3
Yesuyen alya bereya yiŋgeŋ uliŋ fitfut tiyamiŋ goke yiriŋ
Be, kadne yago, deŋya hinhemyabe deŋ goyen bitiŋde Holi Spirit beleŋ saŋiŋ meteŋ teŋ hi yeŋ ma deneŋ hinhem. Dufaytiŋbe Yesu Kristu niŋ tareŋ iramiŋ gega, bitiŋ banabe megen niŋ dufay beleŋ po kuruŋ hike deneŋbe diriŋ mukŋeŋ dufaymiŋ hako po haŋ goyen saba yirtiŋ yara dirde hinhem. Diriŋ mukŋeŋbe biŋge tareŋ epte ma netek geb, mamu po nene haŋyen. Niŋgeb deŋ wor gwahade goyen deneŋbe saba saŋiŋ ma dirde hinhem. Gayenter wor bikkeŋ hinhan gwahade po haŋ. Gobe bitiŋ banabe megen niŋ dufay po kuruŋ hi geb, gwahade po haŋ. Ga dineŋ hime gabe deŋ bana goŋ kadtiŋ igiŋ mat hike yeneŋbe goke bitiŋ ar yeŋ hi, irde kadom mohoŋde teŋ haŋ geb, gago dineŋ hime. Deŋ mata gwaha teŋ haŋ gobe bitiŋ bana megen niŋ dufay po kuruŋ hi geb, mata gogo teŋ haŋ. Holi Spirit miŋmoŋ marte mata gama irde haŋ geb, gogo teŋ haŋ. Ga dineŋ hime gabe kuratiŋ beleŋ, “Neŋbe Polyen saba gama irde hite,” yeŋ haŋ, irde kura beleŋ, “Neŋbe Apolosyen saba gama irde hite,” yeŋ haŋ gobe Holi Spirit miŋmoŋ marte mata geb, gogo megen niŋ marte mata po teŋ haŋ dineŋ hime. Meteŋderebe Al Kuruŋ beleŋ hoyaŋ hoyaŋ dunyiŋ. Niŋgeb Apolosbe ganuŋ? Irde Polbe ganuŋ? Deyyabe tumŋaŋ Al Kuruŋyen meteŋ mar uliŋ po. Niŋgeb deŋ ge meteŋ tiyyekeb gogo Yesu niŋ dufaytiŋ tareŋ iramiŋ. Gwahade geb ne Polbe det muykeŋ tur irtiŋ yara deŋ bitiŋ bana Al Kuruŋyen mere goyen kirmiriŋ. Irkeb Apolos beleŋ Al Kuruŋyen mere go kuruŋ hiyyeŋ yeŋbe det hartiŋ go fe yuneŋ doyaŋ yirde haŋ yara doyaŋ irde hinhin. Goyenbe det hartiŋ go forok irde kuruŋ ird ird albe Al Kuruŋ, yeŋ uŋkureŋ po. Niŋgeb Al Kuruŋyen mere al biŋde tur ird ird alya mere go fe uneŋ doyaŋ ird ird alyabe turuŋ yirtek moŋ. Mere go kuruŋ ird ird al Al Kuruŋ yeŋ muŋ po gab turuŋ irtek. Munaŋ Al Kuruŋyen mere al biŋde hard hard alya mere go kuruŋ heŋ heŋ ge doyaŋ ird ird alya gote meteŋbe hoyaŋ hoyaŋ moŋ. Al Kuruŋ diliŋdeb uŋkureŋ po. Goyenbe meteŋ nende gigen yuntiŋ gote muruŋgembe kame meteŋmiŋ gote igineŋ dahade forok yitiŋ goyen yeneŋ gab muruŋgem gwahade po yunyeŋ. Fudinde, neya Apolosyabe tumŋaŋ Al Kuruŋ niŋ teŋ meteŋ teŋ har. Munaŋ deŋbe Al Kuruŋyen biŋge meteŋ yara. Irde Al Kuruŋyen ya balem go gwahade goyen.
10 Be, Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ diryiŋ geb, al kura ya ird ird mata nurde pasi hitiŋ al gore keŋkela po tola yimiyyeŋ gwahade yara nebe deŋ hitte kuŋ Yesuyen alya bereya sios forok ird ird meteŋ miŋ urmiriŋ. Irkeb al hoyaŋ beleŋ meteŋ timiriŋ go hende sios forok irde haŋ. Mata gobe tola yimiytiŋ go hende al hoyaŋ beleŋ ya irde haŋ go gwahade goyen. Goyenbe tola yimiytiŋ go hende ya irde haŋ marbe daha mat ya go irde haŋ goke keŋkela nurde ga irde hinayiŋ. 11 Tola tareŋ haŋkapya timiytiŋ tola gobe Yesu Kristu. Niŋgeb al kura tola hoyaŋ kura sopte ma yimiyyeŋ. 12 Yesu Kristu hitte mat sios forok irde haŋ marte meteŋmiŋ kurabe igiŋ wor po, kurabe igiŋ wor po moŋ. Gobe al beleŋ ya yirtiŋ yara. Al kurabe gol, kurabe silwa, kurabe hora damum hende wor po yade ya yirnayiŋ. Irde al kurabe he, kurabe yamuŋ, kurabe huŋ beleŋ po ya yirnayiŋ. 13 Irde kuŋ kuŋ al igiŋya buluŋya pota yird yird nalu funaŋ forok yeke ya yirtiŋ go kak beleŋ kumga tike gab ya yirtiŋ mar bana ganuŋyen meteŋbe igiŋ, munaŋ ganuŋyen meteŋbe igiŋ wor po moŋ goyen kawan forok yiyyeŋ. 14 Kak beleŋ kumga tiyyeŋ gega, ya damiŋbe saŋiŋ hiyyeŋ gobe ya go iryiŋ albe gote muruŋgem tiyyeŋ. 15 Munaŋ ya go humga kukeb ya go iryiŋ al gote muruŋgembe hubu geb, biŋ misiŋ nuryeŋ. Yiŋgeŋbe Al Kuruŋ beleŋ teŋ gasuŋmiŋde kiryeŋ. Gega al gobe yamiŋ humga kuke detmiŋ tumŋaŋ ya biŋde yubul teŋ busaharde uliŋ uliŋ po hiyeŋ go gwahade meteŋmiŋ gote muruŋgembe hubu wor po hiyyeŋ.
Yesuyen alya bereyabe Al Kuruŋyen ya balem
16 Be, deŋ Yesuyen alya bereyabe Al Kuruŋyen ya balem, irde Holi Spirit deŋ bana hi goyen ma nurde haŋ? 17 Al Kuruŋyen yabe balem wor po, irde deŋbe ya balem gogo geb, al kura beleŋ Al Kuruŋyen ya go buluŋ iryeŋbe Al Kuruŋ beleŋ al go gwamuŋ uryeŋ.
Megen niŋ alyen dufay wukkek yeŋ haŋyen gobe Al Kuruŋ diliŋde det dirŋeŋ wor po
18 Be, deŋbe dindikeŋ usi ma yirde hinayiŋ. Niŋgeb deŋ haŋ bana al kura beleŋ yiŋgeŋ ge yeŋbe, “Nebe megen niŋ alyen diliŋde dufay wukkek miŋyaŋ al yeŋ neneŋ haŋ,” yeŋ nurde hi kenem dufay go tubul po tiyyeŋ. Gwaha teŋ hike megen niŋ mar beleŋ kukuwamŋeŋ keneŋ hinayiŋ gega, Al Kuruŋbe dufay wukkek miŋyaŋ yeŋ kinyeŋ. 19 Megen niŋ alyen dufay wukkek yeŋ haŋyen gobe Al Kuruŋ diliŋde kukuwamŋeŋ keneŋ hiyen geb, gogo Al Kuruŋyen dufay wukkek gama irde hiyeŋ al gobe dufay wukkek fudinde go miŋyaŋ yeŋ kinyeŋ. Goke teŋbe Al Kuruŋyen asaŋde gahade katiŋ hi:
“Al kura, ‘Neŋbe megen niŋ alyen dufay wukkek goniniŋ yaŋ,’ yeŋ haŋ marbe
Al Kuruŋ beleŋ dufaymiŋ tigiri tikeb yiŋgeŋ go po buluŋ yirde hi,” yitiŋ. Yop 5:13
20 Irdeb sopte mere kura katiŋbe gahade:
“Doyaŋ Al Kuruŋbe megen niŋ alyen dufay wukkek yeŋ haŋyen gobe gote igineŋ miŋmoŋ yeŋ nurde hi,” yitiŋ hi. Tikiŋ 94:11
21 Niŋgeb deŋbe al kura turuŋ irde, “Neŋbe al goyen gama irde hite,” ma yeŋ hinayiŋ. Det tumŋaŋbe dende geb, gago momoŋ dirde hime. 22 Ne Polya Apolosya Pitayabe tumŋaŋ deŋ Yesuyen alya bereyat meteŋ mar. Megeŋ ga manaŋ dende megeŋ. Irde heŋ heŋya kamde kamdeya, det haŋka haŋ gaya kame hinayiŋ goya kuruŋ gobe tumŋaŋ dende. 23 Irde deŋbe Yesu Kristuyen alya bereya. Irde Yesu Kristube Al Kuruŋyen.