3
Awanoi vehabana
Tahimaiyao, ehebo ginauli hinage vehabana amnuwanuwatuwu na am'awa'awanoi Yaubada ainai, ta ebe Bada wasana yama guguyaena idabalala yo iwahiyala tomowa aidiyai, dova mugai alimiyai. Na hinage am'awa'awanoi ta tauyababao aidiyena Yaubada ihaguigai, wuwuna Bada ana tauuvalao bagibagilidi himiyamiya. Na hesi Bada yana abi'ili'ilimaniyena howahowana i'abiye wahiyalagomiu, yo i'ita avivinigomiu Tomodulele yana towoi ainaena. Eeta Bada ayemidiyei ebeha yama ve'itao alimiyai mata ammulitaedi, na hinage i'abiye nuwamaselegomiu, yana velau vehabana, yo hinage yami alama'i'ita Besinana ainai vehabana.
Havena abitau'wata
Tahimaiyao, aloinaegomiu yada Bada Yeisu Besinana yehanaena ebeha tupwadi ada geluwo abi'abitau'watadi havena aidiyai am'ita'italau, wuwuna abitau'wata ai nigele ayave'itagomiu. Ainaena bada amhanapuiya'o ebeha howahowana ai amve'ao'aonaegai. Wuwuna mwalona omiu baidamaiyao tamiyamiya, nigele teya hauga aya'abitau'wata paihowa ainai. Dova hinage ai abom amaiyena ai'ai. Na boniyai yo ahubena aidiyai apaipaihowa, wuwuna nigele nuwanuwamai ami vitai amwauwi amai vehabana. Na hesi loina imiyamiya ebeha omiu amve'aigai, na besiwa ai abom amai vehabana apaihowa, eeta omiu yama paihowane amve'ao'aonaedi. 10 Hinage mwalona tamiyamiya, aloinaegomiu neta ebe yaiya nigele iyapaihowa havena i'ai'ai.
11 Wasamiu bada abenalena'o ebeha tupwadi alimiyena hi'abitau'wata, ta nigele hiyamiya alahai na hiyapaihowa. 12 Eeta ada geluwone nuwadiyai amwauwi, na yada Bada Yeisu Besinana yehanaena aloinaedi, na yadi paihowa hibom hipaihowaidi, na himiya alahai ta ebe ai'ai hilobai.
13 Tahimaiyao, paihowa namwanamwana vehabana havena amtapitapiya.
14 Ebe yaiya ve'ita teina yami leta holanai nigele iya'awa abiyei, havena towahonane ainai am'ita'italau, na ainaena yana paihowane vehabana ihinimaya. 15 Amtowoi ta havena amve'ave'alehaei, wuwuna iya tahida, eeta ve'ita a'ava ammohei.
16 Yada Bada iya nuwadaumwali wuwuna, ainaena i'abiye nuwadaumwaligomiu, yo i'abiye yaliyayagomiu hauga maudoina na baidamiu ammiya vateyai.
17 Leta teina yana aba'ovi yau nimaguwena yaleleyawa, dova yagu leta tupwadi aidiyai.
18 Yada Bada Yeisu Besinana yana ve'i'ila maudoimiu alimiyai.