3
Pol Haiden Bun Biya Od Wogõya Tamo
Age fiya nigin, aya Pol, haiden ã nigin, Kristus Jesus nẽ kabĩ nigin au fen, kalabus bun abodok.
Momoi bagai, Negur nẽ wau ifenẽya ã nigin aya ifanan anĩ, naig fe kabĩ yalen are, ã karĩ gen. Are waa Negurem kurõ fesiya bunem aya ifelnan, are aya mogo tobega bagai atoton gen. Ã enei uweseg fen, Kristus nẽ waa nigin aya wederou fokõ felen anĩ, keleĩ youf. Are Awa Uurem Negur nẽ fateul aposel ado profet bun gama kurõ fesin gen, sain mogo ilelen anĩ nẽ tamo kayau bun tamo idi to agef ifelnẽdin. Waa are, biya od bunem, haiden idi Israel geid Negur nẽ akor dalouf, idi ganan bouwa tekelei nẽ bagu fiya dibodõf, agef fen, Kristus Jesus bun promis nẽ akor anĩ weim dalouf.
Negur nẽ megeir kabĩ yale di, aya Negur nẽ wau ifenẽya ege luwa ifanan anĩ bunem, biya od enei nẽ kabĩ tamo wõ aun. Negur nẽ tamo kayau ganan atun, tamo naal farumen aya gai naal bagai anĩ, wau ifenẽya enei aya ifanan, are Kristus nẽ kisi feleya, are imir ken, ileya kisi feleya sã anĩ, haiden bun wogõ auf nigin ado, waa enei, kulu isin ganan Negur ereb ereb ganan kare fen anĩ bun iminẽyan ibodon anĩ, naig fe kabĩ yalef anĩ, tamo kayau ganan bun yaor afouf nigin ifanan. 10 Negur nẽ kisi are, gama sios bunem, Negur nẽ kisi biya fire fire, saa ilun uyu iroudiya ado yeneid adodo ifelnẽdiyouf, 11 are Negur ĩ, yogon mata ibodkeleya nẽ oroya, neda Odug Kristus Jesus bun kisif bure felen anĩ kilei, age fen. 12 Kristus bun, ada Kristus nigin momoiya bunem, karika ado kumĩ sã, Negur wagen ileya kisi feleya. 13 Anĩ nigin, aya ã arokeneik, aya ã nigin darau alef ge fen, to felu gouf, darau are ã fula fiya medeĩya ifeneĩya nigin.
Efesus Sios Nigin Kosẽya
14 Gariya enei nigin, Dei ĩ bunem, yogon ibor ganan saa ilun ado tenebur ein dibodok, 15 dogo neid yeneid yaledig, aya ĩ wagen iborou bobou afef. 16 Aya kosẽ auf, ĩ yogon fula fiya medeĩya kisi feleya bunem, yogon Awa Uur bunem megeir ã namein ife fen, megeir yeĩf nigin, 17 are Kristus ĩ momoiya bunem ãgenei wauĩ bun ibodõf nigin. Age afe fen, aya kosẽ auf, ã warumutei ado gariya, wau laa fiya bun utenẽg fen, 18 ã Negur nẽ tamo kayau ganan geid, Kristus nẽ wau laa fiya anĩ, odug naig be fiya, meluk, ilun ado, namen naig be fiya anĩ ulogouf nigin megeir walogouf, 19 agog fen, wau laa fiya enei, keleĩ ganan wal fiya anĩ keleĩ youf, anĩ bunem, Negur nẽ kisi feleya ganan ã bun kisi falauf nigin kosẽ auf.
20 Ĩ gama yogon megeir ada namedan kabĩ yalef anĩ bunem, ereb ada to tafef be, kisi tafef anĩ ganan wal fiya, age fiya kisi feleya, 21 sios bun ado Kristus Jesus bun, fula fiya medeĩya, ibor ganan gai gai ibodok ilauf bun, ĩ bun ibodõf! Momoi.