16
E Pol e hatsomir a man toa toa man katun
Alia e ngilegu alimiu go hanige iam e Pibi te butu noen romana i tamilimiu. Nonei a hahahinana i tarara tara pala tere Kristo ne kui beiena a pal barebana tere Kristo i Senkria. Lu menami a tahol teka i tamilimiu, taraha nonei e pala uana tara Tsunono. E nigana te mar kato uar u katun tere Sunahan teka. Na limiu e tatei taguhe men tara saha ka te ngile nen. Taraha, nonei e taguhir u katun u para na lia has.
Alia e hatsomi uagu tere Priska na tson i tanen e Akuila. Nori na lia i kui hoboto u tere Iesu Kristo. A tsitabubu koru na nori i atung hamatir ti taguhu menien lia. Alia e haniga koru uagu i taren, na pala hoboto te ma Jiuri ba te hatsunoner e Sunahan, nori e haniga has uar tara elasolana. Na hatsomi bemi lia a pal Kristen te roron hagum hoboto ria tara luma i taren.
Hatsomi hase iam e Epinitas a tsomi koru i tar. Nonei a katun tutun tara provins i Eisia te hamana u tere Kristo. Hatsomie iam e Maria, te kui hatagalaia i gusumilimiu. Na hala has neiam u haniga i tar tere Andronaikas mere Junias, nori a toa han i tar ti ka gono meia lia tara karabus. U aposol e atei sil haniga raren, na nori i hamana mam neia lia tere Kristo.
Na lia e hatsomi uagu tere Amplietas te ngil korue gulia te pala uanen tara Tsunono. Hatsomi has bemi lia e Erbanus te kui gono meraio ra tere Kristo, ne Steikis has, a tsomi i tar. 10 Na hala neiam u haniga i tar tere Apelis. A barebana e atei siler te kukute haniga menien e Kristo. Hatsomi riam a pinaposa tere Aristabiulas. 11 Na hatsomi has niam e Herodian a toa han i tar, na pinaposa tere Narsisas te ka has uar tara Tsunono.
12 Na lia e hatsomi uagu tere Traipina mere Traiposa, te kukui ber a Tsunono, na tere Pesis a tsomi i tar te kui hapara koru has bei a Tsunono. 13 Hala neiam u haniga tere Rupas, a tsomi koru tara Tsunono, na tere tsinanen has te kato here nai lia a pien i tanen. 14 Na hatsomi has riam ere Asingkritas mere Pligan ne Hermis ne Patrobas ne Hermas nu palabir u Kristen has te ka gono mera ren. 15 Na hatsomi has riam ere Pilalogas mere Julia ne Nirias mere hahinanen ne Olimpas nu Kristen hoboto te ka gono mera ren.
16 Alimiu go hiahatshatsomi iam. A man hagum hoboto te hatsunoner e Kristo e hala ner u haniga i taren.
U rangan hakapa
17 A ma tsi hahatoulana, alia e ranga hatagala mera golimiu, hanei sil reiam u katun te roron lu kata rer a barebana ba nori te ma hamana hanigari. Nori e omie ier u hihatuts tu lue iam limiu i tamulam. Alimiu go pal ramen. 18 Taraha, nori u katun teka e ma kui beri a Tsunono i tarara e Kristo. E moa. Nori e kui sil talaser u ngilina i puta i taren. Nori e roron angoso rer a barebana ba te gamo rer u katun te ma atei sileri u gamo. 19 A barebana hoboto e atei siler alimiu e hengoemiu u Bulungana u Niga, na lia e sasala mera golimiu. Kaba lia e kato silegu alimiu go atei sil hanige iam a markato a niga ba te tutu ba namiu a markato a omi. 20 E Sunahan te hala ranei ra a masalohana. Ne moa te ga pina uen ba nonei te taguhu rano limiu ba limiu te tagala saluhe moa tere Satan, ba te kato uana tara katun te pita misasa nena a kukutsi.
A nihitaguhu tara Tsunono i tarara e Iesu Kristo e tatei ka gono mera nolimiu.
21 E Timoti a katunun kukui-gono i tar e hala ranei limiu u haniga i tanen. Ne Lusias ne Jeson ne Sosipater, nori a toa han i tar, e hala has ner u haniga i taren.
22 Alia e Tesias te kolotegu a kalanloun teka, e koloto megi lia u ranga tere Pol. Alia te pala gono mera golimiu tara Tsunono e hala has ragi limiu u haniga i tar.
23 Ne Gaias has e hatsomina i tamilimiu. Alia e ka gia i luma i tanen, na barebana e roron lotu has ria i luma i tanen. E Irastas a kuskus tara gamman tara taun teka na hahatoulana i tarara e Kuortas, nori e hatsomi has ria i tamilimiu.
[ 24 A nihitaguhu tara Tsunono i tarara e Iesu Kristo e tatei ka gono mera nolimiu hoboto. U mana.]
Ara gi solosei e Sunahan
25 Ara gi solosei e Sunahan! Nonei e antunan kato hatagala rano limiu ba limiu te hamana mia i tanen, te poe hasena u Bulungana u Niga te rararie gulia, u raranga te hatei nena e Iesu Kristo. Nonei u raranga teka e solon mous i manasa. 26 Kaba i romana e butu halesalana i matar a barebana. U ranga ti kolotein u propet i hatei mam nen. Ne Sunahan, te ka nitoana, e hakei u ranga u tagala te gi habulungana menai u raranga teka turu katun hoboto, ba nori te tatei hamana ria i tanen ba te hengo hase ren.
27 Ara gi solosei nitoan e Sunahan nonei lasi a toa te atei silena a mamana ka hoboto. Nonei e tatei lu sila nena a solo pan tara toukui pan te katoei e Iesu Kristo. U mana.
Nonei talasi.
 
Alia e Pol