11
Ejomi apú a'arí nojló nacaje jená ña'ajona, cutihua que ri'imacá. Rimá nojló:
—Pácho'o, piji'ichachi Tupana ñacaré huapherecha jená. Piji'ichá caja mesa jená richu to'ocó. Pilapa'achiya caja ina'uqué méqueleca necá la'añó pu'ují napéchuhua Tupana nacú richu. Pijña'aniya ta corral jená, ilé chipúca'ari Tupana ñacaré nacojé. Uncá hue'epílaño Tupánajlo penaje ricá. Necá i'imajeño Tupana le'ejé pajimila e hueji quele jarechí, eyá apú pe'iyojé quetana. Chapú nala'ajica re. Nucá huacára'ajeri iyamá nuyucuna i'imajeño rejo rihuacajé. Cotari caje i'imajé na'arumacá, ajopana hue'epícaloje raú camu'ují napechu i'imacá penaje. Camu'ují napechu i'imajica, uncá paala ajopana la'acale rehuá. Nuyucuna i'imajeño ja'apátajeño Tupana puráca'alo najló ñaquetana caja júpica. Hueji quele jarechí, eyá apú pe'iyojé quetana. Iyamá nuyucuna i'imajeño, iyamá a'ahuaná Olivos que caja necá, iyamá ricamaré tára'aco Tupana jimaje que caja necá. Tupana le'ejé piyuque eja'ahuá. Chapú nanacu péchuruna la'ajica ee chapú necá, quera'atani jeño'ojeri nanuma chiyá. Ricá aú nacapichátaje necá. Tupana quemari najló, nahuacára'acaloje juni ja'acó piyá, na'apátaca ina'uquejlo Tupana puráca'alo quetana. Juni jeño'orí te'erí e'iyayá, mutú chiyá, caje hua'ató uncá caja jeño'olaje re'iyayá. Nahuacára'aje caja juni jehuíña'aco apojó jirá que. Tupana quemari caja najló, nahuacára'acaloje ina'uqué amaca chapú caje yajhué nahuátaca que penaje. Nañapátajica Tupana puráca'alo ja'apátacana ina'uquejlo ejomi, camejeri cajruni huani jácho'ojeri ulahuí matajnáca'aru chiyá. Najhua'até nócajo penaje rácho'ojo richiyá. Ricá chá'atajeri necá iyamá nuyucuna i'imajeño; rinoje necá. Tupana le'ejé pajimila e'iyá iñe'epú chu natami pitajero. Ricá caja pajimila e nenó Nahuacára'ajeri i'imacá. Nacúhua'ata ri'imacá a'ahuaná apiyácacanami nacú. Majopeja na'acá ricá pajimila ií Sodoma, quecha Egipto, cajrú nala'acale pu'uhuaré, namanaicho hua'até rehuá. Hueji que cala, eyá apú pe'iyojé quetana natami pitajico re iñe'epú chu. Piyuque ina'uqué eja'ahuá chu i'imacaño yacá'ajeño natami chaje. Ajopana te'eré, ajopana te'eré eyájena que yacá'ajeño caja natami chaje. Ajopana, ajopana que naquiyana yacá'ajeño caja natami chaje. Apú, apú chu que pura'ajeño yacá'ajeño caja natami chaje. Uncá nayurílaje natami sá'acana. 10 Piyuque ina'uqué eja'ahuá chu i'imacaño pechu i'imajé pu'ují nataca'acá aú. Napachá ina'uqué amaño cajrú chapú caje yajhué. Ñaquele nataca'ajica aú nala'ajé fiesta najluhua. Nalamá'ataje caja pecohuácaca nacaje aú. 11 Hueji que cala, apú pe'iyojé ja'apájeri. Ejéchami Tupana pa'atájica piño najló cajmuchaji. Raú taca'acaño penájenami jácho'oño piño tára'ajo. Raú íqui'ija huani namájeño quero'ojico. 12 Ejomi puráca'aloji quemájeri je'echú chiyá marí que najló: “Majó i'ijná.” Aú ja juni suhuáca'ala ña'ajeri necá je'echú chojé. Chapú péchuruna nanacu ijlú chuhuaja rijña'ajé necá ne'iyayá. 13 Ejéchami te'erí ñaca'ajica caphí huani. Rapichátaje pajimila naquiyana. Iyamá té'ela quele nacaje i'imajícare naquiyana pajluhua apichájero. Ají que pajluhuano, pajluhuano que nacaje iyamá té'ela quele i'imajícare naquiyana apichátajico. Ñaqué caja siete mil ina'uqué capichájico raú. Najlupemí yuréjeño, i'imajeño quero'ocajo nacú cajrú. Rejéchami palá napura'ajico Tupana, je'echú churí, nacú. Piyuqueja nacaje rihue'epícare la'acana nacú napura'ajó caja palá. 14 Caja namá chapú huani yajhué iyamá pe la'acá. ¡Eco pamá! Mequetana i'imajémija namájica piño apú chapú caje huani yajhué, hueji que pe rila'acá raú.
15 Eyá Tupana hua'ateje, iyamá cuhuá'ata quele la'acá, apho'orí piño riluhuiluhuine chojé. Ejéchami caphí huani napuráca'alo jema'acó je'echú chiyá. Nemá:
“Chuhuaca Huahuacára'ajeri Tupana i'imajica piyuqueja eja'ahuá churuna huacára'ajeri.
Matajnaco ri'imajica nahuacára'acana nacú.
Ri'irí, rihuacára'acare eja'ahuá chojé i'imacá ina'uqué i'imatájeri penaje, huacára'ajeri caja rijhua'até,” que nemacá.
16 E veinticuatro peñahuilana, yá'acaño tujlá que Tupana nacojé, láma'año najimá aú Tupana nacojé. Pu'ují napechu i'imacá rinacu. 17 Nemá marí que rijló:
“Hue'emacana Tupana. Huapechu i'imacare chojé caphí picá.
Piyuque la'ajeri picá.
Picá i'imari me'etení; picá caja i'imari júpimi i'imacá.
Palá pila'acá huecá.
Picá hue'epiri piyuqueja nacaje la'acana.
Chuhuaca piyuqueja ina'uqué huacára'ajeri picá me'etení.
18 Uncá hue'epílaño picá, necá yúcha'año raú.
Chuhua pihuajájica necá. Caja taca'acaño hua'até pihuajaje pu'uhuaré nala'acare chona.
Chuhua pa'ajica pijhua'até sápajeñojlo rihuemí. Pipuráca'alo ja'apátajeño necá pijhua'até sápajeño.
Pa'ajé caja piyuque pa'apí iphájeñojlo rihuemí.
Re pa'apí iphájeño: cajrú péchuruna, huejapa péchuruna, quele necá. Najló piyuqueja pa'ajé rihuemí.
Chuhua caja riphaca pu'uhuaré la'ajeño capichátacana jená chojé.
Pu'uhuaré la'acana nacú ne'emá eja'ahuá chu i'imacá,” que nemacá Tupánajlo.
19 Eyá najme'etá Tupana ñacaré numaná, je'echú chu i'imacare. Najme'etaca aú ricá cajrú pichaní camaré ja'acó majó, cajrú pichaní mejé ñaacó richiyá. Raú cajrú te'erí ñaca'acó. Cajrú juni taca'átacanami ja'acó richiyá majó. Tupana ñacaré chu caichama caje i'imari, ricá chu Tupana puráca'alo lana'aquéjami jipa nacú i'imacá.