mej mij aꞌɨ́jcɨ jɨn tyiꞌtɨ́j jitzán ujpuáꞌrityeꞌen. Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyaatajé aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ cɨyáaxaraꞌ ɨ jumuácaꞌ jitze tɨjɨn:
—Ájchesij iiyeꞌej jéꞌtaꞌ huatyéjchaxɨj.
Ajta jeꞌen aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ ɨ séecan tɨjɨn:
—¿Tyiꞌtanyí jɨn jeꞌej tyíɨꞌrij tɨꞌij aꞌtɨ́j aꞌyan huárɨnyij aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze ɨ maj jitzán jusoꞌpii, nyi tɨ tyámuaꞌ huárɨnyij, caꞌ tɨ jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij? ¿Nyi maj séej tyúꞌhuaatyeꞌen caꞌ maj séej antyipuáꞌrityeꞌen?
Majta aꞌɨ́ɨmaj camu jeꞌej tyuꞌtaxájtacaꞌ. Aj puꞌij Jesús huoꞌséerajraa nyuꞌcamuɨꞌɨj, ajta huatóoxaamujrityej aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj quee jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj jáanamuaj, tɨꞌquij aꞌyan tyaatajé aꞌɨ́jcɨ ɨ tyáataj tɨjɨn:
—Huatátzaaraj muaꞌ muácaꞌ.
Aj puꞌij ɨ tyáatɨꞌ jaatátzaaracaꞌ ɨ jumuácaꞌ tɨꞌquij huarúj. Aj mu mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ fariseos iiráacɨj, matɨꞌɨj mij huatyóohuij maj jaaxáꞌpuɨꞌɨntareꞌen aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ maj Herodes jitze ajtyámaꞌcan jeꞌej maj yeꞌej huárɨnyij mej mij jaajéꞌcaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús.
Jéehua mu tyeɨ́tyee aꞌáa jaꞌtyúusɨɨ joꞌtɨj jaꞌváꞌasej ɨ jájtyij
Aj puꞌij ɨ Jesús jóꞌraa, huaꞌ jamuán ɨ maj jamuán huacɨ́j, aꞌáa puꞌij jaꞌráꞌaj joꞌtɨj jaꞌváꞌasej ɨ jájtyij. Jéehua mu majta ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌáa huacháatɨmaꞌcaa a Galileea jamuán huajúꞌcaꞌaj. Matɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ jeꞌej tɨ vaꞌcán jɨn tyíꞌmuarɨeꞌcaꞌaj ɨ Jesús, jéehua mu ujoꞌváꞌjuꞌ aꞌáa maj jaꞌráacɨj a Judea, majta a Jerusalén, majta a Idumea, majta a Tiro, majta a Sidón, majta ɨ maj Jordán jáꞌmaꞌcan. Aj puꞌij jɨn ɨ Jesús aꞌɨ́ɨjma huataꞌíj ɨ maj jamuán huacɨ́j maj báarcuj jáahuaviitzeꞌen, tɨꞌij jitzán atyéyixɨꞌɨn mej mij quee ɨ tyeɨ́tyee jatzíinajyiꞌcan. 10 Jiꞌnye puꞌríj jéehua tyihuoꞌhuaatyaꞌcaꞌaj ɨ maj tyíꞌcucuiꞌcaꞌaj, aꞌɨ́j mu jɨn ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ ajtyáxɨɨriacaꞌ mej mij jaꞌajtamuárɨeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús.
11 Ajta matɨꞌɨj ɨ maj tyiyáaruꞌuj huaꞌtzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj jaaséj ɨ Jesús, aꞌɨ́ɨ mu jimi tyítunutaxɨj majta aꞌyan tyíꞌtyejijhuacaꞌaj tɨjɨn:
—Muáaj paj yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios.
12 Ajta ɨ Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíj maj quee jaxajta huaꞌ tzajtaꞌ ɨ tyeɨ́tyee aꞌtɨ́j tɨ puéꞌeen.
Jesús pu huaꞌantyíhuoj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej
(Mt. 10:1-4; Lc. 6:12-16)
13 Aj puꞌij ɨ Jesús aꞌáan joꞌojnyéj ɨ jɨríj japua, aj puꞌij huoꞌtajé aꞌtyán maj jaꞌránajchacaꞌ. Matɨꞌɨj néijmiꞌi tyúusɨɨj, 14 tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuácaa pu antyíhuo, mej mij jamuán huacɨ́ꞌcaꞌan ajta tɨꞌij huoꞌtaꞌíjtyeꞌen mej mij jaariáꞌxaj ɨ Dios nyuucaaj. Aꞌyaa puꞌij huoꞌtamuaꞌaj tɨjɨn ɨ maj tyuꞌtaꞌíjtyiꞌrej, 15 ajta aꞌɨ́jna jɨn tyihuoꞌtaꞌíj mej mij antyúumuaꞌreeriaj maj hueꞌráꞌityej ɨ tyiyáaruꞌuj ɨ maj huaꞌ tzajtaꞌ séejreꞌ ɨ tyeɨ́tyee. 16 Aꞌíi mu mij aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej ɨ tɨ huaꞌantyíhuoj: Aꞌɨ́jcɨ ɨ Simón, ɨ tɨ ajta aꞌyan jaatamuaꞌaj tɨjɨn Pedro, 17 aꞌɨ́jcɨ ɨ Santiago ajta ɨ Juan ihuáariaꞌraꞌ tɨ puéꞌeen; aꞌɨ́ɨjma yojmuaꞌ ɨ Zebedeo, ɨ tɨ ajta aꞌyan huoꞌtamuaꞌaj jɨmeꞌ tɨjɨn Boanerges aꞌyaa tɨꞌij huatóomuaꞌaj tɨjɨn, Yójmuaꞌmuaꞌ ɨ maj tyényuuvej; 18 ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Andrés, ajta ɨ Felipe, ajta ɨ Bartolomé, ajta ɨ Mateo, ajta ɨ Tomás, ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Santiago, yójraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Alfeo, ajta ɨ Tadeo, ajta ɨ Simón ɨ maj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn cananeo, 19 ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Judas ɨ tɨ aꞌyan tyeꞌentyímuꞌtacaa tɨjɨn Iscariote, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ avíitzij jɨn tyuꞌtátuiirej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús.
Tyiꞌtɨ́j mu jitzán ujpuáꞌrij ɨ Jesús
(Mt. 12:22-32; Lc. 11:14-23; 12:10)
20 Aj puꞌij téꞌej ɨ Jesús chiꞌtáj joꞌtyájrupij, majta mu jéehua tyúusɨɨj ɨ tyeɨ́tyee, capu ij ɨꞌriitacaꞌaj tɨ huaꞌ jamuán tyúꞌcuaꞌnyij ɨ maj jamuán huacɨ́j. 21 Matɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ ɨ ihuáamuaꞌmuaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús joꞌtɨj jeꞌej jéꞌeenyeꞌej, aꞌɨ́ɨ mu aꞌáa joꞌréꞌnyej mej mij jáꞌanviꞌtɨj, jiꞌnye aꞌyaa mu tyíꞌxajtacaꞌaj tɨ arí huatyóotɨmueꞌriꞌ.
22 Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta aꞌáa mu jaꞌráacɨj a Jerusalén, aꞌyaa mu tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn: —Beelzebú, aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ tyiyáaruꞌuj, aꞌɨ́j pu jitze jucaꞌnyej aꞌmújna mu tyévij tɨꞌij huoꞌtamuárityeꞌen ɨ tyiyáaruꞌuj.
23 Jesús pu huoꞌtajé, tɨꞌquij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn: —¿Jiꞌnye tyíɨꞌrij tɨ ɨ tyiyáaruꞌ jusɨ́ɨj huatóomuarityeꞌen? 24 Tɨpuaꞌaj ɨ maj séej chájtaꞌnaj jitze ajaꞌchej jéꞌtaꞌ muáacɨɨnyej, camu cheꞌ áꞌtyeeren, 25 ajta tɨpuaꞌaj ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ aꞌtɨ́j jéꞌtaꞌ muáacɨɨnyej, camu majta cheꞌ áꞌtyeeren. 26 Aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj, tɨpuaꞌaj jéꞌtaꞌ muáacɨɨnyej ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ tyiyáaruꞌ majta jeꞌen tyúucuiꞌnyij, camu cheꞌ áꞌtyeeren, sulu aꞌɨ́ɨ mu antyipuaꞌrij.
27 Capu jeꞌej tyíɨꞌrij tɨ aꞌtɨ́j utyájrutyej joꞌtɨj jaꞌchej ɨ tuꞌhuájcaꞌnyej tɨꞌij tyiꞌtɨ́j jaanáhueꞌ, tɨpuaꞌaj quee anaquéej jaatyájɨꞌqueꞌen, jiꞌnye aꞌyaa pu tyuꞌtáɨꞌriitarij tɨꞌij tyiꞌtɨ́j jaanáhueꞌ.
28 Aꞌyaa nu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨ ɨ Dios tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌraj néijmiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj jɨn quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j nusu tyiꞌtɨ́j maj jeꞌej puaꞌaj tyuꞌtaxájtacaꞌ. 29 Ajta tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj tyaataxáj aꞌɨ́jcɨ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, capu ɨ Dios aꞌnáj tyaatúꞌuunyiꞌraj, sulu aꞌɨ́j pu jɨn jajpuéetzij jaꞌmej jusén jɨmeꞌ.
30 Aꞌyaa pu ɨ Jesús tyuꞌtaxájtacaꞌ, jiꞌnye aꞌyaa mu aꞌɨ́ɨmaj tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn tyiyáaruꞌ pu tzajtaꞌ úꞌsejriaꞌcaꞌaj.
Ɨ náanajraꞌ majta ihuáamuaꞌmuaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús
(Mt. 12:46-50; Lc. 8:19-21)
31 Aj mu mij aꞌáa jaꞌráꞌaj ɨ náanajraꞌ majta ɨ ihuáamuaꞌmuaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, aꞌáa mu mij jéjreꞌ joꞌtyuꞌúuj matɨꞌɨj tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ maj uyoꞌtájeevej. 32 Aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌáa jaꞌtaquéetɨmaꞌcaa ɨ Jesús jimi, aꞌɨ́ɨ mu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Aꞌɨ́jna a náanaj, majta aꞌihuáamuaꞌ mu mapuaꞌquéj joꞌtyúꞌuu, aꞌɨ́ɨ mu muahuoo.
33 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—¿Aꞌtanyíj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyináana majta ɨ nyeꞌihuáamuaꞌ?
34 Aj puꞌij huoꞌséerajraa ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj jimi ataquéetɨmaꞌcaj, tɨꞌquij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Aꞌíi mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyináana majta ɨ nyeꞌihuáamuaꞌ. 35 Jiꞌnye aꞌtɨ́j tɨ tɨnaꞌaj tɨ aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyeꞌihuáaraꞌ ajta nyaj náanaj.