5
A tson te kato homi koru
Alia u hengoin u ranga te poiena a toa i gusumilimiu e katoena a markato a omi koru te ma tatei kato haseri u tematan. U ranga e poiena a toa tson e susoho gono mena a tahol tere tamanen. Ime te hipus susul halona uami limiu ba markato teka te kana i tamilimiu? Alimiu go tabe meiam a nimatsingolo. A tson te kato homi u teka e gi tsuga ba nia tara pala i tamilimiu. E manana, a peisar e ka halehana ba reno limiu, kaba a namnameir e ka hasukusuku uana i tamilimiu, ba te here nei alia e ka gono mera golimiu. Na tara solone Iesu a Tsunono i tarara alia u hopu kap hakapein a nihahuna tara katun te kato a markato a omi koru teka. Alimiu go hagum hoboto iam, ba namnameir te na ka gono mera nolimiu na nitagala has tere Iesu a Tsunono i tarara. Na limiu go hakei mia a katun teka i limane Satan te gi kato homi meni a peisanen na markato a omi i tanen, be Sunahan te tatei lu poutsena romana u namnamei i tanen turu Lan Pan tara Tsunono i murimuri.
E omina te hipus uami limiu. Alimiu e atei silemiu u ranga te poiena, “A tsitabubun yis e hapanena u beret hoboto.” Na limiu go ba neiam a markato a omi te here nei a yis, ba torimilimiu te tatei gogosona, te kato has uamu lam u Jiu te roron ba has mena milam a yis i mam tara kannouna turu Paska ba lam te toan gogosom. Ne here has nei ara e ka hamanasa ria tara kannouna turu Paska teka, taraha e Kristo, te kato uana tara tunan sipsip te hatse ier, e mate sil te go lu ba menien u markato u omi i tarara. Na ra gi ban u markato u omina i manasa ba ra te tori-gogosora ba te ranga hamanara.
Poata tu koloto mamia lia i tamilimiu, alia u hatei rai limiu te go ma ka gono mena milimiu u katun te katoer a markato tara tsikolo na tara haloku. 10 Alia u ma ranga nai u tematan te tsiktsikolor tsi te gono beri a peisaren a man ka nu kopkop nu katun te hatsunoner u keisa. E moa. Sanena limiu go ka halhal ba ramen, alimiu sane la ba nitoa namiu a han i puta teka. 11 Alia u ranga naia te go ma ka gono mena milimiu a katun te ngöe nei a peisanen e toularara ba te tsikolona tsi e gono benei a peisanen a man ka ne hatsunonena u keisa ne tuts silena a tana katun ne roron spakina ne kopkopuna. Alimiu go ma nou gono noa has memi a mar katun teka.
12-13 E ma ka uanei i tar te go tsimou meni lia u katun te hahamanar. E Sunahan te tsimou ranoen. Kaba limiu go tsimou reiam u katun te pala uar i tamilimiu. Na limiu go ba neiam nonei a katun a omi te kana i gusumilimiu.