9
Ejomi apú Tupana hua'atéjeri, pajluhua té'ela quele la'acá, apho'orí piño riluhuiluhuine chojé. Raú apú Tupana hua'ateje, je'echú churí, ja'aró je'echú chiyá majó. Apú a'arí rijló chahui, ulahuí me'etájona penaje. Ulahuí matajnáca'aru me'etájona ri'imacá. Raú rijme'etá richaya. Eja cajrú huani isa jeño'ocá richiyá. Iná i'icacapere e'iyá iná cára'aca que isa jeño'ocó majó richiyá. Uncá camú amalo rinacojé, isa itácale rijimá. Isa e'iyayá majichíra'apana cajena cujúca'año marí eja'ahuá nacojé. Jipijí i'iracá que quehuica ne'eracá ina'uqué. Nahuacára'ajeri quemari najló, nacapichátaca piyá a'ahuaná, jimichi piyuqueja nacaje iphari te'erí e'iyá caje macá. Rimá caja najló, nala'acáloje ina'uqué chapú, uncá i'imalaño Tupana le'ejena, uncá Tupana lana'acare i'imalá napulá nacú. Uncá nahuacára'ajeri yurila nenoca necá. Rihuata nala'acá necá chapú pajluhua té'ela queta queri quetana. Quehuí ne'eracá necá jipijí i'iracá que caja. Ne'erajica necá huacajé, ina'uqué huátajeño taca'acaje. E'iyonaja uncá nataca'alaje riquiyá nacú. Naculájica nahuá, e'iyonaja uncá nephátalaje ricá.
Marí que majichíra'apana amaco. Cahuaruna i'ijnacá nócajo que namaco. Nehuíla'aru nacú pútenaji i'imari. Oro naquiyá la'acanami ri'imacá. Ina'uqué achiñana jimá que najimá i'imacá. Inaana huilá que caja nehuilá i'imacá. León aí que caja naí i'imacá. Ne'ecú pajré i'imari caja. Pejru'uhuá naquiyana la'acanami queja ramaco. Cajrú huani nayuphé mejé i'imacá najraca aú. Marí que namejé i'imacá: cajrú cahuaruna chira'añó ca'ajná pe'iyohuá ja'apaca jecho'ocano nacú. Richu ja'apácaño i'ijnacáloje ajopana hua'até nócajo penaje ne'ejnacá peyajhué. Cajrú namejé i'imacá raú. Ñaqué caja nayuphé mejé i'imacá nomácarena. 10 Cajipíruna necá, ne'erajohua i'imari jipijí i'irajohua que caja. Najipí aú nala'á ina'uqué chapú pajluhua té'ela queta queri quetana. 11 Re nahuacára'ajeri. Ulahuí, matajnáca'aru chiyá huacára'ajeri caja ricá. Ababón rií hebreo pura'acó chu, Apolión rií griego pura'acó chu. Apichátajeri ricá que quemacana rií.
12 Caja chapú caje, pamineco i'imacare, ja'apari. Rejo'ocaja jo'ó iyamá yuriño.
13 E caja apú Tupana hua'ateje, pajluhuaja cuhuá'ata quele la'acá, apho'orí piño riluhuiluhuine chojé. Raú puráca'aloji mejé jácho'oco mesa curu'uhuere chiyá. Pa'u quele ricuru'uhuere chiyá puráca'aloji jácho'oro. Tupana jimaje ricá mesa tára'aro, oro naquiyá la'acanami ri'imacá. 14 Puráca'aloji quemari Tupana hua'ateje, huajé apho'ocá riluhuiluhuire chojejlo: “Juni Eufrates e pa'u quele jiñana. A'aquéjami mucúruna necá. Chuhua pica'á namucú nanaquiyá.” 15 Raú rica'á namucú nanaquiyá. Pa'u quele ne'emacá. Caja riphá rená chojé najló. Ricá camú jená, ricá hue'echú, ricá queri, ricá jarechí que ne'emacá lamá'ataqueja, nacapichátacaloje cajrú ina'uqué penaje. Pe'iyó ja'apejé nacapichata piyuque ina'uqué naquiyana. 16 E caja nemá nojló mequele surárana i'imacá najhua'atéjena. Cahuaruna nacú ja'apácaño ne'emacá, doscientos millones ne'emacá. 17 Nutapú queja nomaca cahuaruna, nanacu ja'apácaño, quele. Marí que nomaca necá: Surárana i'icú mejñátajona i'imari nanacu. Querá nojé huánija ne'ecú mejñátajona ri'imacá. Quera'atani que caja ramaco i'imacá. Ipureni, jehuani hua'até i'imari caja rinacu. Nacahuarútena huíla'aru i'imari león huíla'aru que. Quera'atani, isa, azufre, quele hua'até jeño'orí nanuma chiyá. 18 Raú ja calé nacapichata ina'uqué. Pe'iyó ja'apejé nacapichátaca necá. Quera'atani, isa, azufre, cajé jeño'orí cahuaruna numá chiyá. Ricá aú nacapichata ina'uqué. 19 Nanuma chiyá jeño'ocá aú ja nacapichata necá. Najipí aú caja nala'á ina'uqué chapú. Jeína, quehuíla'aruna que cahuaruna jipí i'imacá.
20 Marí que nala'acá necá chapú. E'iyonaja necá, uncá nenólarena, uncá nayurila naliyó nacaje jenami ja'apí iphácana, nemacare nacú “Huachi'ináricana” que. Pu'ují napechu i'imajica jiñana naquiyana nacú. Ñaqué caja napechu i'imajica nacaje jenami nacú. Oro, plata, pejru'uhuá, jipa, a'ahuaná, caje macá naquiyá la'acanami ri'imacá. Uncá meño'ojó nacaje jenami, nala'acare nachi'ináricana penaje amala, uncá caja meño'ojó rema'alá, uncá caja ra'apala. Marí caje i'imari najló nachi'ináricana que, uncá nayurila naliyó ricá. 21 Uncá caja napajno'otala napéchuhua Tupana ejo ina'uqué nócana liyá. Uncá caja nayurila naliyó nalahuichure, lejñacaje hua'ató. Uncá caja achiñana, inaana quele pajno'otálaño napéchuhua namanaicho nala'acare liyá pajhua'atéchaca. Uncá caja nayurila ata'acaje naliyó.