5
Al huwak heŋ heŋ niŋ hoy diryiŋ
Be, gwahade niŋgeb Yesu niŋ dufayniniŋ saŋiŋ irtekeb Al Kuruŋ beleŋ al huwak dinyiŋ. Niŋgeb neŋbe Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ Yesu Kristu hitte mat Al Kuruŋya awalikde hite. Neŋ beleŋ Yesu niŋ dufayniniŋ tareŋ irtekeb Yesu Kristu gore Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dird dird bana hurkuŋ hurkuŋ beleŋ kerd dunyiŋ. Irkeb neŋbe go bana hite gago. Irde kame Al Kuruŋyen tareŋ turŋuŋ yaŋ bana hitek yeŋ nurde goke doyaŋ heŋ hite geb, amaŋ heŋ hityen. Irde kanduk kurayen kurayen yeneŋ hite gega, amaŋ heŋ hityen. Gobe kanduk gore saŋiŋ dirkeb kanduk hoyaŋ kura wayyeŋ gega, yul ma yeŋ hitek, irde kanduk yeneŋ yul ma yetekbe mata buluŋ titek dufay goyen igiŋ fole irde hitek, irde mata buluŋ titek dufay goyen igiŋ fole irde hitekbe kame Al Kuruŋ beleŋ goke igiŋ igiŋ diryeŋ yeŋ goke doyaŋ heŋ hitek geb, gogo kanduk kurayen kurayen yeneŋ hityen gega, amaŋ heŋ hityen. Be, Holi Spirit Al Kuruŋ beleŋ dunyiŋ gore Al Kuruŋ beleŋ neŋ gayen bubulkuŋne wor po yeŋ nurde duneŋ hiyen goyen fe wogortiŋ yara irde dunyiŋ. Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ igiŋ igiŋ diryeŋ yeŋ goke doyaŋ heŋ heŋ gobe miŋ miŋmoŋ yeŋ ma nurde hite.
Fudinde, neŋbe mata buluŋ bana po heŋ gwaha mat kura nindikeŋ sope irtek miŋmoŋ wor po hitekeyabe Al Kuruŋ beleŋ nalu goyenter gwaha tiyeŋ yiriŋyab Yesu Kristu beleŋ Al Kuruŋ ma nurd uneŋ mata buluŋ teŋ haŋ mar niŋ teŋ kamyiŋ. Fudinde, al kura al huwak kura goke teŋ igiŋ kameŋ yeŋ yeŋbe meteŋeŋ wor po. Al igiŋ kura goke teŋ igiŋ kamtek yeŋ haŋ mar wor budam moŋ, yuŋkureŋeŋ po haŋ. Goyenpoga Yesu Kristube neŋ gayen mata buluŋ bana po hitekeya neŋ ge teŋ kamyiŋ. Al Kuruŋbe neŋ gayen bubulkuŋne wor po yeŋ nurde duneŋ hiyen goyen gwaha matbe dikala dirtiŋyen hi.
Niŋgeb neŋbe Yesu Kristu beleŋ darim wok irde kamyiŋ go hende al huwak hitiŋ geb, kame Al Kuruŋyen bearar bana mat neŋ gayen fudinde wor po dade siŋa diryeŋ. 10 Bikkeŋ neŋ gayenbe Al Kuruŋyen asogo hinhet gega, Urmiŋ teŋ kerke kateŋ kamyiŋde matbe Al Kuruŋya awalik hitiriŋ. Gega Urmiŋbe bida ma heŋ huwaryiŋ geb, Al Kuruŋ beleŋ kame daha diryeŋ? Dumulgaŋ po tiyyeŋ geb! 11 Goyenbe go po moŋ. Neŋbe Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ Yesu Kristu beleŋ Al Kuruŋya awalik dirtiŋ hite geb, goke gayenterbe Al Kuruŋya heŋ amaŋeŋ nurde hite.
Adamya Yesu Kristuya
12 Be, gwahade goyen po al uŋkureŋ Adam beleŋ mata buluŋ tikeb mata buluŋ megen gar forok yiriŋ. Irkeb mata buluŋ gote muruŋgembe kamde kamde mata forok yiriŋ. Irkeb gor mat al tumŋaŋ mata buluŋ teŋ hinhan geb, tumŋaŋ kamde kamde bana po hinhan. 13 Be, Moseyen saba ma forok yiriŋya wor mata buluŋbe hinhin. Gega goyenterbe mata buluŋ teŋ hinhan gobe mata buluŋ yeŋ ma nurde hinhan. 14 Goyenpoga Adamyen nalure mat waŋ Moseyen nalure hinhan mar wor tumŋaŋ kamamiŋ. Al kura Adam beleŋ Al Kuruŋyen mere pel irde mata buluŋ tiyyiŋ gwahade ma tiyamiŋ mar wor tumŋaŋ kamde kamde mata gote yufuk bana hinhan.
Niŋgeb Adambe matamiŋ gote igineŋ buluŋ goyen alya bereya megen haŋ kuruŋ gayen hitte forok iryiŋ al. Gega al kura kame forok yiriŋ al gobe matamiŋ gote igineŋ igiŋ goyen alya bereya kuruŋ gayen hitte forok iryiŋ. Niŋgeb Adambe mata buluŋ forok iryiŋ al, munaŋ kame wayyiŋ al gobe mata igiŋ forok iryiŋ al. 15 Gega Al Kuruŋyen buniŋeŋ dufay goya Adamyen mata buluŋyabe tuŋande moŋ, hoyaŋ hoyaŋ. Fudinde, al uŋkureŋ Adam gote mata buluŋde mat al budam kamde hinhan. Goyenpoga Al Kuruŋ beleŋ al buniŋeŋ yirde igiŋ igiŋ yirde yirde gobe kuruŋ wor po, mata buluŋ gote folek wor po. Irde al uŋkureŋ Yesu Kristu gore al buniŋeŋ yirde igiŋ igiŋ yirde kamyiŋ go wor kuruŋ wor po. Yeŋ kamyiŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ detmiŋ damum moŋ duliŋ al yunyiŋ go goyen. 16 Be, det yuneŋ yeŋ Al Kuruŋ beleŋ damum moŋ duliŋ al yuntiŋ gobe al uŋkureŋ Adam beleŋ mata buluŋ tike gote muruŋgem titiŋ gwahade yara moŋ. Gobe gahade: al uŋkureŋ beleŋ mata buluŋ tikeb gor mat al merem yaŋ yirde muruŋgem yuneŋ yuneŋ mata forok yiriŋ. Goyenpoga al budam mata buluŋ kurayen kurayen titiŋ mar hitte Al Kuruŋ beleŋ detmiŋ damum moŋ duliŋ yuntek goyen yunkeb goreb Al Kuruŋ diliŋde al huwak yiryiŋ. 17 Be, al uŋkureŋ Adam beleŋ mata buluŋ tiyyiŋde matbe matamiŋ goke teŋ albe kamde kamde mata yufuk bana hinhan. Gega al kura Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ yirde igiŋ igiŋ yird yird bana heŋ al huwak hitiŋ marbe Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ det kuruŋ gayen doyaŋ yirde hinayiŋ. Mata gobe al uŋkureŋ Yesu Kristu beleŋ forok iryiŋ. Al huwak heŋ heŋ gobe det kura Al Kuruŋ beleŋ damum moŋ duliŋ al yuneŋ yiriŋ go goyen. 18 Niŋgeb Adamyen mata buluŋ uŋkureŋ* goyen misiŋdebe al tumŋaŋ mata buluŋ mar heŋ gote muruŋgem tamiŋ gega, Yesu Kristuyen mata huwak uŋkureŋ goreb Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ goyen al tumŋaŋ hitte forok ird yuntiŋ. 19 Al uŋkureŋ Adam beleŋ Al Kuruŋyen mere pel iryiŋ go misiŋde al budam mata buluŋ mar hitiŋ gega, al uŋkureŋ Yesu Kristu beleŋ Al Kuruŋyen mere gama iryiŋ go hendebe al budam al huwak henayiŋ. 20 Moseyen sababe al tumŋaŋ mata buluŋmiŋ kuruŋ wor po goyen yeneŋ bebak tinaŋ yeŋ duntiŋ. Goyenpoga mata buluŋbe kuruŋ po heŋ hi geb, Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ yirde igiŋ igiŋ yird yird matabe hubu heŋ hi? Hubu hitiŋ yarabe kuruŋ heŋ mata buluŋ gote tareŋ fole irde hi. 21 Gogab mata buluŋ misiŋde albe kamde kamde mata yufuk bana hitiŋeŋbe Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ Yesu Kristu hitte mat Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirde al huwak dirkeb Al Kuruŋya hugiŋeŋ hitek.
* 5:18 Al Kuruŋ beleŋ mata igiŋya buluŋya bebak teŋ teŋ he igineŋ ma nawayiŋ inyiŋ goyen meremiŋ pel irde niriŋ goke yitiŋ. 5:18 Mata huwak uŋkureŋ gobe Al Kuruŋyen mere gama irde kuruse hende kamyiŋ goke yitiŋ.