1 KORIN
A kalanloun tutun te koloto meni e Pol turu Kristenir i Korin
1
1-2 Alia e Pol a toa aposol tere Iesu Kristo. E Sunahan e ngö silei lia te go aposol u lia turu ngil peisa i tanen.
Alam mere Sostenis e toularara e koloto menami a kalanloun teka i tamilimiu te hatsunonemiu e Sunahan tara taun i Korin. E Sunahan e ngö sil rilimiu te go katun uam limiu i tanen ba te hagogoso rano limiu, taraha alimiu e hamana uamiu tere Iesu Kristo. U ranga tara kalanloun teka e la has uana tara barebana tara han hoboto te hatsunoner e Iesu Kristo, a Tsunono i tarara na Tsunono has i taren.
E Sunahan e Tamarara ne Iesu Kristo a Tsunono e tatei tatagi rario limiu ne tatei hala has raroi limiu a masalohana.
A man nikalala te hala ranei ra e Kristo
Alia e roron haniga bera golimiu tere Sunahan, taraha nonei e haniga rano limiu te hamana mia limiu tere Iesu Kristo. E Sunahan e kalala merai limiu te hamana uami limiu tere Kristo. Nonei e taguhu rano limiu te go atei mena milimiu a man ka hoboto te manana ba te ranga haniga namen. U raranga tu hatei mamin lam tere Kristo e butu hatagala koruna i torimilimiu. Na limiu e ma kukunaro nami ta toa ta ka ta niga tere Sunahan te hahalose mia limiu a poata te butu lel nama romana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara. Nonei e hala nitoa ranei limiu a nitagala, ba limiu te ma ka memoi ta ka ta omi i tamilimiu turu Lan u kapan tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara. E Sunahan a katun a hihipakoko. Nonei e ngö sil rilimiu te go ka uam limiu tara pien tson i tanen e Iesu Kristo a Tsunono i tarara.
U Kristen i hialulu kata
10 Alia e ranga hatatagi koru mera golimiu a ma tsi toular te hamana uara ra tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara, alimiu go hatangana hoboto iam. Alimiu go ma hialulu katami. Alimiu go here nitoemi a toa katun, ba te ka memiu u toa u hakats nu toa u ngil. 11 Taraha, a palabir u katun tere Kloi i hatei lia alimiu a ma tsi toular e roron hiangenngenamiu. 12 U ranga tara man toa toa i tamilimiu e hiahalhalina. Toa e poiena, “Alia e ka uagu tere Pol.” Na tai e poiena, “Alia e ka uagu tere Apolos.” Na tai e poiena, “Alia e ka uagu tere Pita.” Na tai e poiena, “Alia e ka uagu tere Kristo.” 13 Gesi te mate sil rio limiu tara koruse? Alia e Pol? E moa! Ga limiu u habaptais mia tara solor? E moa koru! E here nei e Kristo e taktakata hakapa.
14 Alia e haniga uagu tere Sunahan tu ma baptaisei lia ta toa i tamilimiu, e Krispas ne Gaias lasi. 15 Ne moa ta toa te tatei poiena alimiu u habaptais mia tara solor. ( 16 Alia e hakats pouts tsipon negu tu baptais meni lia e Stepanas na pala i tanen. Kaba e moa toum ta tan ta katun te go baptaisi lia.) 17 E Kristo e ma hala sile mei lia te go mi baptais meri u katun. E moa. Nonei e hala sile mei lia te go mi rarare meni lia u Bulungana u Niga. Na lia go ma rarare mei u ranga u para tara niatei, taraha u rarangana te mate meia e Kristo tara koruse e namos hapolasena a nitagala i tanen.
E Kristo nonei a nitagala na niatei tere Sunahan
18 Poata te rarare ria ra te mate u e Kristo tara koruse, bu katun te ka ria tara maroro te tia ria e poier u ranga i tarara e tutuna. Kaba ara te lu pouts rena e Sunahan e atei silera nonei u toa u ranga noa lahas teka te ka mena a nitagala tere Sunahan. 19 E Sunahan e ranga hasina turu Buk u Goagono ba te poiena,
“Alia e homie gou a niatei turu katun u atei. Na lia e hatutu ragou u katun te poier nori e atei siler a mamana ka.”
 
20 Esi nori u katun u atei? Esi nori u katununa turu buk? Esi nori u katunun raranga hatagala? Nori hoboto e ma pan ria i matane Sunahan. E Sunahan e haruto hakapein a niateina tara han i puta teka a ka papala.
21 Turu niatei i tanen e Sunahan e hatu kapin a maroro turu katun te torohanan atei sile ren turu niatei peisa i taren. Kaba nonei e lu pouts rena u katun te hamana uar i tanen tara poata te hengoe rien u raranga i tamulam te ngöeri a barebana u ranga u tutu. 22 U Jiu e ngilin tarer a man mirakul ba te toan hamanar, nu Grik e torohanan luer a niatei. 23 Kaba alam e hatuts talasi nem te mate u e Kristo tara koruse. U Jiu e omier u hihatuts teka, nu katun te ma Jiuri e poier e tutuna. 24 Kaba u katun te ngör e Sunahan, u Jiu nu katun halhal turu Jiu, nori e ngiler u hihatuts teka. E haruto nena e Kristo nonei a nitagala tere Sunahan na niatei has tere Sunahan. 25 A ka teka te ngöeri a barebana a “nitutu tere Sunahan” e ka mena a niatei te pan bala koru nena a niatei turu katun. Na palabir u katun e poe haser, “U hihatuts teka e haruto nena e Sunahan e ma tagala nei.” Kaba nonei e ka mena a nitagala te pan bala koru nena a nitagala turu katun.
26 A ma tsi hahatoulana te ngör e Sunahan, alimiu go hakats pouts niam a peisamiu. I matar a barebanar i puta, a man toa lasi i tamilimiu te ka mer a niatei, na man toa lasi te ka mer a nitagala tsi a solo pan. 27 U katun te ngö rarai u tutu, e Sunahan e hopu kap rien te go hamatsingolo merien u katun u atei. Nu katun te ngö rari u pinolasa, e Sunahan e hopu kap rien te go hamatsingolo merien u katun u tagala. 28 E Sunahan e hopu kapir u katun te sigala rer na te omi rer na te ngö rari u katun papala. Taraha, nonei e ngilin sigala rena a man ka te hapan raria i puta teka. 29 E kato uana teka ba e moa ta toa te go tatei solosei a peisanen i matane Sunahan. 30 Kaba e Sunahan e hala rilimiu a nitoatoa tere Iesu Kristo, na nonei e habutu sile ien a mouna a niatei i tarara. E Kristo nonei te sakahis rio ra ba ra te katun uara tere Sunahan. Nonei lasi a maroro te matskö sila ria ra i matane Sunahan. 31 Nu Buk u Goagono e poe hasena, “Esi te ngilin soloseiena a toa, nonei e tatei soloseiena a Tsunono.”