21
Naŋkiŋ gergeŋya megeŋ gergeŋya
Be, gor mat naŋkiŋya megeŋya bikkek gobe hubu hekeb naŋkiŋya megeŋya gergeŋ goyen yinmiriŋ. Megeŋ gobe makaŋ miŋmoŋ. Be, Taun Wukkeŋ Yerusalem gergeŋ wor po gobe Al Kuruŋyen gasuŋde mat kateŋ hike kinmiriŋ. Taun gobe bere foŋeŋ kura uŋ beleŋ waŋ tupi teŋ kuŋ kuŋ ge uliŋ umŋa kusamuŋ wor po teŋ haŋyen go gwahade goyen po Doyaŋ Al Kuruŋ waŋ waŋ niŋ gitik titiŋ hinhin. Be, go kamereb Doyaŋ Al Kuruŋyen keperd keperd gasuŋde gor mat al melak kura forok yeke nurmiriŋ. Meremiŋbe gahade: “Gayenter Al Kuruŋ heŋ heŋ gasuŋbe alya bereya haŋde gor hi! Yeŋbe mel goya hiyeŋ. Irkeb mel gobe Al Kuruŋyen alya bereya henayiŋ. Irkeb Al Kuruŋ yiŋgeŋbe mel goya heŋbe yende Al Kuruŋ hiyyeŋ. Yeŋ beleŋ alya bereyat diliŋ fimiŋ halde yunyeŋ. Mata bikkekya det bikkekyabe hubu henayiŋ geb, kamde kamde mata hubu hiyyeŋ, irde al kamke eseŋ obam teŋ teŋ mata wor hubu hiyyeŋ. Go ma esinayiŋ, irde uliŋ misiŋ ma katnayiŋ,” yiriŋ.
Be, Doyaŋ Al Kuruŋyen keperd keperd gasuŋde kipirtiŋ hinhin al goreb, “Det kuruŋ gayen tumŋaŋ gergeŋ wor po yirde hime!” yiriŋ. Irdeb, “Mere gabe fudinde yeŋ nurtek mere geb, asaŋde kaya,” ninyiŋ.
Irdeb gaha ninyiŋ: “Meteŋnebe pasi irhem. Nebe Alfaya Omegaya, det kuruŋ gayen miŋ urmiriŋ al, irde pasi ird ird al. Nebe meheŋde wor po hinhem, irde kame wor heŋ. Al kura fe niŋ yirkeb Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ goyen fe diliŋde mat fe marde waŋ hi yara goyen yuneŋ. Fe goyen yuneŋbe damu tinaŋ ma yineŋ, duliŋ yuneŋ. Al kura al buluŋ fole iryeŋbe det gergeŋ hitiŋ kuruŋ goyen tumŋaŋ yawaryeŋ. Irke nebe yende Al Kuruŋ hemekeb yeŋbe diriŋne hiyyeŋ. Gega kanduk forok yeŋ yeŋ ge kafura heŋ haŋ mar, Al Kuruŋ niŋ dufaymiŋ tareŋ ma irde haŋ mar, dufay buluŋ heŋ haŋ mar, al gasa yirke kamde kamde mar, leplep mata teŋ haŋ mar, merebal kurayen kurayen yirde haŋ mar, det toneŋ yirde doloŋ yirde haŋ maryabe, usi marya gote heŋ heŋ gasuŋbe salfa hora humga kuŋ fe ala yara hitiŋ bana goŋ po hinayiŋ. Gor kunayiŋ gobe kamtiŋde mat huwarnayiŋ gega, sopte hugiŋeŋ kamde kamde gasuŋde kunayiŋ go goyenbe gogo,” yiriŋ.
Yerusalem gergeŋ
Be, Al Kuruŋyen miyoŋ 7 mata kafuram 7 kuwe bana hitiŋ 7 goyen kura tanarde hinhin miyoŋ goreb, “Wake kure. Kuŋ Sipsip dirŋeŋ gote berem gikala gireŋ,” ninyiŋ. 10 Irdeb Holi Spirit beleŋ ketal nurke nade dugu kuruŋ hende hoyaŋ wor pore gor nukuŋ Taun Wukkek wor po goyen nikala niryiŋ. Taun Wukkek wor po gobe Yerusalem gergeŋ Al Kuruŋyen gasuŋde mat kateŋ hinhin. 11 Taun kuruŋ gobe Al Kuruŋyen saŋiŋ turŋuŋ yaŋ wor po gore hulsi melak yara agat uryiŋ. Agat uryiŋ gobe hora kusamuŋ wor po beleŋ teŋ haŋyen yara tiyyiŋ. Yaspaya kristal wukkeŋya yara agat wor po uryiŋ. 12 Taun gobe koya kuruŋ miliŋ hende hoyaŋ wor po beleŋ milgu irtiŋ. Koya gobe yamemiŋ 12 miŋyaŋ. Yamere gorbe Al Kuruŋyen miyoŋ 12 hinhan. Yame 12 go hendebe Israel marte al miŋ 12 gote deŋem katiŋ hinhan. 13 Yame 12 goyen karwobe naŋa waŋ waŋ beleŋ hinhan. Irde karwo kurabe naŋa kurkur beleŋ hinhan. Irde yame karwo kurabe gegelhek kurhan hinhan, munaŋ karwo kurabe kurhan hinhan. 14 Koya kuruŋ gobe hora karkuwaŋ 12 go hende yirtiŋ. Hora karkuwaŋ 12 go hendebe Sipsip dirŋeŋ gote mere basaŋ mar aposel 12 gote deŋem katiŋ hinhan.
15 Be, Al Kuruŋyen miyoŋ neya mere tiyaryum gore taunya koya, irde yamemiŋya gote kuruŋmiŋ tuŋaŋ tiye yeŋbe tuŋaŋ teŋ teŋde niŋ kutum gol beleŋ irtiŋ goyen haniŋde tanarde hinhin. 16 Taun kuruŋ gobe muruŋ sipte miŋyaŋ. Sobammiŋya pelyeŋmiŋyabe tuŋande wor po. Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ kutum go teŋ taun kuruŋ goyen tuŋaŋ teŋ keneŋbe ulyaŋmiŋbe 2,200 kilomita, irde pelyeŋmiŋya huwa hurkutiŋya wor gwahade po. 17 Yeŋ beleŋ taun gote koya tolokmiŋ tuŋaŋ tiyyiŋbe 65 mita. Miyoŋ gore tuŋaŋ tiyyiŋ gobe megen niŋ det gote kuruŋmiŋ tuŋaŋ teŋ teŋde niŋ kutum teŋbe tuŋaŋ tiyyiŋ.* 18 Yerusalem taun gergeŋ gote koyabe hora kusamuŋ kura yaspa ineŋ haŋyen gore po irtiŋ. Irde taun gobe gol beleŋ po irtiŋ. Gol gobe galas yara tikiŋ miŋmoŋ, wukkeŋ wor po. 19 Irde koya gote miŋbe hora kusamuŋ wor po kurayen kurayen gore yade umŋa yirtiŋ. Koya gote miŋ 12 bana goŋ meheŋdebe yaspa hora beleŋ irtiŋ. Kamere niŋ miŋ gobe sapaia hora beleŋ irtiŋ. Karwomiŋbe aget hora, siptemiŋbe emeral hora, 20 siptesoŋoŋmiŋbe sadonikis, 6miŋbe hora bukkeŋ konilian, 7miŋbe hora wulsakkeŋ krisolait, 8miŋbe hora digulak yara beril, 9miŋbe hora wulsakkeŋ yara topas, 10miŋbe krisopires hora, 11miŋbe haiasin hora, funaŋ 12miŋbe ametis hora beleŋ po umŋa yirtiŋ hinhan. 21 Koya gote yame 12 gobe pal hora karkuwaŋ wor po selweŋ yara gore po yirtiŋ. Yame goyen uŋkureŋ uŋkureŋbe pal hora uŋkureŋ uŋkureŋ beleŋ po yirtiŋ. Taun kuruŋ go bana goŋ niŋ beleŋbe gol beleŋ po yirtiŋ. Gol gobe tikiŋ miŋmoŋ galas yara wukkeŋ wor po.
22 Be, taun bana goŋbe Al Kuruŋyen ya balem kura ma kinmiriŋ. Ya balem gobe hoyaŋ moŋ, Kuruŋniniŋ Al Kuruŋ tareŋmiŋ kuruŋ wor po goya Sipsip dirŋeŋya yiŋgeŋbe ya balem go goyen geb, gogo kura ma kinmiriŋ. 23 Taun bana goŋbe Al Kuruŋyen tareŋmiŋ turŋuŋ yaŋ wor po gore hulsi melak heŋ agat urde hiyen gwahade po teŋ hikeb naŋaya gagasiya niŋ ma nurde haŋ. Taun bana goŋ niŋ hulsibe Sipsip dirŋeŋ gogo. 24 Taun gote hulsi goyen temeykeb naŋa karkuwaŋ karkuwaŋ bana haŋ marbe taun gote hulsire kuŋ hinayiŋ, irde megen niŋ doyaŋ mar karkuwaŋ beleŋ samuŋmiŋ igiŋ wor po goyen taun bana goŋ yade wanayiŋ. 25 Taun bana goŋbe wawuŋ miŋmoŋ geb, taun gote koya yamebe hugiŋeŋ hoŋ hinayiŋ. 26 Alya bereya naŋa karkuwaŋ karkuwaŋ bana haŋ gore samuŋmiŋ igiŋ wor poya horamiŋya yad taun bana goŋ hurkunayiŋ. 27 Goyenbe det kura Al Kuruŋ diliŋde wukkeŋ moŋbe taun bana goŋ epte ma yad hurkunayiŋ. Irde al kura mata memyak teŋ haŋ marya usi mata teŋ haŋ maryabe epte ma taun bana goŋ hurkunayiŋ. Gwahade yarabe Al Kuruŋya hugiŋeŋ hinayiŋ marte deŋem katiŋ asaŋde deŋem haŋ mar go po hinayiŋ. Asaŋ gobe Sipsip dirŋeŋ gote asaŋ.
* 21:17 Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ megen niŋ det gote kuruŋmiŋ tuŋaŋ teŋ teŋde niŋ kutum teŋ Al Kuruŋyen gasuŋde niŋ Yerusalem gote kuruŋmiŋ tuŋaŋ tiyyiŋ gobe Yon beleŋ keneŋ bebak teŋ teŋ ge gwaha tiyyiŋ. Niŋgeb “kilomita, mita” gobe neŋ al beleŋ bebak teŋ teŋ ge po, Yerusalem kuruŋmiŋ fudindebe epte ma nurtek.