16
Ejomi puráca'aloji jema'aró Tupana ñacaré chiyá. Rimá iyamá té'ela quele Tupana hua'atéjenajlo: “Chuhua i'ijná, ijláma'atachi iyamá cuhuá'ata ca'alá chiyela chiyá Tupana yuchá eja'ahuá nacojé.” Raú Tupana hua'ateje, natucumá tára'aco láma'ari richiyélane chiyá Tupana yuchá eja'ahuá nacojé. Raú pacháca'aloji nótari ne'emacá. Pu'ují péchuruna camejeri jenami nacú i'imacaño ne'emacá. Rií i'imari caja lana'aquéjami nanacu. Necá penájenami i'imacaño pacháca'aloji nótari ne'emacá. Piyuqueja nanapona nacú napacháca'alo i'imari. Quehuini huani ri'imacá.
Ejomi apú Tupana hua'ateje, iyamá la'acá, láma'ari piño richiyélane chiyá juni jalomi acojé. Raú riyuró ina'uqué caja taca'arí írami que. Raú piyuque juni yajné taca'ataño. Ejomi apú Tupana hua'ateje, hueji que la'acá, láma'ari piño richiyélane chiyá, apú juni acojé. Ina'atana, mutú caje hua'ató acojé rijláma'a ricá. Ricá aú riyuró caja ina'uqué írami que. E Tupana hua'ateje, juni minaricana ri'imacá, quemari marí que Tupánajlo: “Palá pila'acá marí que nahuajácana aú. Uncá la'alá pu'uhuaré picá. I'imajeri huani picá. Picá i'imari i'imacá, re caja picá me'etení. Necá pihuajácarena me'etení nóqueño pile'ejena ina'uqué. Nenoque pipuráca'alo ja'apátajeñomi chuna. Cajrú nérami i'imajica. Chuhuaca picá a'ajeri nanuma jirá caje, ne'eracáloje ricá penaje. Chapú nala'acare ajopana i'imacá ejé pihuajaca necá,” que rimacá Tupánajlo.
E noma'á puráca'aloji huaíchaca mesa caje eyá. Rimá Tupánajlo: “Huahuacára'ajeri, huapechu i'imacare chojé caphí picá. Piyuqueja la'ajeri caja picá. Palá pila'acá marí que nahuajácana aú.”
Ejomi apú Tupana hua'ateje, pa'u quele la'acá, láma'ari piño Tupana yuchá camú nacojé. Yúcha'atari huani camú camaré. Ima'aní huani ri'imacá raú, majopeja ricára'ataca ina'uqué. Cajrú nacára'ataco raú. Marí que nala'acó aú cajrú napura'acó pu'uhuaré Tupana nacú. Ricá huacára'ari chapú caje ca'acana nachá. Raú namá chapú caje yajhué. E'iyonaja uncá napajno'otala Tupana ejo napéchuhua pu'uhuaré nala'acare liyá. Uncá caja napura'aló palá piyuque nacaje Tupana hue'epícare la'acana nacú.
10 Ejomi apú Tupana hua'ateje, pajluhua té'ela la'acá, láma'ari Tupana yuchá ilé camejeri junápiya jácho'oco cha. Raú piyuqueja rijhua'atéjena i'imaño calajéruni chu. Namá caja quehuí huani yajhué. A'acuhuaná najma'atá nalenahua. 11 Cajrú napachaco a'acuhuaná napura'ó pu'uhuaré huani Tupana nacú. Uncá napajno'otala napéchuhua marí cajé aú Tupana ejo, pu'uhuaré nala'acare liyá.
12 Ejomi apú Tupana hua'ateje, pajluhuaja cuhuá'ata quele la'acá, láma'ari piño Tupana yuchá richiyélane chiyá chi'itaje juni acojé. Juni ií Eufrates. Raú rimacára'o, napu me'etácoloje penaje. Richuhuá ajopana te'eré eyájena huacára'ajeño i'ijnaño nale'ejena surárana hua'até. Camú jeño'ocá eyá naqueño'ó richuhuá jácho'ocano majó. 13 Ejomi nomá piño hueji quele jiñana pechu. Máhuana queja namácana. Pajluhuaja jiñá pechu jácho'oro lánahuaru caje numá chiyá. Apú jiñá pechu jácho'oro camejeri, junápiya jácho'oco numá chiyá. Apú jácho'oro apú numá chiyá. Ricá quemaqueri rinacuhuá: “Tupana puráca'alo ja'apátajeri nucá.” Uncá quehuaca calé ricá. Ricá numá chiyá apú jiñá pechu jácho'oro. 14 Jiñana pechu jácho'ocarona numá chiyá hue'epiño nacaje la'acana, uncá meño'ojó ina'uqué la'alare caje. Hueji quele jiñana pechu necá i'ijnaño ajopana, ajopana que huacára'ajeño chaje. Ne'ejná nachaje, nahuacátacaloje necá penaje, nenócacoloje Tupana hua'até penaje. Rihuacajé Tupana huajájeri necá cajrú huani. Rimacá nanacu i'imacá que rihuajájica necá.
15 Jesucristo quemari marí que i'imacá: “Jema'á, nucá i'ijnajeri ca'ajnó. Ata'acachi iphaca ee nacaje ata'ajé, uncá ra'alá renó. Ñaqué caja nuphájica inacu, uncá ihue'epílaje noná. Pu'ují nuhuátajeño pechu i'imajica. Palá péchuruna, uncá i'imalaño pu'uhuaré la'acana nacú, pechu i'imajé pu'ují nuphájica aú. Mariruna uncá apáña'alajo no'opí nuphájica huacajé,” que Jesucristo quemacá.
16 E caja jiñana pechu jahuacátaño ajopana, ajopana que huacára'ajeño. Nahuacata necá Aramagedón ejo, que na'acá pucunaji ií hebreo pura'acó chu.
17 E caja apú Tupana hua'atéjeri, iyamá cuhuá'ata quele la'acá láma'ari piño Tupana yuchá richiyélane chiyá. Rijláma'a ricá ají que cahuacaje carená e'iyajé. Ejéchami Tupana quemacá “caja” que. Mejrí huani ripuráca'alo ja'acó majó Tupana ñacaré chiyá, Tupana i'imacá eyá.
18 Marí que rimacá aú cajrú pichaní jeño'ocá je'echú jimahua. Caphí huani rimejé i'imacá. Cajrú huani caja eja'ahuá ñaca'acó raú. Tupana queño'ótari ina'uqué eyá maárejecha uncá eja'ahuá ñaca'aló ñaqueja. 19 Raú pajimila Babilonia tamáca'ato paliyácaca hueji quele repo'oná queja a'ajná ño'ojó. “Apú pajimila chaje ricá,” que nemacá ricá pajimila nacú. Piyuque huani pajimila apú, apú que eja'ahuá chu i'imacare, capicharo eja'ahuá ñaca'acaro aú. Tupana hue'epiri méqueca nala'ajica pu'uhuaré, namanaicho hua'até Babilonia e. Pachá namá Tupana yuchá yajhué. 20 Te'erí ñaca'acó aú paranacuhua capicharo caja. Ñaqué caja piyuqueja ipuré capichaco raú. 21 Hua'ató cajrú nojé huani juni taca'átacanami ja'aró je'echú chiyá. Juni ja'acó que caja ra'acó ina'uqué cha. Cincuenta quilos pajlúhua'ala juni taca'átacanami jená ña'acó. Cincuenta quilos que ra'acono majó. Ricá nótari ina'uqué. Raú pu'uhuaré huani naca'acá Tupana maná, namácale chapú caje yajhué marí que.