2
U hihatutsina te mate u e Kristo tara koruse
A ma tsi hahatoulana, tara poata tu la mamia lia i tamilimiu ba te rarariegu u ranga tere Sunahan, alia u ma ranga merai limiu a niatei pan tsi u ranga te tutu nena a katun papala. E moa. Alia u ngilin hatei rai limiu a toa puku a ka a kapan — kato uana, e Iesu Kristo na ha te mate sile ien tara koruse. Na poata tu kaia lia i tamilimiu, alia u ma tagalai na lia u tololo mei a nimatout. Alia u ma katoei tu rangana tara niatei pan. E moa. U ranga i tar e harutein a nitagala turu Namnamei tere Sunahan. A ka teka e kato silena alimiu go ma tatei sola mia tara niatei turu katun, kaba limiu go sola mia tara nitagala tere Sunahan.
Alia e ranga noa has megu a niatei turu katun te atei siler a markato tere Sunahan. Kaba e ma niatei uanei tara han i puta teka tsi tara pal kapanir i puta te taia riou romana. E moa. A niatei te ranga megu lia nonei a niatei tere Sunahan te mous i manasa. E haruto nena a ka teka: i mam te habute ien a han i puta, e Sunahan e haniga te gi pan hoboto gono menien ra. U katun pan i puta teka i ma atei sili a man ka teka. Sanena ti atei sile ien, nori sane ma tatei tapala nari a Tsunono a niga i tarara tara koruse. U Buk u Goagono e poiena,
“A ka ti namala tarei u katun na ti ma hengo naien na ti ma hakats has naien, nonei a ka te kato hahaloso beri e Sunahan u katun te ngile ren.”
 
10 Ne Sunahan e haruto hakapa sila rira a ka teka turu Namnamei i tanen. Nonei u Namnamei e tara sabiena a mamana ka tara mamana makum ne tara sabe hasena a mouna a man ka tere Sunahan te mousuna. 11 U namnamei peisa lasi tara katun te atei silena u hakats pouts i tanen. A tana katun e moa. Ne kato has uana i iesana tere Sunahan. U Namnamei peisa lasi tere Sunahan te atei silena u hakats tere Sunahan. 12 Ara i ma luei u namnamei tara han i puta teka. E moa. Ara i lu u Namnamei te lama tere Sunahan te gi tatei atei sil meni ra a man ka te hala rira e Sunahan.
13 Ba lam e ma ranga nami u ranga tara niatei turu katun tun. E moa. Alam e ranga nem u ranga te hatuts rilam u Namnamei tere Sunahan ba te hatarare nem a man ka tere Sunahan turu katun te ka mer u Namnamei tere Sunahan. 14 A katun te ma ka menei u Namnamei tere Sunahan e ma tatei lue nei a man ka te roron hala nena u Namnamei tere Sunahan. Turu hakats tara katun teka, a man ka teka tere Sunahan e here nei a man ka man tutu. Nonei a katun e ma antunan atei sile neien, taraha u Namnamei lasi tere Sunahan te antunan haruto nena a mounen. 15 A katun te ka mena u Namnamei tere Sunahan e antunan sabiena a mouna a mamana ka, kaba tana katun e ma antunan atei haniga sile nei nonei a katun. 16 U Buk u Goagono e poe hasena,
“Esi te atei silena u hakats tara Tsunono? E moa.
Esi te antunan hatutse neien ta ka? E moa koru.”
 
Kaba ara e ka mera u hakats tere Kristo.