17
Fanua ba'ita ne'e 'ilaka'u noni 'e kwalakwala'a
Ma te'e enselo na nga fiu enselo na gila dau na nga fiu teteu laka'u 'e leka mai te'agu, ma ka fata 'ilo'oo, “'Oi leka mai, fana 'aku faate'enia nga kwa'ikwa'inga na God te'e kwatea fana fanua no'ona na ngaia 'e nana'i galangia nga ka'o 'e aula. God 'e kwa'ia nga fanua no'ona tofuna ngaia 'e 'ilaka'u nga noni 'e kwalakwala'a. Nga ta'a ba'ita lo'oo fofona fanua lo'oo 'i wado gila leka mai fana agemaninga fe'enia nga noni lo'oo, ma nga ta'a fofona fanua lo'oo 'i wado gila ka 'ilaka'u no'o ta'a gila go'uringega la'u mola suria gila leka suria falafala 'e ria na noni lo'oo fana agemaninga fe'enia te'efuta 'ai.”
Ma nga Anoe 'ola Abu ka talai nau, ma nga enselo ka ngari nau fana 'ubulana gule'e lefu kwasila. Ma nau ku agasia nga noni no'ona ngaia 'e to'oru 'i fofona nga 'ola momoori kwasila mekumeku na gila giria nga lata 'e ria lo'oo 'i labena ne'e fata ngadaa God. Nga 'ola momoori kwasila no'ona 'e to'o na fiu gou'i 'ola ma nga akwale'e konakona 'e 'ola la'u mola. Ma nga noni no'ona ka ru'ufia nga ruu mekumeku maka buburufi'a, ma gila ka eelea 'ania nga 'ola na gila launge'enia 'ania nga gol ma nga 'ola 'e iloilo'a forilai 'e ba'ita iiki. Ma ngaia ka dau na kakao na gila launge'enia 'ania gol, ma ka fongu 'ania ni 'ola 'e ria na ngaia 'e agea. Ma gila giria 'i maana dalana 'ilo'oo:
“Nga fanua ba'ita 'i Babilon,
nga ga'ia ni noni kwalakwala'a lo'oo te'efou
ma nga ta'a lo'oo 'e ria te'efou fofona fanua lo'oo 'i wado.”
Ma nga fa'aladamilana girigiringa no'ona gila ka na'agonia no'o. Ma nau ku agasia nga noni lo'oo ngaia 'e go'uringea no'o na nga 'abuna nga ta'a na God na gila mae tofuna gila tagoto'o ala Jisas.
Alata nau ku agasia, nau ku 'alefo ba'ita. Ma nga enselo ka fata 'ilo'oo fagu, “Fe'ua na 'i'oo 'alefo welakau? Nau taku fa'afolaasia nga noni lo'oo, ma nga 'ola momoori kwasila na ngaia 'e nana'i 'i fofona, na ngaia 'e to'o na fiu gou'i 'ola lo'oo ma nga akwale'e konakona 'e 'ola. Nga 'ola momoori kwasila lo'oo 'i'oo agasia ngaia 'e momoori 'i na'o, tafe'ua ma ngaia 'e mae no'o. Ma ngaia 'e galangi 'ani fane no'o mai 'i maa fa'asia nga kiru usu laka'u, sui ma God te'e bi'i malangadaa. Ma nga ta'a lo'oo fofona fanua lo'oo 'i wado na lataga 'amoe 'ubulana nga buka na mooringa 'ita 'ua mai na'o na launge'enilana nga fanua lo'oo 'i wado, gila tagila 'alefo na alata gila agasia nga 'ola momoori kwasila lo'oo. Suria ngaia 'e momoori mai 'i na'o ma alata lo'oo ngaia 'e mae no'o, tafe'ua ma ngaia te'e nigi la'u mola mai.
“'I'oo 'ani funi'oo le'a fana aga su'ana na 'ola lo'oo: Nga fiu gou'i 'ola lo'oo na fiu me'e busu na noni lo'oo ngaia 'e nana'i 'i fofona. Ma gila la'u mola na fiu wane ba'ita. 10 Nima wane aga gila mae no'o, te'e wane ngaa'i 'e ba'ita 'ua na alata lo'oo, ma te'e wane ngaa'i 'ame nigi 'ua mai. Ma alata ngaia 'ani nigi mai, ngaia te'e ba'ita mola suria te'e alata sisika. 11 Ma nga 'ola momoori kwasila laka'u 'e momoori 'i na'o ma ka mae no'o, ngaia na kwaruna wane ba'ita. Ngaia 'e lado fe'enia nga fiu wane ba'ita lo'oo, sui ma God te'e bi'i malangadaga.
12 “Ma nga akwala konakona 'e 'ola na 'i'oo agasia na nga akwale'e wane ba'ita na gila 'ame 'inato'o 'ua mai. Ma gila tagila kwatea nga 'inato'onga fana 'agila ba'ita fe'enia nga 'ola momoori kwasila no'ona suria te'e ele'e alo. 13 Ma nga akwale'e wane ba'ita lo'oo, gila taunga'i kwaimaani fana 'agila kwatea nga tegelangaa aga ma nga ba'itangaa aga fana nga 'ola momoori kwasila laka'u. 14 Ma gila tagila funu fe'enia nga dale'e Sifisifi. Ma nga dale'e Sifisifi no'ona fe'enia nga ta'a lo'oo aana, gila tagila talariufia nga ta'a ba'ita lo'oo te'efou, suria ngaia na Alafa fafia nga alafa lo'oo te'efou, ma ka Kiingi fafia nga kiingi lo'oo te'efou. Ma nga ta'a na dale'e Sifisifi no'ona tagila nana'i fe'enia suria ngaia 'e firiga no'o, ma ngaia 'e soega no'o, ma gila manata ba'ita ana furifuri.”
15 Ma nga enselo ka fata la'u 'ilo'oo fagu, “Nga ka'o na 'i'oo agasia nga noni kwalakwala'a lo'oo ngaia 'e nana'i 'i nigifai ngai na ta'a na fanua te'efou, ma nga orioritaga te'efou, ma nga alafuunga matari lo'oo te'efou. 16 Nga 'ola momoori kwasila ma nga akwale'e konakona 'e 'ola lo'oo 'i'oo agasia lo'oo, gila tagila aga mani na noni kwalakwala'a lo'oo. Ma tagila lafua ni 'ola lo'oo te'efou fa'asia, ma ngaia te'e nana'i dadala no'o. Ma tagila 'ania labena, ma tagila do'ofia 'ania eele. 17 Suria God 'e arua no'o manate'e wane 'i 'ubulana nga mangoga, 'agila agea nga 'ola lo'oo ngaia 'e siria. Ma gila ka arua nga manata'anga aga fana nga kwatelana nga tegelangaa aga fana nga 'ola momoori kwasila lo'oo, fana ngaia 'ani ba'ita leleka maka nigi na alata na fatalana God te'e nigi kwala'imori.
18 “Ma nga noni na 'i'oo agasia ngaia na nga fanua ba'ita ne'e ba'ita fafia nga ta'a ba'ita lo'oo te'efou fofona fanua lo'oo 'i wado.