14
Ejomi nuyacá'o piño. Amari Jesucristo tára'aco Jerusalén e. Ciento cuarenta y cuatro mil (144,000) rijhua'atéjena i'imaño. Rií, rara'apá ií, hua'até i'imari lana'aquéjami rijhua'atéjena pulá nacú. E puráca'aloji jema'acó je'echú chiyá. Cajruni huani jipa mejé que caja rinúru'upi mejé i'imacá. Cajrú caja pichaní majáca'aco mejé jema'acó rijhua'até. Cajrú ina'uqué huára'aca guitarra caje nacú, que caja rinúru'upi mejé jema'acó. E caja rijhua'atéjena, necá ciento cuarenta y cuatro mil (144,000), tára'año nahuacára'ajeri jimaje. Pa'u quele cajmuruna, peñahuilana, quele tára'año caja najhua'até rijimaje. E nataní Tupana yale rijló. Huajé yáleje ri'imacá. Necá, Ri'irí taca'acárena chaya, queleja hue'epiño riyale. Palá la'acaño ne'emacá. Achiñana ne'emacá, uncá la'alaño inanana hua'até ne'emacá. Ne'ejnaqué Jesucristo hua'até ri'ijnajica ejo. Jesucristo taca'arí nachaya i'imacá, raú Tupana huarúhua'ari necá ajopana eja'ahuá chu i'imacaño e'iyayá. Ajopana piyá ri'imatá necá capichácajo liyá, ne'emacáloje Tupana, Ri'irí Jesucristo, quele le'ejena penaje. Uncá huani caja napajlala, uncá caja nala'alá pu'uhuaré. Ejomi nomá piño Tupana hua'ateje, je'echú churí, ajaca yenuhua huani. Tupana puráca'alo ra'apata eja'ahuá chu i'imacáñojlo. Tupana i'imataca ina'uqué capichácajo liyá Jesucristo palamane aú, riyucuna ra'apata najló. Uncá riyucuna capichálajo. Piyuque ina'uqué marí eja'ahuá chu i'imacáñojlo ri'imá riyucuna. Ajopana, ajopana que naquiyánajlo ri'imá caja riyucuna. Apú, apú chu que pura'ajéñojlo ri'imá caja riyucuna. Ajopana, ajopana que te'eré erúnajlo, que ri'imacá caja riyucuna. Caphí huani rimacá najló: “Iphá Tupana ja'apí. Ipura'ó caja palá rihue'epícare la'acana nacú. Caja chuhua rimájica piyuqueja ina'uqué nacú pajluhuano que méqueca nala'acana. Ipechu i'imá pu'ují ricá nacú, la'arí je'echú, eja'ahuá, juni jalomi, piyuque apú juni hua'até rila'acare i'imacá, ricá nacú ipechu i'imá pu'ují, que rimacá.
Apú Tupana hua'ateje pura'aró piño rapumí chojé. Ricá quemari: “Caja pajimila Babilonia capicharo. Marí que i'imacaño pajimila eruna i'imacá: Napichátaque ajopana, ajopana que pechu. Pu'ují napechu i'imacá nacaje jenami nacú. Nachi'ináricana queja ri'imacá najló. Caja namata ajopana, ñaqué caja napechu i'imacáloje pu'ují rinacu najhua'até penaje. Raú napichátaque napechu. Namata caja ajopana, ajopana que namanaicho la'acana aú.”
9-10 E caja apú Tupana hua'ateje, hueji quele ne'emá rijhua'até, i'ijnari caja ajopana iyamá ápumi chu. Caphí huani rimacá marí que: “Pu'ují péchuruna i'imacaño ilé camejeri nacú, necá amájeño chuhua Tupana yuchá yajhué. Re rií lana'aquéjami napulá nacú, nayáte'ela nacú hua'até. Iqui'i huani riyúcha'aco nachá. Quera'atani, azufre hua'até yajhué namájica chuhua. Jesucristo, rijhua'atéjena, quele jimaje namájica ricá. 11 Namaca ima'aní yajhué eyá isa jácho'oro. Matajnaco rácho'ojico reyá. Hua'ajini huani namájica ima'aní yajhué re, uncá rima'áchare huatána'atalaje necá. Marí queja ri'imajica najló. Pu'ují napechu i'imajica ilé camejeri caje nacú. Rií i'imajeri caja lana'aquéjami nanacu. Pu'ují caja napechu i'imajica renami nacú, rinacojé la'acanami ri'imacá. Rií i'imajeri caja lana'aquéjami nanacu. Marí cajena amájeño ima'aní yajhué.”
12 Marí que ri'imajícale numá Tupana ja'apiyá jema'ajéñojlo marí que: I'imá cahuajhuéruna Tupana ja'apiyá jema'acana nacú. Tupana le'ejena ina'uqué a'añó ripuráca'alo nanacojó. Uncá caja nayurila Jesucristo ja'apiyá jema'acana.
13 E puráca'aloji jema'acó piño je'echú chiyá, rimá nojló:
—Pilana'á marí papera chojé: “Maáreya a'ajná ño'ojó ina'uqué naquiyana jema'ajeño Jesucristo ja'apiyá. Ra'apiyá jema'ajeño ne'emajica a'ajná nataca'ajica ejená. Pu'ují péchuruna ne'emajica, Tupana la'ajícale necá palá.” “Que jo'ó,” que Tupana Pechu ja'ajipacá rijló. “Nahuatána'ajica nasápaca'ala liyá. Caphí nasápaca i'imacá. Chuhua palá ne'emajica je'echú chu palá nala'acare huemí,” que Tupana Pechu quemacá nojló.
14 Ejomi nuyacá'o piño, nomá juni suhuáca'ala jareni. Rinacu nomá nápajaca yá'aco, ina'uqué que ramácana. Pútenaji i'imari richá, oro naquiyá la'acanami ri'imacá. Sajalu caje pu'uhuení i'imari caja ricapi. 15 Ejomi nomá apú Tupana hua'ateje jácho'oco Tupana ñacaré chiyá. E jahuíyo'oqueja rimacá juni suhuáca'ala nacú yá'acojlo: “Chuhua pisápajica ilé pisajálune aú. Pi'ijichá richa eja'ahuá e'iyayá. Chuhua richa ña'acana eja'ahuá e'iyayá iphari rená chojé.”
16 Raú ricá, juni suhuáca'ala nacú yá'aco, mata'arí. Pajlúhua'ama aú ja rijña'á richa eja'ahuá e'iyayá. 17 Ejomi nomá piño apú Tupana hua'ateje jácho'oco je'echú churí Tupana ñacaré chiyá. Sajalu caje pu'uhuení i'imari caja ricapi.
18 E caja apú Tupana hua'ateje ja'apari mesa ahua'ayá. Quera'atani mináricana ri'imacá. E jahuíyo'oqueja rimacá caphí huani sajalu pu'uhuení i'imacare cápijlo: “Chuhua pimata'á pisajálune aú cajmú caje icha eja'ahuá chu i'imacá. Caja rapará chuhua.” 19 “Je” que rimacá.
E risajálune aú rimata'á richuhuaja piyuque cajmú caje icha eja'ahuá chu i'imacá. Ejomi rica'á ricá ralá apáca'aruna chojé. Namácaloje Tupana yuchá yajhué penaje, Tupana huajari pu'uhuaré la'ajeño. 20 Napa'á cajmú caje jalá re'iyayá ralá apáca'aruna chojé pajimila yámojo. Raú nérami i'imari cajrú huani rehuá caesa que. Cahuarú tára'aco ra'áta ja'apejé quetana juniphuca ri'imacá. Trescientos quilómetros quetana ehuá richipúca'aco.