12
A markato te sasala mena e Sunahan
A ma tsi hahatoulana, e Sunahan e tatagi koru rena ra. Na lia e ranga hatatagi mera golimiu, alimiu go hala koru neiam a peisamilimiu tere Sunahan te kato uana tara ka a gogoso te haleri e Sunahan ba nonei te hanigeie nen. Nonei a maroro te tatei mar hatsunono sila mena milimiu e Sunahan. Alimiu go ma kukutiemi a markato tara han i puta teka. E moa. E Sunahan e ngilin hala ranei limiu u hakats u tsimus ba te habiritsena a torimilimiu ba limiu te atei sile mou u ngil tere Sunahan ba te hanigeie men — a ka te nigana na ka te sasala mena e Sunahan na ka te matskö nitoana.
E Sunahan e tatagi sileio lia ba te hale nei lia a nikapan tara aposol. Ba lia te ranga mera golimiu hoboto a man toa toa, alimiu e go ma poemi alimiu e kapanmiu. E moa. Hakats hamatskö neiam a man peisamilimiu a man toa popona te go hamana uam limiu, ba te katoemiu a toukui te matsköna, taraha e Sunahan e hala hoboto rira a nihamana. A peisana katun e ka mena a man makumun tuanrei a para, na nori hoboto e ka mer a man toukui i taren. Ne kato has uana i iesana turu Kristen. Ara u para kaba ra a toa pal katun has te hamana uara tere Kristo. Ara u toa u ngorere ba te hihitaguhira. E Sunahan e hala rira a man toa toa a man nitagala te gi kato haniga meni ra a mamana mar toukui. Te haleia lö e Sunahan a nitagala te go lu meni lö u ranga hamatskö i tanen ba te rararie men, ba lö te rarare hapopo namien te hamana uamu lö. Te haleia lö e Sunahan a nitagala te go taguhu meni lö a tai, ba lö te hitaguhum. Te hale ien lö a nitagala te go hihatuts u lö, ba lö te hihatutsum. Te ka memia lö a nitagala te go hatagala meni a nihamana tara palabi, ba lö te katoe men. Te taguhe mia lö a palabi u moni, ba lö te tatanganam. Te tara kap namia lö a palabi, ba lö te hipakoko hanigam ba te ma karousmi. Te tatagi sile mia lö a palabi, ba lö te taguhu ramen ba te sasalam.
Alimiu go hiangilngil hamana iam ba te ma hohou ngilmi. Omie iam a ka te omina ba te pile kap namiu a ka te nigana. 10 Hiangilngil iam te kato uar a man hahatoulana hamana. Na limiu go hasesein hapane iam a tai i tamilimiu. 11 Alimiu go kui hatagala iam ba te ma karousmi. A torimilimiu e ga sasala koru te kui beme nami limiu a Tsunono. 12 A ka te hamana sile milimiu e tatei hasasala rano limiu. Te butuna u tori-tiama, ba limiu te tuatamimiu. Alimiu go singo hiton uam tere Sunahan. 13 Alimiu go hala namia a man ka i tamilimiu tara palabir u Kristen, ba te lu has menami u katun i luma i tamilimiu.
14 Te kato homi pinona a toa katun i tamulö, ba lö te ma hamal namien. E moa. Alö go singo beien tere Sunahan ga taguhe ien. 15 Sasala gono meiam a pala te sasalar, ba te tabe gono has memiu a pala te taber. 16 Alimiu go kaka haniga hoboto iam. Alimiu a man toa toa e go ma poemi alimiu e panmiu. E moa. Hihikapien gono meiam u katun papala, ba te ma poemi alimiu e ka memiu u niatei.
17 Te kato homina a katun i tamulö, ba lö te ma palise mien. E moa. Alö go kato sil a markato te hanige ier u katun hoboto. 18 Alö go torohana hatagala koru te go antunan ka gono haniga merai lö u katun hoboto. 19 A ma tsomi, e moa koru te go hipou uam limiu. Nonei a ka peisa tere Sunahan. Taraha, i koloto nia turu Buk u Goagono te poe meni e Sunahan, “Alia te hipou gou. Alia te palise gou a markato a omi.” 20 Nu Buk u Goagono e poe hasena, “Te besna a pakö i tamulö, ba lö te hanoue men. Na te makana a pakö i tamulö, ba lö te haue men. Te mar kato uamou lö teka, ba lö te kato hamatsingole men.” 21 A markato a omi e ma tatei tagala saluhe ranei limiu. E moa. Alimiu go tagala saluhe niam a markato a niga tara markato a omi.