19
Marí caje ejomi noma'á napuráca'alo ja'acó majó caphí huani je'echú chiyá. Iqui'iruna huani ina'uqué pura'acó mejé que rema'acó nojló. Pajñacánija nemacá marí que:
“Palani huani Tupana.
Ricá i'imatari ina'uqué capichácajo liyá.
Ricaja calé hue'epiri piyuqueja nacaje la'acana nacojé.
Palani caja rinacu pura'acano palá.
Nala'acare pu'uhuaré loco'opáneje rihuajá ina'uqué. Palá rila'acá raú.
Caja ricapichata pajimila eruna. Napuráca'alomi jimaje cajrú ina'uqué, eja'ahuá chu i'imacaño, pajno'otaño napéchuhua Tupana liyá.
Cajrú napichátaca ina'uqué pechu napuráca'alo aú. Nenoca pachá Tupana le'ejena ina'uqué, Tupana huajari necá richona,” que nemacá.
E nemá piño caphí huani marí que:
“Palani huani Tupana.
Pajimila nemacare nacú: ‘Apú chaje ricá’ que, e'iyayá isa jácho'ojero. Ñaqueja rácho'ojico reyá,” que nemacá.
E caja veinticuatro peñahuilana, pa'u quele cajmuruna, quele láma'año najimá aú Tupana nacojé. Ñáca'ajori chu riyá'aco ejé najláma'o rinacojé. E nemá:
“Ñaqué ricá. Palani huani Tupana.”
Tupana I'irí huá'acaco yucuna marí:
E Tupana i'imacá eyá puráca'aloji jema'acó. Rimá:
“Tupana huátaca que la'acáñojlo numá: Ipura'ó palá Tupana nacú. Rihuátaca que la'acaño naquiyana i'imaño ajopana chaje. Ajopana inaquiyana i'imaño ajopana ja'apejé. Icá piyuqueja pura'ajeño palá Tupana nacú,” que puráca'aloji jema'acó najló.
E noma'á piño napura'acó. Cajrú huani ina'uqué puráca'alo que rema'acó nojló. Cajruni jipa mejé que, pichaní mejé que napuráca'alo jema'acó nojló. Pajñacani nemacá:
“Palánija Tupana. Paminá huani ricá.
Piyuque la'ajeri caja ricá.
Huapechu i'imacare chojé caphí ricá. Huahuacára'ajeri caja ricá.
Ñaquele i'ijná, huala'achí pu'ují huapéchuhua rinacu.
Palá huapura'ajico palá rila'acare huecá nacú.
Caja chuhua riphicha rená chojé, Tupana I'irí huá'acacoloje penaje.
Caja lamá'ataquejami ri'ihuapaniperu ripé.
Caja ra'á rojló palá nojé a'arumacaji, mapisaru huani ri'imacá.
Sereni que ramaco. Marí ra'á rojló, ro'ocáloje runacuhuá penaje,” que nemacá.
Palá Tupana le'ejena ina'uqué la'acare, que quemacánaca ricá palá nojé a'arumacaji, ro'ocare runacuhuá.
E Tupana hua'atéjeri, je'echú chiyaje, quemari piño nojló:
—Pilana'á papera chojé marí que: Pu'ují péchuruna necá, Tupana quemacárena nacú, ne'emacáloje rejo penaje, namácaloje Ri'irí huá'acaco penaje.
Tupana hua'atéjeri quemari piño nojló:
—Tupana puráca'alo marí numacare pijló, quehuácaje ricá —que rimacá nojló.
10 E nujláma'o ri'imá nacojé, nupechu i'imacale pu'ují rinacu. Aú rimá nojló:
—Pila'aniya ilé que nucá. Nacaje la'ajeri nucá Tupánajlo. Picá que caja nucá; pinaquiyana queja caja nucá. Caphí péchuruna icá Jesucristo puráca'alo chojé. Pipechu i'imá pu'ujija Tupana nacú, eyá nunacu uncá pipechu i'imalaje pu'ují —que rimacá nojló.
Tupana puráca'alo ja'apátajeño ja'apátaño Jesucristo puráca'alo i'imacá, napechu i'imacare chojé caphí puráca'alo na'apata ajopánajlo.
Apú ja'apaca cahuarú jareni nacú yucuna marí:
11 E nomá je'echú me'etaco. Re nomá pajluhuaja cahuarú jareni tára'aco. Rihuajlé chu apú yá'aro. Nacaje Rimacare Nacu Que La'ajeri Ricá, que na'acá rií. Apú rií i'imari Quehuácaje. Quehuaca quemacá ricá. Marí que na'acá rií, palá rihue'epícale ina'uqué huajácana pu'uhuaré nala'acare chona. Pu'uhuaré la'acaño hua'até nócajero caja ricá. 12 Cahuarú nacú ja'apájeri ijlú amaro quera'atani que. Cajrú ripútena i'imacá rihuíla'aru nacú. Rií caja i'imari lana'aquéjami rinacu. Uncá na calé hue'epiri, ricaja calé paminá hue'epiri ricá. 13 Cajrú caja jirá caje i'imari ra'arumacá e'iyá. Tupana Puráca'alo, que na'acá rií, cahuarú nacú ja'apájeri ií. 14 Rijhua'atéjena surárana i'imaño cajrú. Rápumi chu na'apá cahuaruna nacú. Jaré nacuruna cahuaruna ne'emacá, nacú na'apá. Jaré nojé huánija rijhua'atéjena a'arumacá i'imacá. Palá nacurí, uncá pisá i'imalá ri'imacá. 15 Nahuacára'ajeri numá chiyá sajalu caje jeño'orí puhue'ení. Ricá aú richá'ataje ajopana, ajopana te'eré que eruna. Rihuacára'aje necá caphí huani. Namaje Tupana yuchá yajhué. Yurí huani ri'imajica najhua'até, uncá pacha nema'alá ra'apiyá. Cajrú Tupana yúcha'ajico nachá raú. 16 Ra'arumacá nacú, ritajné nacú hua'ató lana'aquéjami i'imacá. Marí que rimacá: “Ajopana huacára'ajeño chaje ricá. Paminá huani i'imacá ricá.”
17 E nomá Tupana hua'atéjeri, je'echú chiyaje, tára'aco camú chu. E rahuíyo'o caphí huani. Piyuque huayúnajlo rimá marí que: “Chuhuá jahuacó, ajñachi a'ajnehuá Tupana a'acare ijló. 18 Chuhua i'ijná, ajíchachi piyuque ina'uquénami chuna i'ími, nahuacára'ajeñomi chuna i'ími, surárana huacára'ajeñomi chuna i'ími, suráranami chuna i'ími, cahuarúnami chuna i'ími, nanacu ja'apájeñomi chuna i'ími hua'ató ajñácaloje penaje numá ijló. Mahuemiru ajopana hua'até sápajeñomi chuna ne'iyajena i'imacá. Ajopana ina'uqué chaje i'imacáñomi chuna ne'iyajena i'imacá. Ajopana ja'apejena ne'iyajena i'imacá. Necá caje i'ími ajñaje piyuque,” que rimacá huayúnajlo.
19 E nomá ilé camejeri caje. Piyuque ina'uqué, eja'ahuá chu i'imacaño huacára'ajeño hua'até ri'imacá. Nale'ejena surárana i'imaño caja re najhua'até, nenócacoloje jareni cahuarú nacú ja'apájeri, rijhua'atéjena, quele hua'até penaje.
20 E caja netá ilé camejeri caje cha. Quéchami piño napataca ricá, quemaqueri rinacuhuá: “Tupana puráca'alo ja'apátajeri nucá.” Majopeja ripajlájica rinacuhuá. Rila'aqué caja cajrú nacaje uncá meño'ojó iná la'alare. Ilé camejeri caje ahua'á rila'ajica ñaqué i'imajica. Raú ripajlaque cajrú ina'uqué hua'até. Ilé camejeri caje le'ejé lana'aquéjami nacú i'imacárena ne'emacá, ripajlá hua'até i'imacá. Pu'ují péchuruna ne'emacá camejeri jenami, nala'acare i'imacá nacú. Queleruna hua'até ripajlá i'imacá. Napatá ilé camejeri. Napatá caja ilé quemari rinacuhuá majopeja: “Tupana puráca'alo ja'apátajeri nucá” que. E naca'á necá, iyamá cajmuya quera'atani cajruni chojé. Cajruni caésa que ricá. Azufre aú lucúna'aco ricá. Ricá chojé naca'á ne'emacá. 21 Cahuarú nacú ja'apájeri capichátari caja najhua'atéjena surárana. Sajalu jeño'orí rinuma chiyá aú ricapichátaca necá. Ripuráca'alo aú ja ricapichata necá. Ejomi huayuna piyuque iphaño natami ajñaje. Namano'ocá ejé najñá piyuqueja ne'ími.