1 TIMOTI
1
Awayauwedo
Yau Paulo, Yaubada taulauyeyawahaigita yo Yeisu Besinana yada aba nuwatuwu avivini yadi loinaena Yeisu Besinana vehabana yavetauyewasa.
Timoti, owa dova natugu moiha yemidi ainaena eeta yam leta yavetamalenawa.
Tamada Yaubada yo Besinana yada Bada yadi ve'i'ila, yo atemuyamuya, na nuwadaumwali himiya vahaligo.
Ve'ita oya'oyama vehabana
Mwalona hauganane yalaugabaigo na yalau Masedoniya, na yavenuwamwauwego yawalo, ‘Havena ulaulau, badagi teina Epeso ainai umiyamiya na tomowa tupwadi u'auhidi vali ve'itao aidiyena hive'ive'ita. Na hinage hiya tubudao yadi vedevedede yo yehadi hibehabehaedi ebeha Yaubada yana paihowa hilobai ta nigele howahowadi wuwuna hi'awa pa'ipa'i'i eeta u'abiye laumwaudi na Yaubada yana amwaha himulitaei yemidiyena’.
Teina yagu loina ainaena atemiu himasele ta ambom amvelauwegomiu moiha, yo amnuwanamwanamwa, yo amyemidi moiha Besinana ainai.
Tupwadi tomowa mumuga teina hita'wata'wataei, na walo awa'awawaena bada hiteibaba'o. Nuwanuwadi na Yaubada yana loina hive'itaedi, na yadi walowone yo yadi guguyaone wuwuna nigele hiyahanapui.
Walo moiha, loinadine aba hagu namwanamwana, ebe tamulitaei moiha. Yaubada laugagayo imwauwidi nigele taunamwanamwao vehabadi, na hesi laugagayo ana tauho'ewo yo tautalinatuiwo, yo tau'awa sewao yo Yaubada nigele hiyave'ahihiyei, yo tauyababao yo yadi nuwatuwu bi'ibi'idi yo Yaubada yana paihowa ana tauwalo sebasebaiwo hinage vehabadi, yo hiya tamadiyao yo hinadiyao yo tomowa tupwadi hiyemwalowoidi vehabadi, 10 na tawatawaholadi aidiyai hipwanopwanoli, yo tomowa adi tau'aivavaliwo, yo tauve'ewa oya'oyama yo tauwalo oya'oyama yo hinage ve'ita namwanamwana yo dumwaluna ana tauveyababa maudoidi, 11 na ve'ita dumwaluna Yaubada ainaena, ibom masele yo yaliyaya wuwuna, neta vehabana na yagu paihowa imohegau ta wasana yaguguyaei tomowa aidiyai.
Yaubada yana ve'i'ila vehabana
12 Ya'awa yauwedo yada Bada Yeisu Besinana ainai wuwuna i'abiye wahiyalagau yana paihowa teina vehabana, ainaena ya'awa yauwedo mwala'ina wuwuna Yaubada yana nuwatuwu yo yana paihowa howahowagu ta yapaihowai eeta nimaguwai ammwamwauwine. 13 Mwalona nigele dova, wuwuna Yeisu ya'awa yababaei hauganane ainai yana bodao aidiyai yave'aleha, na Yaubada ihanapuiya'o ginauli yababadi yapaihowaidi yau yagu nuwapwanopwano ainaena, hinage nigele yayayemidi, ainaena i'atemuyamuyaegau, 14 na yada Badane ive'i'ilaegau, ta yayemidiyei na yana velau Yeisu Besinana ainaena imohegau.
15 Walo teina walo moiha, na ilowoinanei na tayemidi, wuwuna Yeisu Besinana bada bale'uwai ilaoma'o tauyababa habilivahidi, na tauyababa maudoidi aidiyena yau yayababa alili.
16 Na Yaubada yana atemuyamuya aliguwai wuwuna yau tauyababa mwalona na Yeisu Besinana vehabagu i'alama'i'ita, ta tauyababa maudoidi hi'ita aliguwai na hihanapui ebeha hibom hinage, ebe Besinana hiyemidiyei, yawahi moiha hilobai. 17 Ainaena Yaubada tave'ahihiyei yo tano'owei, wuwuna iya Yaubada moiha, nigele howahowana na maninina ta'ita. Iya Tauwasawasa na yana Abaloina nigele yana aba'ovi. Moiha.
18 Natugu Timoti, unuwatuwu avivini mwalona Yaubada yana tauwalo mahalavao, na hinage yau yagu venuwamwau alimwai neta walowone unuwatuwudi, ta dova yam aba'aleha Yaubada yana paihowa vehabana. 19 Wuwuna tupwadi adi geluwo nuwatuwu namwanamwana hita'wata'wataei, ainaena yadi yemidi itapiya na hibe'u. 20 Na taube'uwone ehebo yehana Haimeniyo, na hinage teya yehana Alekisani, hitau bwau Tomodulele ainai yatatamwedi na mehedi isabui, ta nuwadi imasele na havena yada Bada yehana hi'awa'awa yababaei.