2
Mwalowoi ainaena mata yawahi namwanamwana talobai
Omiu mwalona dova mwalomwalowoimiu yami awasewa yo yami yababao aidiyena. Na mwalona bale'u mumugana yababadi ampaipaihowaidi, wuwuna alu'aluwa yababadi hiya yadi bada yana wahiyala alonai ammiyamiya yo am'awa'awa abiyei, eeta neta alu'aluwane, iya tauwalo sebasebaiwo himulimulitaei ta nuwadiyai imiyamiya. Mwalona hinage ita dova hiya na tauda yana nuwatuwu dawaniwo tamulimulitaedi, ta hava ita yada nuwatuwu tapaipaihowaidi. Ainaena Yaubada imodi'iniyegita wuwuna mumugada yababadi, dova taumiya bale'u maudoidi.
4-5 Ainaena yada lauhapuliwone hi'oi'oiye mwalowoigita, na hesi Yaubada yana atemuyamuya imwala'i alili yo yana ve'i'ila mwala'ina alidai na ainaena i'abiye towolouyoigita, Besinana baidada. Yaubada iya yana velau ainaena ilivahigita, na hinage Besinana baidada i'abihinigita, na galewa yana wahiyala imohegita, ta Yeisu Besinana yana besinanaena taloiloina. Teina ipaihowai na ebeha hauga ilalaoma aidiyai yana ve'i'ila mwala'i alilina ive'itaei, neta yana atemuyamuya Yeisu Besinana ainaena.
Moiha, yana ve'i'ila ainaena ilivahigomiu'o yami yemidi vehabana, na nigele ambom yami paihowa aidiyena, na hesi Yaubada yana aiyauya ainaena. Yada abihagune nigele ebeha yada paihowa ainaena tayalobai, mata dova ta tanuwahaehae ebeha ita bada yada wahiyalaena. 10 Na hesi Yaubada iya yana paihowa atedai i'atububunidi'o Yeisu Besinana ainaena, na ebeha tapaipaihowai paihowaone namwanamwadi Yaubada mugamugaina ivesinuwanedi'o vehabada.
Besinana yehanaena taveboda ehebo
11 Omiu taumiya ganamuli na nigele Yudeya tomowadiyao na nigele Yudeya, eeta hiya Yudeya yadi ve'ive'ilala neta 'wapi ana hapi tomowa nimadiyena nigele amyavaivai, ta hihinahinaligomiu. 12 Mwalona omiu nigele Besinana yana boda, ainaena ammiya bala daodao, ta Isileli yana abaloina ammiya tulutuluhaei na Yaubada yana waloyemidi iwawalo mahalavaeiwa, nigele habuluna amya'ita lobai. Ainaena nigele amya'ita haeyei, wuwuna Yaubada nigele amyahanapui na nigele amyanuwanuwatuwui.
13 Mwalona ammiyawahi, na teina haugane Yeisu Besinana imwalowoi na 'wahinana isagena vehabamiu eeta ilauvaigomiu ta amlaoma'o vahalinai. 14 Mwalona tamiya tulutuluhauyoigita ta ai Yudeya na omiu nigele Yudeya na teina haugane Besinana yada miyawahei iho'eya'o na imwauwi ili'ilimanigita daumwali alonai ta ita huhu ehebo. 15 Iya tauna ana 'oiyemwalowoi ainaena Mosese yana laugagayowo itau'au'auhigomiu maudoidi ibohoidi, eeta ilau ahaigita ta taveboda ehebo iya baidada, na nigele dova mwalona boda bwau himiyamiya, na teina hauga tamiya daumwali. 16 Hinage yada wahei aidiyena ilivahigita ta ivaigitama Yaubada ainai yo iya baidada ta'awa au'augeluyo'o, ta yana paihowane, iya tauna ehebo ainaena aiwa lagalaga ainai hi'oiye patu, ta ve'alehaone hi'o'ovine.
17 Ainaena Yeisunane ilaowa na daumwali iguguyaei omiu taumiya amwaha daodao alimiyai, yo ai hinage vahalinai amiyamiya alimaiyai. 18 Eeta iya ainaena, omiu yo ai Alu'aluwa ehebo ainaena ilauvaigita Tamada ainai.
19 Omiu mwalona taumanao ammiya wahi'o, na hauga teina hesi bada amvetaniwaga toyawa'o Yaubada yana bodao baidamiyao, na amveboda ehebo Yaubada yana huhu ainai. 20 Omiu hinage hi'abigomiu, eeta ita dova vada, na Yeisu Besinana iya yada wahuwahu, iya ainai logidi mwala'idi neta Yeisu ana tausagenawasao yo tauwalo mahalavao, 21 na ainaena ita maudoida vada ana ginaginauli, na Yeisu i'abigita ta tayevada mwala'ina na ve'ave'ahihida. 22 Na omiu nigele Yudeya ta hesi bada amyemala ginaginauli'o, Yaubada Alu'aluwana yana abamiya.