10
Ejomi nomá piño apú Tupana hua'ateje huitúca'aca je'echú chiyá. Rihue'epí cajrú nacaje la'acana. Juni suhuáca'ala i'imari ra'arumacá, yurijiri chipúca'ari rihuíla'aru nacojé, camú jimá que caja rijimá i'imacá, ritajné i'imari quera'atani. Camu'ujuni papera pila'aquéjami i'imari ricapi. Me'etáqueja ri'imacá. Ri'imá ca'añá chojó pitari tára'aro juni jalomi acú, ri'imá pajrú chojó pitari tára'aro pe'iyojó te'erí nacú. Caphí huani rahuíyo'oca. León jahuíyo'oca queja caja rinúru'upi mejé i'imacá. Rahuíyo'oca ejomi, iyamá cuhuá'ata quele pichaní mejé ja'ajipari rijló. Na'ajipaca rijló ejomi nuhuata napuráca'alo lana'acana papera chojé, méqueca nemacare nacú. Nuqueño'ó riyá'atacana. Ejéchami puráca'aloji jácho'oco je'echú chiyá, rimá nojló:
—¡Pa! Pilana'aniya riyucuna papera chojé méqueca iyamá cuhuá'ata quele pichaní mejé quemacá. Pi'imaniya caja riyucuna ajopánajlo —que rimacá nojló.
E ricá Tupana hua'ateje, nomácare tára'aco juni jalomi acú, te'erí nacú hua'até, jácho'otari ra'anapitá ca'añá chojó ají que je'echú chojé. E rimá najló méqueca nacaje i'imajica. Nahue'epícaloje rimacá que rinacu, que huani ri'imajica najló penaje rimá: “Tupana hue'epiri quehuaca numacá.” Uncá tajnácajo penaje calé Tupana. Ricá queño'ótari je'echú, eja'ahuá, juni jalomi, quele, richu i'imacare hua'ató. E caja Tupana hua'ateje quemari marí que: “Chuhuaca uncá rimalá'alajo; mequetana i'imajémija ri'imajica. Tupana hua'ateje, iyamá cuhuá'ata quele la'acá, apho'orí riluhuiluhuine chojé. Raú Tupana ñapátajeri nacaje ripechu nacú i'imacare la'acana. Micho'onéjija ri'imacá ina'uqué liyá júpimi i'imacá. Ripuráca'alo ja'apátajeñomi chuna i'imaqueño rijhua'até sápajeño que. Necá i'imaqueño riyucuna i'imajica,” que rimacá.
Ejomi puráca'aloji, noma'acare iphaca je'echú chiyá majó, quemari piño marí que nojló:
—Pi'ijná Tupana hua'ateje i'imacá ejo. Pajrú chojó pumitá ri'imá tára'aco juni jálomi acú. Apojó pitari ri'imá tára'aro te'erí nacú. Ricá ejo pi'ijná. Eco pijña'á ricápiya papera.
Raú nu'ujná rejo, numá rijló:
—Pa'á nojló ilé camu'ujuni papera picapi.
—Je —que rimacá—. Marí ricá. Pijña'á ricá, pajñachi ricá. Munumunú jalá que pumeca ra'apájica pinuma chu. Eyá pihuó chojé riphájica ee rila'ajó ca'amani —que rimacá nojló.
10 Nujña'á papera riliyá. Ejomi nojñá ricá. Munumunú jalá que pumeca ra'apaca nunuma chu. Nojmílo'oca ricá ejomi rila'ó ca'amani nohuó chu. 11 Ejomi rihuacára'a nucá nacaje i'imajícare yucuna i'imajé ajopánajlo. Nahue'epícaloje méqueca ina'uqué la'ajico ajopana te'eré nacú, ajopana te'eré nacú que penaje. Méqueca ri'imajica ajopana, ajopana que naquiyánajlo yucuna rihuacára'a caja nu'umacá. Méqueca ri'imajica apú, apú chu que pura'ajéñojlo yucuna rihuacára'aca caja nu'umacá. Méqueca ri'imajica ajopana, ajopana que huacára'ajeñojlo yucuna rihuacára'a caja nu'umacá najló.