6
E moa te gi kot merai u Kristen i matar u katun te hahamanar
Te raharaha mena a toa i tamilimiu a tana Kristen, nonei e kot nanen i matana a tsonun hamou turu ranga te hahamanana. Alimiu go matsingolo koru meiam a ka teka. A pal barebana tere Sunahan te tatei hakaper a raharaha teka. Alimiu e ma atei silemi u barebana tere Sunahan te tsimoue riou romana u katun i puta? Aa. Na te tsimou ramou romana limiu u katun i puta, ba limiu te antunan hakapa koruemiu a ma tsi raharaha teka. Hengo iam! Ara e na tsimou noa hase rou u angelo. U mana. Na ra e antunan hakapa koruera a ma tsi raharaha tara tou kaka i puta teka. Na poata te butuna a ma tsi raharaha i gusumilimiu, ga neha tsiponi te la nami limiu turu katun te moa ta niatei i matar u Kristen? Alimiu go matsingolo meiam a peisamiu. E moa ta toa i gusumilimiu u Kristen te ka mena a niatei te ga hakapa menien u raharaha tara elasolana katun? Ga toa katun e kot tsipon nena a hahatoulana i tanen ba te hanigana te ga tsimou menien a tsonun hamou turu ranga te hahamanana.
Alimiu go ma hiakokot memi ta toa ta ka. A markato teka e haruto nena alimiu u rus ba niam a markato turu Kristen. Sanena te go haka remia limiu u katun ba te homi rario limiu ba te kop ria i tamilimiu, sane niga balana. Kaba e moa. Alimiu e hiakatokato homimiu ne hiakopkop hasmiu, ba te katoemiu a man markato teka turu Kristen, u hahatoulana pouts i tamilimiu. Ga limiu e ma atei silemi u katun te kato hohomir e ma hahonoto roi tara Nipepeito tere Sunahan? Alimiu go ma gamoemi a peisamiu. U katun u tsiktsikolo nu katun te hatsunoner u keisa nu tson te hiasesein-tsonur na tohaliou te hiahahaloku poutsur e ma tatei hahonoto roi tara Nipepeito tere Sunahan. 10 Nu kopkop nu katun te gono beri a peisaren a man ka nu katun te roron spakir nu katun te tuts siler a tai e ma tatei hahonoto has roi tara Nipepeito tere Sunahan. 11 A palabi i tamilimiu i kato has u teka i manasa. Kaba e Sunahan e galus hakapa ban u markato u omi i tamilimiu ba te hagogoso rano limiu. Nonei e kato hamatskö sila rilimiu u Namnamei i tanen, taraha alimiu e hamana uamiu tere Iesu Kristo a Tsunono.
Alimiu go solosei memi e Sunahan a tuanreimilimiu
12 A tana katun e poiena, “E nigana te kato mena gilia a mamana ka.” Aa, kaba palabina man ka e ma taguhe nei lö. Na lia has e tatei poiegu, “E nigana te kato mena gilia a mamana ka.” Kaba lia e ma haka pute goi a peisar tara toa ka. 13 Na palabir u katun e poier, “A kannou e ka silena u tori, nu tori e ka silena a kannou.” U mana, kaba e Sunahan e hataie nou romana a kannou nu tori has. A peisana katun e ma ka sile nei a tsikolo. E moa. E ka silena te go solosei meni a Tsunono, na Tsunono e ka silena te ga taguhu menien a peisarara. 14 E Sunahan e hatakei poutsi a Tsunono tara tou mate, na nonei e hatakei pouts has ranoa ra tara tou mate tara nitagala i tanen.
15 Alimiu e atei silemiu a peisamilimiu e here nei a man makumun tuanrei tere Kristo, tsime? Alimiu e ngilemiu alia go lu a toa makumun tuanrei tere Kristo ba te katoe gien a makumun tuanrei tara tahol a hahaloku? E moa koru! 16 Alimiu toum e ma atei silemi, a tson te ka gono mena a tahol a hahaloku e here nei nori e ka hoboto mer u toa u tuanrei. Taraha, u Buk u Goagono e poiena, “A elasolana e here roi u toa puku lasi u tuanrei.” 17 Kaba a katun te ka gono mena a Tsunono e here nei nori e ka hoboto mer u toa u namnamei.
18 Alimiu go ka halehana ba neiam a markato tara tsikolo. A palabina markato a omi te katoena a katun e kana i ielesala turu tuanrei. Kaba a katun te tsikolona e kato homiena a tuanreinen pouts. 19 A tuanreimilimiu nonei a luman lotu turu Namnamei u Goagono, u Namnamei te hala rilimiu e Sunahan be te kana i torimilimiu. A tuanreimilimiu e ma ka uanei i tamilimiu. E moa. E ka uana tere Sunahan. 20 Taraha, nonei e sakahis rilimiu a hihol pan, ba limiu te solosei memi e Sunahan a tuanreimilimiu.