16
Al Kuruŋyen bearar gote kuwe 7
Be, go kamereb al melak kura Al Kuruŋyen ya balem bana goŋ mat kuware po Al Kuruŋyen miyoŋ 7 goyen yinke nurmiriŋ. Meremiŋbe gahade: “Kunaŋ. Kuŋ Al Kuruŋyen bearar kuwe 7 bana haŋ goyen megen wogornaŋ,” yinyiŋ. Be, gwaha yinkeb miyoŋ meheŋde niŋ gore kuŋ kuwemiŋ goyen megen wogoryiŋ. Irkeb usu yeneŋmiŋ kafuramya misiŋmiŋ buluŋ wor poya goyen dapŋa duwi kafuram gote deŋe uliŋde soŋ yirtiŋ marya dapŋa gote toneŋ doloŋ irde haŋyen marya gote uliŋde forok yamiŋ.
Be, Al Kuruŋyen miyoŋ 7 goyen irawamiŋ beleŋ kuwemiŋ makaŋ alare wogoryiŋ. Wogorkeb makaŋbe al kamtiŋde dari yara hiriŋ. Irkeb makaŋde niŋ dapŋa tumŋaŋ kamamiŋ.
Be, Al Kuruŋyen miyoŋ 7 goyen karwomiŋ beleŋ fe karkuwaŋyaŋya fe diliŋyaŋya kuwemiŋ wogorke dari po hiriŋ. Yeŋ beleŋ gwaha tikeb Al Kuruŋyen miyoŋ kura fe doyaŋ yirde hiyen goreb gaha yeke nurmiriŋ: “Al Wukkek wor po, gebe hakot hinhan, gayenter wor ha. Ge beleŋ al merem yaŋ yird yird gobe huwak wor po. Go yirha mar gobe gere alya bereya goya mere basaŋ margeya goyen gasa yirke darim wok yeŋ kamamiŋ. Goke teŋ ge beleŋ go mar goyen wolmiŋeŋ yirde dari nenaŋ yeŋ yunha gobe gwaha yirtek po yirha,” yiriŋ.
Irkeb al melak kura Al Kuruŋ galak ird ird altare mat forok yeke nurmiriŋ. Meremiŋbe gahade: “Fudinde, Al Kuruŋ, gebe Doyaŋ Al Kuruŋ, tareŋgebe kuruŋ wor po! Ge beleŋ merem yaŋ yirde ha gobe fudinde mat yirde ha, irde huwak wor po teŋ ha,” yiriŋ.
Be, Al Kuruŋyen miyoŋ 7 goyen siptemiŋ beleŋ kuwemiŋ naŋa diliŋ hende wogoryiŋ. Irkeb naŋa gobe tareŋ po temeyde alya bereya kumga yirtek saŋiŋ miŋyaŋ hiriŋ. Be, alya bereya gobe naŋa gote uka buluŋ wor po gore kumga yiryiŋ. Irkeb go mar gore mata kafuram gwahade goyen doyaŋ yirde hi al Al Kuruŋ goyen karan uramiŋ. Irde mata buluŋmiŋ yubul ma teŋ Al Kuruŋ niŋ biŋ mulgaŋ ma hamiŋ. Irde Al Kuruŋ deŋem turŋuŋ yaŋ ma iramiŋ.
10 Be, Al Kuruŋyen miyoŋ 7 goyen siptesoŋoŋmiŋ beleŋ kuwemiŋ dapŋa duwi kafuram gote keperd keperd gasuŋ hende wogoryiŋ. Gwaha irkeb dapŋa duwi kafuram gore alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hiyen naŋa kuruŋ gobe kidoma beleŋ aw uryiŋ. Irkeb mel gobe kandukŋeŋ wor po nurdeb melak yisamiŋ. 11 Irdeb uliŋ misiŋ kateŋ haŋ goya usumiŋya goke teŋ Al Kuruŋ saŋiŋmiŋ kuruŋ wor po goyen karan uramiŋ. Irde mata buluŋmiŋ yubul teŋ yeŋ ge biŋ mulgaŋ hetek ma yiryiŋ.
12 Be, Al Kuruŋyen miyoŋ 7 goyen 6miŋ beleŋ fe kuruŋ Yufretis ineŋ haŋyen go hende kuwemiŋ wogoryiŋ. Gwaha irkeb Yufretis fe kuruŋ gobe pet yiriŋ. Gobe naŋa waŋ waŋ beleŋ mat doyaŋ mar karkuwaŋ waŋ waŋ niŋ beleŋ kerd yune yeŋbe gogo fe goyen pet yiriŋ. 13 Be, gor matbe det toneŋ buluŋ karwo kura huri yara goyen yinmiriŋ. Det toneŋ kurabe deregon mohoŋ bana mat katyiŋ, irde kurabe dapŋa duwi kafuram gote mohoŋ bana mat katyiŋ, irde funaŋbe Al Kuruŋyen mere basaŋ al falkuk gote mohoŋ bana mat katyiŋ. 14 Det toneŋ gobe uŋgura, mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ wor po goyen forok yirde haŋyen gote toneŋ. Toneŋ goreb Al Kuruŋ watek nalu kuruŋ goyenter asogo irde fuleŋa irniŋ yeŋbe megen niŋ doyaŋ mar karkuwaŋ goyen yawaŋ gabu yird yird niŋ kwamiŋ.
15 Be, goya goyenbe al melak kura forok yeke nurmiriŋ. Meremiŋbe gahade: “Ga nurnaŋ! Nebe al kura kawe al goyare wayeŋ tiya yeŋ ma nurde hikeya wayyeŋ go gwahade goyen tiyeŋ. Niŋgeb al kura kawe al goyare wayyeŋ yeŋ ma nurdeya ma ferde uliŋhormiŋ kerde pet titiŋde hiyeŋ go gwaha goyen, ne waŋ waŋ niŋ doyaŋ heŋ keŋkela hinayiŋ marbe Al Kuruŋ beleŋ guram yirde tareŋ yiryeŋ. Gogab kawe al beleŋ waŋ bemel irke kupsoŋ al diliŋde kuŋ memya ma hiyyeŋ go gwahade goyen po, ne niŋ keŋkela doyaŋ heŋ hinayiŋ mar wor memya ma henayiŋ,” yiriŋ.
16 Be, go kamereb det toneŋ buluŋ beleŋ megen niŋ doyaŋ mar karkuwaŋ gasuŋ kura Hiburu mere mat Amagedon ineŋ haŋyende gor gabu yiramiŋ.
17 Be, Al Kuruŋyen miyoŋ 7 goyen funaŋmiŋ beleŋ naŋa kota kuwemiŋ wogoryiŋ. Irkeb Al Kuruŋyen ya balem bana Doyaŋ Al Kuruŋyen keperd keperd gasuŋde gor mat al melak kuruŋ kura forok yeŋbe, “Gog po hubu hihi!” yiriŋ. 18 Irkeb dagamel teŋ daga kateŋ hururuŋ teŋ niniŋa kuruŋ wor po forok yiriŋ. Al megen forok yamiŋde mat waŋ waŋ gayenter niniŋa gwahade kura ma forok yeŋ hitiŋ. Niniŋa gobe buluŋ wor po, niniŋa teŋ hitiŋ kuruŋ gote folek wor po. 19 Be, niniŋa go forok yekeb taun kuruŋ Babilon gobe gilgalaŋ irde karwo hamiŋ. Irde taun karkuwaŋ hoyaŋ megen haŋ kuruŋ goyen wor gwamuŋ yurtiŋ hinhan. Al Kuruŋbe Babilon* taun kuruŋde niŋ mar gote mata buluŋ goke biŋ sir ma yiriŋ geb, mata buluŋmiŋ goke bearar teŋ gwamuŋ yuryiŋ. Gobe beararmiŋ wain yuntiŋeŋ yiryiŋ. 20 Irkeb motmot tumŋaŋ hubu hamiŋ, irde dugu wor hubu hamiŋ. 21 Irde naŋkiŋde mat kigariŋ bilmiŋ hora yara hitiŋ gore al hitte kuruŋ po katyiŋ. Kigariŋ bilmiŋ uŋkureŋ horam hitiŋ gote kandukmiŋbe 50 kilogram kanduk wor po. Be, kigariŋ hora yara hitiŋ katyiŋ goke al beleŋ Al Kuruŋ karan uramiŋ. Mata forok yiriŋ gobe kanduk kuruŋ wor po geb, gogo karan uramiŋ.
* 16:19 Babilonbe Rom niŋ yitiŋ.