3
Paulo yana paihowa nigele Yudeya vehabadi
Teina vehabana yau Paulo yapwagogo na ya'awa'awanoi Yaubada ainai, iya yagu paihowa imohegau omiu nigele Yudeya alimiyai, na Yeisu yana paihowa vehabana vada paipaiyai himwauwigau'o ta yamiyamiya. Mwalona yagu paihowa wasana ambenalena'o, ta yagu paihowane Yaubada imohegau, na ebeha iya yana ve'i'ilaena omiu ami hagu amlobai.
Na yagu paihowa teina hanapu mwalona dawadawanina vehabana, na hesi ana nuwamasele Yaubada bada ive'itagau'o, dova mwalona yaleleyawa yami leta ubwa'ubwana ainai. Na ebe amvahili mata am'ita lobai ebeha Besinana ana hanapu dawdawanina bada yahanapuiya'o. Na hanapunane yaso mugamugaidi nigele hiyahanapui, eeta teina ta'i Alu'aluwa Ve'ahihi i'abiye mahalava yana tauyewasao yo tauwalo mahalavao alimaiyai. Hanapu dawadawanina ainaena omiu nigele Yudeya howahowana na Yaubada yana livahi amlobai, ai Yudeya dova. Yana livahi mwalona iwalo yemidiyena'o, eeta Yeisu Besinana wasana ainaena talobaiya'o ta taveboda ehebo'o.
Na Yaubada yana wahiyalaena yo yana velauwena paihowa teina imohegau, ta ebeha wasa namwanamwanane Besinana vehabana yawalo mahalavaei. Na yau dova wewelohe tauyemidiwo holadiyai, na hesi Yaubada yana ve'i'ilaena paihowa teina imohegau, na omiu nigele Yudeya alimiyai Besinana wasana yaguguyaei, ta ainaena yana wasawasa mwala'i alilina am'ita lobaidi. Yo hinage tomowa maudoidi hihanapui ebeha Yaubada iya ginauli maudoina adi tauyemasele, na hauga daodaona aidiyai yana nuwatuwu idawani, ta wau yagu paihowaena i'abiye mahalavaya'o. 10 Eeta Yaubada yana waloyemidi ebeha ita yana boda alidaena yana hanapu vagana yo vagana i'abiye mahalavadi galewa ana tauloinao yo tauwahiyalao dawadawanidi aidiyai.
11 Teina Yaubada yana nuwatuwu mwalona ta ana higa wau, na teina ta'i i'abiye mahalavaya'o yada Bada Yeisu Besinana ainaena. 12 Besinana bada tayemidiyena'o eeta ta'atepatu na baidada taluwu Yaubada mehenai ta'awa'awanoi ainai. 13 Ainaena agu muyao teina vehabamiu havena vehabana atemiu hitapitapiya, na hesi amhanapui ebeha agu muyaone teina omiu yami vewasawasa vehabana.
Besinana yana velau mwala'ina
14 Teina wuwuna yau aetutuligu yatauyoudi Tamada mehenai. 15 Iya huhu maudoidi galewai yo bale'uwai wuwudi. 16 Na ya'awa'awanoi ainai ta ebeha yana wasawasa yo yana wahiyala italamwei alimiyai, ta ebe iya Alu'aluwana atemiu i'abiye wahiyaladi. 17 Na hinage yami yemidiyena Besinana imiyamiya atemiyai, ta mumugamiu yo yami miya maudoina ana wuwu moihana velau ta'i. 18-19 Ainaena taumaselewo maudoidi baidamiyao howahowamiu Besinana yana velau amhanapu ili'ilimani neta ana tabataba, yo ana daodao, yo ana hae, yo ana dobi, nigele ana live. Besinana yana velau imwala'i alili, yo hinage Yaubada iya tauwahiyala moiha yana mumugaena i'oiye mwaugomiu.
20 Moiha, yana wahiyala holadai ipaipaihowa, ta ebe hava vehabana ta'awanoi mayada yemidi, iya howahowana na ipaihowai, ma'ana yemutulai mwala'ina vehabada. 21 Ainaena yana boda maudoida Yeisu Besinana yehanaena tano'ovateyai, yaso ta yaso hilalaoma hauga maudoina aidiyai. Moiha.