17
Iyamá cuhuá'ata quele Tupana hua'atéjena je'echú churuna i'imacá chiyela nacapi que. Pajluhuaja nanaquiyana i'ijnari majó nohua'ajé. E rimá nojló:
—Pi'ijná nujhua'até, nuya'achíyachi pijló méqueca Tupana huajájica pajimila eruna. Pajimila nemacare nacú apú pajimila chaje ricá, eruna rihuajaje. Apú, apú que juni cha ricá pajimila. Huapichá que caja ricá pajimila, ina'uqué pechu i'imacale apojó Tupana liyá napuráca'alo jimaje. Ajopana, ajopana que huacára'ajeño piyuque eja'ahuá chu i'imajícaño i'ijnaqueño rejo. Re nala'aqué pu'uhuaré, namanaicho. Tupana apumí chojé que napechu i'imajica pu'ují apú nacaje nacú —que rimacá nojló.
Tupana hua'ateje, je'echú churí, huá'ari nupechu meñaru pu'uteni chojé. Re nomá inanaru yá'aco camejeri caje huajlé chu. Querani camejeri i'imacá. Lana'aquéjami i'imari rinacu, quemari pu'uhuaré huani Tupana nacú. Iyamá cuhuá'ata ca'alá rihuíla'aru i'imacá, iyamá té'ela quele caja ri'ihuahui i'imacá. Marí que ri'imacá. Ricá huajlé chu nomá inanaru yá'aco.
Querálucuni, ipurélucuni hua'até ro'orumacá i'imacá. Cajrú caja oro pato'ocó ro'orumacá nacú. Cahuemí nojé jipa, caje pato'oró caja rinacu. Perlas, cahuemini huani pato'oró caja ro'orumacá nacú. Chiyela i'imari rucapi. Oro naquiyá la'acanami ri'imacá. Pu'uhuaré nojé huani nacaje i'imari richu. Pu'uhuareni puráca'aloji i'imari caja richu. Caje puráca'aloji jimaje cajrú ina'uqué pechu i'imacá chapú Tupana nacú. Rupulá nacú lana'aquéjami i'imari caja. Me'echuje ripuráca'alo i'imacá. Marí que rimacá: “Babilonia, nemacare nacú apú pajimila chaje ricá. Piyuqueja huapichana jaló que ricá pajimila. Reyá caja apú caje puráca'aloji jácho'oro reyá cajrú, ina'uqué pajno'otácaloje napéchuhua Tupana liyá raú penaje, ne'emacáloje apú caje puráca'aloji ja'apiyá rilanaquiya penaje,” que lana'aquéjami quemacá, i'imari rupulá nacú. E nomá ilerú inanaru yuhuéra'aco. Cajrú nenoca Tupana le'ejena ina'uqué i'imacá. Nérami nacú ruyuhuéra'o. Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño ne'emacale, nenota ne'emacá. Pu'ují napechu i'imajica nenócana nacú.
Nomaca aú ilerú inanaru nupechu i'imá: “¡Meque apú cajeru ta huani rucá!”
E Tupana hua'atéjeri quemari nojló:
—¿Naje ilé que pipechu? Chuhua numaje pijló meque quemacánaca ricá quele inanaru, camejeri caje, pamíchaje. Me'echuje ricá. Ro'opá camejeri caje nacú. Iyamá cuhuá'ata quele rihuíla'aru, iyamá té'ela quele caja ri'ihuahui. Camejeri pamácare cajmuni ri'imacá. Caja ricapichó. Ricá penájemija caja jácho'ojero piño ulahuí uncá tajáca'alo i'imalá chiyá majó. Ejomi ri'ijnajé ají ño'ojó, nacapichátacaloje piño rejo ricá penaje. Rácho'ojico ulahuí matajnáca'aru chiyá ee cajrú ina'uqué amájica ricá. Uncá Tupana le'ejena calé ne'emajica, amájeño ricá. Uncá chiyó Tupana queño'óta eja'ahuá, rilana'á rile'ejena ina'uqué ií papera chojé. Necá i'imajeño matajnaco rijhua'até. Uncá nanaquiyana calé amájeño ilé camejeri caje. Ajopana yacá'ajeño richaje, aú napechu i'imajé: “¡Meque piyuque huani rila'acá!”
E Tupana hua'atéjeri quemari piño nojló:
—Ilé camejeri caje pamácare i'imari cajmuni. Caja ricapichó. E'iyonaja calé riya'atajo piño ina'uquejlo.
’Capéchuruna ina'uqué hue'epiño meque quemacánaca ricá camejeri caje, inanaru, quele. Re rihuíla'aru iyamá cuhuá'ata quele. Iyamá cuhuá'ata quele yenuri que caja ricá. Ricá nacuhuá pajimila to'oró. Pajimila que caja ilerú inanaru. Re caja iyamá cuhuá'ata quele nahuacára'ajeño. 10 Caja naca'á pajluhua té'ela quele nanaquiyana. Pajluhuaja cale yuriro nahuacára'ajeri me'etení. Apú uncá jo'ó ri'imalá nahuacára'ajeri. Ri'imajica ee, ri'imajé mequetánaja calé. 11 Ilé camejeri querani caje, cajmuni ri'imacá. Capicharo ri'imacá. Penájemi i'imajeri nahuacára'ajeri piño. Iyamá cuhuá'ata quele, apú, apú que ne'emacá nahuacára'ajeño i'imacá. Ricá caja i'imari nanaquiyana i'imacá. Ricá penájemi i'ijnajeri caja a'ajná ño'ojó, nacapichátacaloje ricá penaje.
12 Rimá piño nojló:
—Iyamá té'ela quele ri'ihuahui pamíchaje, marí que quemacánaca ricá: Iyamá té'ela quele nahuacára'ajeño caja ricá. Uncá jo'ó naqueño'olá ina'uqué huacára'acana. Mequetánaja calé ne'emajica nahuacára'ajeño. Camejeri caje hua'até nahuacára'ajica. 13 Iyamá té'ela quele nahuacára'ajeño i'imajeño. Ñaqueja caja nahue'epíjica nacaje la'acana natucumó ilé camejeri caje huátaca que. 14 Nenócajo Ohueja I'irí hua'até. Ricá, rijhua'atéjena, hua'até chá'atajeño necá. Palá jema'acaño ra'apiyá rijhua'atéjena. Ina'uqué ri'ihuapacárena ajopana e'iyayá necá. Necá hua'até richá'ataje necá. Chá'atajeri huani Ohueja I'irí. Ajopana huacára'ajeño, ajopana huacára'ajeño que chaje huacára'aca ricá. Ñaquele richá'ataje necá.
15 Tupana hua'ateje, je'echú chiyaje, quemari piño nojló marí que:
—Juni, pamíchaje, apú, apú que marí que quemacánaca ricá: ajopana, ajopana que te'eré que caja ricá. Ina'uqué ajopana, ajopana que caja quemacana ricá. Ajopana, ajopana que naquiyana caja ricá. Apú, apú chu que pura'ajeño que caja juni pamíchaje. 16 Iyamá té'ela quele ri'ihuahui pamíchaje, iyamá té'ela quele nahuacára'ajeño que quemacánaca ricá. Nahuacára'ajeño, camejeri caje, quele pechu i'imajé chapú pajimila eruna nacú. Napuráca'alo jimaje uncá ina'uqué huátalaño Tupana. Nacapichátaje pajimila piyuqueja, uncá na yurílajo re. 17 Tupana la'arí nahuacára'ajeño pechu, nala'acáloje nacaje ripechu nacú ri'imacá que penaje. Piyuque necá quemaño ilé camejeri caje nacú, ri'imacáloje piyuque ina'uqué huacára'ajeri penaje. Nacaje i'imajícaja Tupana quemacá que, ejená ri'imajé nahuacára'ajeri.
18 Rimá piño nojló:
—Ilerú inanaru pamíchaje, pajimila que quemacánaca rucá. Apú pajimila chaje nemacare nacú ricá. Ricá pajimila e nahuacára'ajeri. Apú eyá, apú eyá que piyuque nahuacára'ajeño jema'ajeño ilé pajimila naquiyá huacára'ajeri ja'apiyá —que rimacá nojló.