18
Marí caje ejomi nomá piño apú Tupana hua'ateje huitúca'aca je'echú chiyá. Ricá i'imari nahuacára'ajeri huani. Cajrú mejáma'atani i'imacá rinacu. Ricá patarí piyuque eja'ahuá nacojé. Caphí rahuíyo'oca, rimá marí que: “Caja nacapichata pajimila Babilonia, nemacare nacú apú pajimila chaje ricá. Chuhua cajrú jiñana rehuá. Re caja jiñana pechu rehuá cajrú. Pu'uhuaré nojena camejérina, cayuphéruna, cajena i'imaño caja rehuá. Chapú péchuruna necá ajopana nacú. Caja nacapichata pajimila, napichátaca pachá cajrú ina'uqué pechu. Ajopana huacára'ajeño, ajopana huacára'ajeño que jema'aqueño ricá pajimila naquiyá huacára'ajeri ja'apiyá. Raú napajno'otá napéchuhua Tupana liyá, nala'acáloje pu'uhuaré raú penaje. Le'ejepelaji minana apú eyá, apú eyá que, piyuque eja'ahuá chu, i'ijnatáqueño le'ejepelaji rejo. Mahuoja re i'imacaño pechu i'imacá nacaje huarúhua'acana nacú najluhua. Raú le'ejepelaji minana jácho'otaño cajrú liñeru najluhua.”
E apú jahuíyo'ori piño je'echú chiyá. Rimá: “Nujhua'atéjenajlo numá: Jácho'o ricá pajimila eyá, ila'acá piyá pu'uhuaré, imanaicho najhua'até rehuá. Ila'ajica ee pu'uhuaré najhua'até, Tupana huajájeri icá ajopana pu'uhuaré la'acaño hua'até. Cajrú huani nala'acá pu'uhuaré, namanaicho hua'até. Pachá Tupana huajájeri necá. Maáreya a'ajná ño'ojó uncá rijña'alaje necá panacu ejo'ocaja. Chapú nala'acare ajopana que caja Tupana la'ajica necá chapú. Richaje huani rila'ajica necá chapú, rihuajájica necá huacajé. Cajrú que'iyapejé nacaje i'imajica najluhua. Rihuajaje necá, namachi chapú caje yajhué riloco'opani. Napechu i'imaqué nanacuhuá: ‘Nahuacára'ajeño huecá. Ajopana chaje huecá. Palá i'imacaño huecá. Uncá huamala chapú caje yajhué i'imacá. Uncá caja huamálaje ricá’, que napechu i'imajica nanacuhuá. Marí que napechu i'imacale nanacuhuá, mana'í chiyoja namájica chapú caje yajhué cajrú. Cajrú caja nanaquiyana taca'ajica. Chapú caje yajhué namaje raú. Cajrú caja ina'uqué taca'ajeño me'epejí nacú rihuacajé. Quera'atani aú nacapichátaje pajimila. Tupana huajájeri necá. Piyuque hue'epica nacaje la'acana ricá; Paminá huani ricá.”
Quera'atani aú nacapichátaje ricá pajimila. Ajopana, nahuacára'ajeño, ajopana huacára'ajeño que, piyuque eja'ahuá chu i'imacaño, amájeño pajimila cára'aco. Raú neyaje. Necá a'aqueño nanacojó ricá pajimila huacára'ajeño puráca'alo. Rilanaquiya uncá nema'alá Tupana ja'apiyá. Na'aqué caja pajimila erúnajlo nacaje nahuátacare caje. Raú nácho'ota cajrú liñeru najluhua. Namaje pajimila cára'aco. 10 Jucaja ne'emajica reyá. Quero'ocajo nacú ne'emajica, namájicale najña'acá chapú caje yajhué panacu. Nemaje pajlocaca: “¡Meque chapú huani! Mana'í chiyó huani namaca chapú caje yajhué. Apú pajimila chaje ri'imacá, chuhua namaca chapú caje yajhué,” que nemájica rinacu pajlocaca.
11 Ñaqué caja le'ejepelaji minana iyájica, uncale na i'imalaje, huarúhua'ajeri le'ejepelaji naliyá. 12 Nahuarúhua'aque naliyá oro sereni caje, jipa capajé nojé, cahuemí nojé nejnehuá penaje. Perlas cahuemí nojé nahuarúhua'aque nala'ajohua penaje. Palá nojé a'arumacaji, ipurélucuni lajneri, seda, caje macá nahuarúhua'aque naliyá. Nahuarúhua'aque caja naliyá a'ahuaná pu'umé jamarí. Nacaje jenami palá nojé camejeri aími naquiyá la'acanami, caje macá nahuarúhua'aque caja naliyá. Nacaje, palá nojé a'ahuaná naquiyá la'acanami, caje macá nahuarúhua'aque naliyá. Nacaje pejru'uhuá sereni naquiyá la'acanami, nacaje pejru'uhuá naquiyá la'acanami; nacaje, palá nojé jipa naquiyá la'acanami, caje macá nahuarúhua'aque naliyá. 13 Na'aqué caja najló palá rama a'ajona marí quele: canela, especias, a'ahuaná icá, mirra, caje. Na'aqué caja najló i'iracaje, cajmú jepepí inarí icha jalá, nacaje jilami, harina, trigo, jémana piracana, ohuéjana, cahuaruna, pe'iyojohua ja'apaca, caje macá na'aqué najló. Nahuarúhua'aque caja naliyá ina'uqué, nasápacaloje najhua'até mahuemiru penaje. Napechu minana caja ne'emacá. Marí que le'ejepelaji minana a'ajica najló nacaje. 14 Namájica aú pajimila capichaco, nemaje: “Caja palá nojé nacaje nahuátacare caje, capicharo naliyá. Cajrú que'iyapejé nacaje i'imaqueri re, palá nojé, cahuemí nojé caje. Caja ricapichó piyuqueja naliyá. Uncá ri'imalaje ñaqué caja,” que le'ejepelaji minana quemájica pajimila eruna nacú.
15 Le'ejepelaji minana jahuacátaqueño najluhua cajrú liñeru nacaje najló a'acana aú. Necá yuréjeño juca pajimila liyá. Quero'ocajo nacú ne'emajé, namájica aú najña'acá chapú caje yajhué panacu re. Cajrú neyájica pajimila eruna hua'até. 16 Nemaje: “¡Meque chapú huani nala'acá ca'ajnó! Apú pajimila chaje ri'imacá. Palá nojé a'arumacaji reruna a'ajica nanacuhuá. Ipurélucuni, querálucuni hua'até rilajnere i'imaqué palá nojé. Cajrú nala'ajohua pato'ojico na'arumacá nacú. Oro naquiyá la'acanami ri'imacá. Jipa, cahuemí nojé, huayajrú caje naquiyá la'acanami apú nala'ajohua i'imacá. Murehua caje, perlas naquiyana la'acanami i'imari namurehuane, nejnehuá penaje. 17-18 Marí caje capicharo naliyá piyuqueja mana'í chiyó,” que le'ejepelaji minana quemájica nanacu.
Re cajrú huapuru, cajrú nojé i'ijnari juni jalomi acuhuá. Richu i'ijnacaño, richiyá sápajeño, quele amájeño caja cajrú ísa jácho'oco pajimila e'iyayá. Raú juca natajnó pajimila liyá. Namaca aú cajrú ricára'ataco, nemaje: “Uncá huani apú pajimila i'imalá richaje.” 19 Camu'ují napechu la'acó, a'acuhuaná naca'á nachó mu'upé. Nemá: “¡Meque chapú huani! Apú pajimila chaje ri'imacá. Rejé cajrú huapuru arúca'ajico. Huapuru minana jahuacátaqueño najluhua liñeru rejé i'ijnacana aú. Mana'í chiyoja piyuque nacaje capichaco naliyá,” que nemájica nanacu.
20 Mariruna i'imaño je'echú chu: Tupana le'ejena ina'uqué, Jesucristo huacára'acarena, Tupana puráca'alo ja'apátajeño, quele. Necajlo numá: Ipechu i'imá pu'ují, Tupana huajácale pajimila eruna, chapú nala'acare icá chona.
21 E nomá Tupana hua'ateje je'echú chiyaje, jácho'otaca jipa cajruni. Ejomi rica'á ricá juni jalomi acojé. E rimá: “Ñaqué caja pajimila capichájico ilé nemacare nacú: ‘Apú pajimila chaje ricá’. Uncá caja ri'imalaje piño. 22 Uncá atanícaje, yáleje caje i'imalaje rehuá reyá a'ajná ño'ojó. Guitarra caje nacú huara'acana, quehuirí caje chojé apho'ocana, luhuiluhuí chojé apho'ocana uncá caja i'imalaje reyá a'ajná ño'ojó. Uncá caja nacaje nacú sápajeño i'imalájeño re rihuacajé. Uncá caja nacaje tojro'ojeño i'imalájeño re rihuacajé. 23 Uncá caja nacamaré amálajo piño re. Uncá caja nahuá'acalajo pajhua'atéchaca re. Le'ejepelaji minana, re i'imajícaño, chá'ataqueño ajopana le'ejepelaji minana eja'ahuá chu i'imacaño. Nacaje a'acana aú nachá'ataque necá. Cajrú nahue'epica lahuícho'ocaje la'acana nacojé rehuá. Raú napajlaque ina'uqué hua'até, napechu i'imacá piyá caphí Tupana chojé,” que Tupana hua'atéjeri quemacá.
24 Cajrú Tupana huajájica pajimila eruna, nenócale Tupana le'ejena ina'uqué, ripuráca'alo ja'apátajeño, quele. Piyuque Tupana le'ejena ina'uqué nenócarena eja'ahuá chu i'imacá, pachá rihuajaje necá.