20
Mil jarechí yucuna marí:
E nomá Tupana hua'atéjeri huitúca'aca je'echú chiyá. Chahui i'imari ricapi cajrú nojé curete hua'até. Ulahuí uncá tajnáca'aru i'imalá me'etájona ri'imacá. E ripatá Jiñá Chi'ináricana, na'acare ií lánahuaru caje, jeí chi'ináricana, que rií. Eja'ahuá queño'ocó huacajé ri'imacá. Ricá Jiñá Chi'ináricana ripatá. Quéchami repo'otaca ricá. Riyurí ricá jepo'otáqueja mil jarechí quetana. Tupana hua'atéjeri, je'echú chiyaje, ca'arí ricá ulahuí matajnáca'aru chojé, rejé ritá richá. Richahuíña'a richá. Ejomi richúta'a rinumaná. Marí que ritacá rapu, ripajlaca piyá ina'uqué eja'ahuá chu i'imacaño hua'até. Riyureje ricá richu mil jarechí quetana. Ejomi rijme'etaje richaya, rácho'ocoloje richiyá penaje, ri'imacáloje marí eja'ahuá chu mequetánaja penaje.
Ejomi nomá cajrú ñáca'ajori pitacó. Ne'emacánana penaje ri'imacá. Richu ina'uqué yá'año. Necá quemaño ajopana ina'uqué nacú méqueca nala'acana nacaje nala'acare jimaje. Ricá penaje Tupana a'arí ne'emacá. Nomá caja ajopana ina'uqué nenócarena péchumi re. Na'apátaque Jesucristo puráca'alo ajopánajlo, ajopánajlo que. Quehuácaje puráca'aloji, Tupana puráca'alo, na'apátaque. Jimaje nenoque ne'emajica. Uncá napechu i'imaqué pu'ují camejeri caje nacú; uncá caja napechu i'imaqué pu'ují renami nala'acare rinacojé nacú; uncá caja nahuátaque ilé camejeri caje le'ejé lana'aquéjami i'imacá nayáte'ela nacú, napulá nacú hua'até. Marí cajena ne'emacá, nenó i'imacá. Necá penájenami macápo'oño i'imacá. Ejomi ne'emá Jesucristo ja'apiyá huacára'ajeño mil jarechí quetana. Tupana macápo'otari necá ajopana caja taca'acaño tucumá i'imacá. Ajopana caja taca'acaño uncá jo'ó macápo'olaño rihuacajé. Mil jarechí ja'apájica ejomi namacápo'ojo piño napumí chuhuá. Pu'ují ajopana tucumá macápo'ojeño pechu i'imajica raú. Tupana le'ejena huani ne'emajica; uncá ne'emalaje Tupana liyá cupáquejanami que quera'atani chojé. Tupana, Jesucristo, quele hua'até nala'ajica nacaje. Na'apiyá nahuacára'aje ina'uqué mil jarechí quetana. Mil jarechí ja'apaca ejomi rijme'etaje piño Jiñá Chi'ináricana chaya, rácho'ocoloje piño ulahuí matajnáca'aru chiyá penaje. Ejomi ri'imajé piño pajlácaje nacú. Ripajlájica piyuque ina'uqué, eja'ahuá chu i'imacaño, hua'até, ajopana hua'até, ajopana hua'até que. Gog te'eré, Magog te'eré e i'imajícaño hua'até ripajlaje. Chapú péchuruna Tupana nacú ne'emajica. Jiñá Chi'ináricana jahuacátajeri necá, nenócacoloje penaje. Iqui'iruna huani ne'emajica, que'epé i'imacá juni jalomi turená que caja íqui'iruna ne'emajica. Piyuque nate'eré eyájena jahuacájeño Israelmi chu laquénami te'eré nacú. Netaje pajimila Jerusalén cha. Tupana huátacare ricá pajimila. Netaje richá, nacapichátacaloje ricá penaje. E'iyonaja quera'atani ja'ajero je'echú chiyá nachá. Ricá aú chapú Tupana nacú péchuruna capichájeño. 10 Ejomi rica'ajé Jiñá Chi'ináricana quera'atani chojé. Azufre aú rilucúna'aco. Caésa cajruni que ricá. Ina'uqué hua'até pajlájeri ricá. Caja naqui'ichami richojé ilé camejeri caje apú hua'até, quemájica rinacuhuá majopeja: “Tupana puráca'alo ja'apátajeri nucá,” que. Re najña'ajé rijhua'até chapú caje yajhué panacu hue'echú quetana, lapí quetana hua'até. Marí que ne'emajica re matajnaco.
Tupana quemájica piyuqueja ina'uqué nacú meque nala'acana i'imajica yucuna marí:
11 E nomá pajluhuaja ñáca'ajori cajruni. Jareni ri'imacá. Nahuacára'ajerijlo penaje ri'imacá. Nomá caja richu yá'ajero yá'aco richu. E nomá eja'ahuá, je'echú hua'até capichaco sujhuí queja rahua'ayá. Uncá ramalo reyá a'ajná ño'ojó. 12 E nomá caja taca'acaño tára'aco rijimaje, ilé yá'aro nahuacára'ajeri ñáca'ajori chu jimaje. Piyuqueja necá tára'año rijimaje. Ajopana chaje i'imacaño, ajopana ja'apejé i'imacaño, quele necá tára'año rijimaje piyuqueja. E caja rijme'etá ripapérane, apú papera hua'até. Necá ií i'imari lana'aquéjami richu; necá i'imajeño rijhua'até matajnaco. Apú quemari caja taca'acaño nacú meque nala'acana. Ripapérane chu nanacu quemacana i'imari. Meque nala'ajica marí eja'ahuá chu ne'emaqué huacajé loco'opáneje rila'ajica necá palá. 13 Juni jalomi acú caja taca'acaño i'imaño. Necá caja tára'año rijimaje. Caja taca'acaño, uncá jema'alaño Tupana ja'apiyá, péchumi i'imari napucuna chu. Necá caja tára'año piño rijimaje. Necá, uncá jema'alaño Tupana ja'apiyá, péchumi i'ijnari apú napucuna chojé. Re piyuque caja taca'acaño tára'año rijimaje. Ejomi rimá nanacu méqueca nala'acana; méqueca nala'ajica marí eja'ahuá chu ne'emaqué huacajé, loco'opáneje rihuajaje necá.
14 E Tupana ca'arí pu'uhuaré la'acaño péchumi apucuna quera'atani cajruni chojé. Richojé caja rica'á taca'acaje. Caésa cajruni que ricá quera'atani. Marí cajé aú nacapichó piño Tupana liyá. 15 Apú papera chu ina'uqué ií i'imari lana'aquéjami. Necá i'imajeño matajnaco Tupana hua'até. Uncachu neí i'imalá lana'aquéjami apú papera chu, naca'á necá cajruni quera'atani chojé.