14
Alimiu go ma poemi a toulamilimiu e kato homina
Te kana a toa katun te hamana uana tere Kristo ba te ngilin tahongona tara pala i tamilimiu, ba limiu te lue men, noahasina te ma atei sil noe neien a ka te ga katoen. Kaba limiu go ma raharahe mien te hamana halhal uanen na te hamana halhal uami limiu. A toa katun te atei haniga silena u hihatuts tere Sunahan e tatei nouena a mamana kannou, na tana katun te ma atei haniga sile nei u hihatuts tere Sunahan e agono nena u benö. Bara. A katun te tatei nouena a mamana ka e ma tatei omie nei a katun te agono nena u benö. Na katun te agonona e ma tatei poe nei nonei a katun te nouena u benö e kato homina. Taraha, e Sunahan e haniga hase nen. Alimiu e ma tatei poemi a katunun kui tara tana katun e omina. A katunun hakui peisa i tanen te tatei poiena e kui hanigana tsi e kui homina. Na nonei e kato haniga nou, taraha a Tsunono e antunan taguhe nen.
A toa katun e poiena a palabina u lan e kapanir na palabina u lan e moa. Na tana katun e poiena u lan hoboto e boena u toa. Bara. A man toa toa a man katun e gi atei haniga sil te mar hakats uaren. A katun te poiena u toa u lan e kapanina e ngilin hapanena a Tsunono. Na katun te tatei nouena a mamana kannou e ngilin hapan hasena a Tsunono, taraha nonei e haniga uana tere Sunahan tara kannou. Na katun te agonona e ngilin hapan hasena a Tsunono, ba nonei te haniga has uana tere Sunahan. E moa ta toa i tarara te ga ka peisa u turu ngil i tanen. Ne moa has ta toa i tarara te ga mate pepeisaia turu ngil i tanen. E moa. Te toatoa ria ra, ara e toatoa silera u ngil tara Tsunono. Na te mate ria ra, ara e mate silera te gi solosei meni a Tsunono. Te toatoa ria ra tsi te mate ria ra, ara e katun uara tara Tsunono. Taraha, e Kristo e mate me toatoa pouts silena te go Tsunono uen turu katun te toatoar na turu katun ti mate. 10 Na lö go ma hamouei a markato tara hahatoulana i tamulö ba te poeiem nonei e omina. Na lö has a tai go ma omiei a hahatoulana i tamulö. Taraha, ara hoboto e na ka roa i matane Sunahan, ba nonei te hamou rano ra a man toa toa. 11 Ti koloto has menien turu Buk u Goagono ba Tsunono e poiena,
“U mana koru alia e hatei rago limiu, a barebana hoboto e hatukun roa i matar.
U katun hoboto e hatsunone rio romana lia ba te ranga hatei nariou alia e Sunahan.”
 
12 Ba ra hoboto a man toa toa e tatei hateie roi romana e Sunahan a mouna a man markato ti katoeia ra i puta.
Alimiu go ma amusemi a hahatoulana i tamilimiu
13 Alimiu go hanoan hamou niam a markato turu hahatoulana i tamilimiu. Alimiu go hakats haniga noa iam ba te ma katoemi a markato te omina turu hakats tara man hatoulana, taraha nori e namos kukute rario limiu ba te kato homir. 14 E Iesu a Tsunono e harutei lia a ka teka te atei sile gulia e kato uana, e moa ta ka te ga omi peisa. Kaba te poiena a toa katun e omina te ga nou menien a toa ka, ba te omi hasina i tanen. 15 Na te noue mia lö a ka te hakats nena a hahatoulana i tamulö e omina, e kato uana alö e ma ngil hamane mien. Taraha, nonei e kukutiena a markato i tamulö ba te kato homiena a torinen i iogana. Kaba e Kristo e mate sil hasi a hahatoulana i tamulö. Ba lö te tara kap haniga nem a ka te noue mulö. Nonei e namos kukutiena a markato i tamulö ba te kato homi koruena a peisanen. 16 A barebana e namos ranga homir ba te hone ier a ka te nigana i tamulö. 17 Taraha, a Nipepeito tere Sunahan e ma ka las uanei tara kannou na tou ua. E moa. A Nipepeito tere Sunahan e mouna uana tara markato a matskö i matane Sunahan na masalohana na nisasala te hala ranei ra u Namnamei u Goagono. 18 Na katun te kui beiena e Kristo tara markato teka, e Sunahan nu katun has e hanige ren.
19 Na ra gi kato silei a markato te nolo pouts menari u katun na te kato hatagala rena u katun ba te ka haniga hobotor. 20 Alö go ma kato homiei a toukui tere Sunahan te ngilin nou mena milö a mamana kannou. E niga hasina te nou menari a mamana kannou, kaba e omina te nouena a katun a toa ka ba te kato homiena u hakats tara palabir u Kristen te poier e omina. 21 E nigana te raman nou mena milö u benö na te raman ua mena milö u wain na te raman kato mena milö te ka te kato homiena u hakats tara hahatoulana i tamulö. 22 Na man ka teka te poe mulö e nigana i tamulö, e nigana te atei peisa mena mien limiu mere Sunahan. Poata te katoe mia lö a ka te poe mulö e nigana ba torimulö te ma poe nei e omina, alö e sasala mou. 23 Kaba te hula hakats mia lö te noue mia lö a ka, ba lö te kato homim, taraha alö e ma hamana koruemi te ga niga uen. A saha ka te katoe mulö ba lö te ma hamana koruemi te ga niga uen, alö e kato homim.