16
Nga fiu teteu na kwa'ikwa'inga na God
Ma nau ku longoa nga kwale'e 'ola ba'ita 'e talo mai fa'asia nga 'Ifi Abu na God, ma ka fata 'ilo'oo fana fiu enselo no'ona, “Moru leka, 'amoru 'irisia nga fiu teteu 'ola na ogarianga na God 'i fofona nga fanua lo'oo 'i wado.”
Ma nga enselo eteeta ka leka, maka 'irisia nga teteu ana 'i fofona fanua lo'oo 'i wado. Ma nga ma'e ubu'a 'e ria ne'e fii 'e ba'ita ka lau no'o na nga ta'a na gila to'o na nga ma'etooto na nga 'ola momoori kwasila laka'u ma gila ka fo'asia nga nununa.
Ma nga ruana enselo ka 'irisia nga teteu ana 'i fofona nga asi. Ma nga asi ka lamadu'aa maka 'ilaka'u nga 'abuna nga wane laka'u ngaia 'e mae, ma nga 'ola momoori 'i 'ubulana nga asi gila ka mae te'efou no'o.
Ma nga oruna enselo ka 'irisia nga teteu aana 'i fofona nga ka'o, ma gila ka lamadu'aa no'o 'ania 'abu te'efou. Ma nau ku longoa nga enselo ne'e ba'ita fafia nga ka'o ka fata 'ilo'oo,
“God 'i'oo na 'i'oo abu,
moko nana'i 'ua mai 'i na'o,
ma 'i'oo nana'i la'u mola na alata lo'oo.
Nga kwa'ikwa'inga amu lo'oo 'i'oo agea,
ngaia 'e odo,
tofuna gila kwa'ia nga ta'a amu, ma nga profet la'u mola.
Ma ngaia lo'oo 'e agea 'i'oo kwatea no'o 'abu faga fana nga go'ufilai.
Ngaia lo'oo, ngaia 'e to'omia 'agila ngaria nga kwa'ikwa'inga lo'oori.”
Mai nau ku longoa nga kwale'e 'ola fa'asia uumu ne'e fata 'ilo'oo,
“God 'i'oo tegela'a 'e iiki,
ni kwa'ikwa'inga lo'oo amu 'e kwala'imori ma ka odo.”
Ma nga faina enselo ka 'irisia nga teteu ana 'i fofona nga sisina, ma God ka alamia fana 'ani nulafia nga ta'a lo'oo 'ania 'ago'agonga ba'ita ana. Nga 'ago'agonga no'ona 'e do'ofia nga ta'a lo'oo, ma gila ka fata ngada latana God na ngaia 'e to'o na tegelangaa fana nga kwatelana ni kwa'ikwa'inga no'ona. Ma gila ka ma'asiri no'o fana bulota'inga fa'asia nga rianga aaga, ma gila ka ma'asiri la'u mola fana baatafelana latana.
10 Ma nga nimana enselo ka 'irisia nga teteu ana 'i fofona furi'i to'orunga na 'inato'onga na 'ola momoori kwasila laka'u, ma nga fanua te'efou na ngaia 'e ba'ita fafia maka logologo'a no'o. Ma nga ta'a lo'oo gila ka ke'e fafia nga meaga tofuna gila nonifii 'e iiki. 11 Ma gila ka fata ngada God 'i langi, tofuna nonifiinga lo'oo aga 'ania maalafa ba'ita lo'oo aga. Tafe'ua ma gila 'ame bulota'i mola fa'asia nga rianga lo'oo aga.
12 Ma nga onona enselo ka 'irisia nga teteu ana fofona ka'o ba'ita na gila fa'alataa 'ania 'i Iufretes. Ma nga ka'o no'ona ka langa no'o ma ka arua no'o tala fana nga ta'a ba'ita na gila leka mai fa'asia tata'elana sina. 13 Ma nau ku agasia oru anoe 'ola ria na gila aga 'ilaka'u nga fuloko, ma gila ka ru'u mai fa'asia fokana nga waa ba'ita laka'u, ma fa'asia fokana nga 'ola momoori kwasila laka'u, ma fa'asia fokana nga profet na kotonga laka'u. 14 Gila no'o na anoe 'ola ria na gila agea ni 'ola ni 'alefosilai 'e aula. Nga oru anoe 'ola 'ame le'a lo'oo gila leka mai te'ana nga ta'a ba'ita te'efou fofona fanua lo'oo 'i wado, fana 'agila oguga fana nga fununga na fe'e Gani na Alafa na ngaia 'e to'o na tegelangaa ba'ita fafia ta'a te'efou.
15-16 Ma nga oru anoe 'ola 'ame le'a no'ona gila gonia nga ta'a ba'ita na te'e lefu na gila fa'alataa 'ania alafuunga na ta'a 'i Jiu 'i Armagedon.
Ma la Jisas 'e fata 'ilo'oo, “Moru longoa, nau taku leka mai na nga alata na moru 'ame su'asuria, 'ilaka'u nga wane 'e beri! Ma nanamangaa fana ni dai na gila nana'i kwaimamani ma gila ru'ufia nga ruu aga, suria gila sia noniria mola fana nga lekanga laloana ta'a lo'oo.”
17 Ma nga fiuna enselo ka 'irisia nga teteu ana lofona lalo. Ma nga kwale'e 'ola ba'ita ka talo mai fa'asia furi'i to'orunga na 'inato'onga 'i 'ubulana nga 'Ifi Abu na God, maka fata 'ilo'oo, “Ngaia 'e sui no'o!” 18 Ma nga kwangakwanga ka kwanga, ma nga lakotenga ba'ita lo'oo ka talo, ma nga loulou ka lou, ma nga nununu ba'ita ka 'asu. Aia, ma te'efuta nununu 'ilo'oo 'ame lau no'o 'ita 'ua mai na alata God 'e launge'enia nga wane, suria nga nununu lo'oo ngaia 'e ria maka ba'ita. 19 Ma nga fanua ba'ita na 'i Babilon ka tagala'i no'o 'ania oru gule 'ola, ma ni fanua ba'ita na fanua lo'oo te'efou gila ka fusi no'o. God ngaia 'ame mabolosia fanua ba'ita lo'oo 'i Babilon ma ngaia ka agea gila ka go'ufia nga waeni 'ubulana nga kakao ne'e fongu 'ania ogarianga ana. 20 Ma nga mamalau lo'oo te'efou ka 'amoe no'o, ma nga busu lo'oo te'efou ka 'amoe la'u mola. 21 Ma nga ne'u lo'oo ka 'ilaka'u nga fou ba'ita ne'e gelo 'e iiki ka 'esia mai fa'asia 'ubulana lalo fofona ta'a lo'oo. Gelolana te'e me'e fou na fou no'ona 'e 'ilaka'u nima akwale'e kilogram. Ma nga ta'a lo'oo gila ka fata ngadaa God tofuna nga 'ola lo'oori, du'una nga kwa'ikwa'inga lo'oori ngaia 'e ria 'e iiki.