EPESO
1
Awayauwedo
Yauwedowo omiu Yeisu Besinana ana tauyemidiwo, yami leta teina yau Paulo aliguwena. Yaubada yana nuwatuwuwena yavetauyewasa Yeisu vehabana. Tamada Yaubada yo Bada Yeisu Besinana yadi ve'i'ilaena na yadi nuwadaumwali himiya vahaligomiu.
Abihagu Besinana ainaena
Augeluwo ta'awa yauwedo Yaubada ainai, iya yada Bada Yeisu Besinana Tamana, na Besinana ainaena alu'aluwada ivelauwedi na wasawasa galewa maudoina imohegita'o. Wuwuna mwalona howola bale'u nigele iyayemasele, na ivesinuwa mugaiyegita ta ebeha taveboda ehebo Besinana baidada, yo Yaubada mehenai mumugada masemaselena, na nigele ada abave'ewa.
Ainaena Yaubada nuwanuwana na yana velauwena ivesinuwaegita na Yeisu Besinana ainaena i'awa natunaegita, na Yaubada tano'owei teina ve'i'ila namwanamwa alilina vehabana, iya Natuna moiha imohe awawaigita. 7-8 Na natunane 'wahinanaena ilivahigita yada pwanoli aidiyena, ta Yaubada inuwahamuidi, neta iya yana ve'i'ila mwala'i alilina imohegita. Na ana mwala'i nigele ana abalive.
Hinage nuwamasele yo hanapu imohegita, eeta ibom yana nuwatuwu dawadawanidi tahanahanapuidi, wuwuna yana waloyemidi miyamiyana ebeha Besinana ainaena hagu imohegita. 10 Yana waloyemidi teina ebeha hauga yana aba'ovi ainai Besinana ginauli maudoidi imwau'ahaidi na hiyemala ehebo, neta ginauli galewai yo hinage ginauli bale'uwai maudoidi imwau'ahaidi iya mehenai.
11 Na Yaubada ibom yana nuwatuwuwena iloiloina, ta yana paihowa maudoina ipaipaihowaidi, na inuwatuwu mugai vehabada ta ivesinuwaegita na iloinaegita Besinana yana boda vehabana, 12 ebeha tauyemidi mugamugaimai Besinana ainai yana wasawasa ano'owei.
13 Na hinage omiu Besinana ainaena wasa moiha na namwanamwana, neta ami livahi vehabana, ambenalena'o, eeta iya amyemidiyei na hinage Alu'aluwa Ve'ahihiwa iwalo yemidiyena'o ta imohegomiu'o, 14 iya dova ila'ilala, ta ainaena tahanapui ebeha ada maiha galewai Yaubada ainaena howola abo talobai, na ainaena yana wasawasa tano'owei.
Paulo yana awanoi
15-16 Hauga maudoina aidiyai omiu vehabamiu ya'awa'awa yauwedo Yaubada ainai, na ya'awa'awanoi vehabamiu, wuwuna wasamiu yabenalena'o neta Bada Yeisu amyemidiyena'o, na hinage ana tauyemidiwo maudoidi atemiyena amvelavelauwedi. 17 Na yagu awanoi vehabamiu ebeha yada Bada Yeisu Besinana yana Yaubada, iya Tamada na Tauwasawasa mwala'ina, i'abiye hanapugomiu, na iya amhanapui ili'ilimani. 18 Yo hinage atemiyena ginaulidine namwanamwadi vehabadi iyogaegomiu'o mata amhanapuidi, yo amyemidiyei ebeha howola abo amlobaidi. Ta ebe amhanapuidi yana aiyauya mwala'ina yana tomowao ita alidai, neta iya yana wasawasa ainaena. 19 Na hinage mata amhanapui Yaubada ipaipaihowa wahiyala ita ana tauyemidiwo vehabada. 20 Yana wahiyalane ive'itaei Besinana ainaena, haugana mwalowoiyena i'abiye towolouyoi, na yana abamiya galewai imohei, Yaubada nima tautuwanaena. 21 Ainaena Besinana tomowa dawadawanidi yadi loinao maudoidi imwala'i gabaedi, nuwana 'tausagenawasao yadi loinao bo alu'aluwa yababadi yadi loinao, bo hiya yehadi mwala'ina yadi loinao, teina hauga yo hauga hilalaoma aidiyai. 22 Wuwuna Yaubada Besinana ana loina imohei ginauli maudoidi ebeha iloinaedi, na tauyemidiwo ita hinage maudoida iloiloina alidai. 23 Wuwuna tauyemidiwo ita dova Besinana taunao, ainaena Besinananane i'oiye mwauwigita dova ginauli maudoidi i'oiye mwauwidi.